Hírek Sport hirek Nem lesz ott a 2026-os téli olim­pi­án a magyar hokiválogatott

Nem lesz ott a 2026-os téli olim­pi­án a magyar hokiválogatott

A magyar jég­ko­rong-válo­ga­tott óri­á­si csa­tá­ban vesz­tet­te el a Japán elle­ni sors­dön­tő meccset

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

GALLÓ Vilmos

Nem jutott tovább a magyar fér­fi jég­ko­rong-válo­ga­tott a 2026-os téli olim­pia utol­só kva­li­fi­ká­ci­ós köré­be, mert a buda­pes­ti selej­te­ző­tor­na záró­mér­kő­zé­sén, szom­ba­ton 2 – 1‑re kika­pott a japán csapattól.

A lit­vá­nok ellen remek­lő csa­pa­ton nem vál­toz­ta­tott MacA­dam, marad­tak a táma­dó­so­rok, a védő­pá­rok és a kapu­ban is Bál­izs Ben­ce állt.
   
Gyor­san három­szor is ember­hát­rány­ba kerül­tek a haza­i­ak, de ebből nem szü­le­tett gól, és abból sem, hogy a magya­rok 1:44 per­cig ket­tős ember­előny­ben ját­szot­tak. A foly­ta­tás hason­ló­an ala­kult, ren­ge­teg volt a kiál­lí­tás, és végül a 37. perc­ben Sof­ron Ist­ván bődü­le­tes ere­jű lövé­se utat talált a kapu­ba. Ez volt a tör­té­nel­mi, 100. magyar gól Japán ellen. Bál­izs Ben­cé­nek ebben a sza­kasz­ban volt egy hatal­mas, akro­ba­ti­kus védé­se lep­kés­kesz­tyű­vel, egy­szer pedig a kapu­vas men­tet­te ki.

GALLÓ Vilmos
A magyar jég­ko­rong-válo­ga­tott óri­á­si csa­tá­ban vesz­tet­te el a Japán elle­ni sors­dön­tő meccset
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A záró har­mad japán bün­te­tő­lö­vés­sel indult, Bál­izs láb­bal védett, ám a 44. perc­ben ember­előny­ben Naka­dzsi­ma Sogo egyen­lí­tett. 2:02 perc múl­va a kapu előt­ti betö­rés­ből Hall­i­day Jiei szed­te össze a sza­bad koron­got és vág­ta a háló­ba. Erő­sen nyom­tak a haza­i­ak, ám egy újabb lét­szám­fö­lé­nyes két­perc maradt kihasz­ná­lat­la­nul.
   
A haj­rá­ban a kapust is levit­te a házi­gaz­da, de nem sike­rült beta­lál­ni, így elma­radt a tovább­ju­tás, és a japá­nok készül­het­nek a nyár végi kva­li­fi­ká­ci­ó­ra.
 

Az örök­mér­leg­ben ez volt a 18. japán győ­ze­lem 17 vere­ség mellett.

Ered­mé­nyek, 3. for­du­ló:
Japán-Magyar­or­szág 2 – 1 (0−0, 0 – 1, 2 – 0)
gól­szer­zők: Naka­dzsi­ma (44.), Hall­i­day (46.), illet­ve Sof­ron (37.)

A vég­ered­mény: 1. (és tovább­ju­tott) Japán 9 pont, 2. Magyar­or­szág 6, 3. Lit­vá­nia 3, 4. Spa­nyol­or­szág 0

For­rás: ori​go​.hu