Hírek Clevelandi hirek Nem mehet­nek fele­dés­be a hagyományaink

Nem mehet­nek fele­dés­be a hagyományaink

Néhány lel­kes, fia­tal cleve­landi magyar fel­ve­té­sé­re vála­szol­tak a Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány tag­jai és közö­sen a cleve­landi Cser­kész Regős csa­pat néhány tag­já­val, újra átél­het­ték, fel­ele­ve­nít­het­ték a far­sang szí­nes és vál­to­za­tos hagyományát.

A hira­mi Magyar Klub terü­le­tén került sor egy rövid kis fel­vo­nu­lás­ra és magá­ra a jel­ké­pes tél­te­me­tés­re, a szal­ma­bá­bu elége­té­sé­re és a hagyo­má­nyos körtáncra. 

Több jel­leg­ze­tes magyar táj­egy­ség jel­me­ze­it fel­vo­nul­tat­ta a tár­sa­ság, ezzel is fel­idéz­ve e nép­ha­gyo­mány kív­á­ló­sá­gát és egyediségét. 

Csi­bi Lóránd