Hírek Amerikai hirek Nem köze­le­dett az ame­ri­kai és az orosz állás­pont Ukraj­ná­val kapcsolatban

Nem köze­le­dett az ame­ri­kai és az orosz állás­pont Ukraj­ná­val kapcsolatban

Az Egye­sült Álla­mok őszin­te, nyílt meg­be­szé­lést foly­ta­tott Orosz­or­szág­gal az ukraj­nai vál­ság­ról – jelen­tet­te ki hét­főn este Wendy Sher­man ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter-helyet­tes a Genf­ben orosz kol­lé­gá­já­val tar­tott tár­gya­lá­sok lezárultával.

Mint mond­ta, az Egye­sült Álla­mok hatá­ro­zot­tan eluta­sí­tot­ta az álta­la elfo­gad­ha­tat­lan­nak minő­sí­tett orosz biz­ton­sá­gi javas­la­to­kat. Egy­ben leszö­gez­te, hogy Washing­ton sen­ki­nek nem fog­ja meg­en­ged­ni, hogy alá­ás­sa a NATO “nyílt ajtók politikáját”.

Sher­man meg­is­mé­tel­te azt a koráb­bi ame­ri­kai állás­pon­tot, misze­rint az Egye­sült Álla­mok nem fog az ukrán hely­zet ügyé­ben dön­te­ni az ukrán veze­tés­sel tör­té­nő elő­ze­tes kon­zul­tá­ció nél­kül. Hoz­zá­tet­te, hogy ez az alap­elv kiter­jed Washing­ton euró­pai uni­ós és NATO szö­vet­sé­ge­se­i­re is.

Sher­man kiemel­te, hogy a gen­fi kon­zul­tá­ció nem a meg­szo­kott érte­lem­ben vett tár­gya­lás volt, hanem lénye­gé­ben az állás­pon­tok tisz­tá­zá­sá­ra szolgált.

“A mai meg­be­szé­lés az egy­más jobb meg­ér­té­sé­re, illet­ve a köl­csö­nös aggá­lyok és pri­o­ri­tá­sok tisz­tá­zá­sá­ra szol­gált” – mond­ta az ame­ri­kai dip­lo­ma­ta hoz­zá­té­ve, hogy a felek még messze van­nak az eset­le­ges megállapodásoktól.

Újság­írói kér­dés­re felel­ve elmond­ta, hogy az Egye­sült Álla­mok inten­zív egyez­te­té­se­ket foly­tat szö­vet­sé­ge­se­i­vel és euró­pai part­ne­re­i­vel Orosz­or­szág­gal szem­be­ni export­kor­lá­to­zá­sok beve­ze­té­sé­ről egy Ukraj­na elle­ni eset­le­ges orosz táma­dás esetére.

Szer­gej Rjab­kov orosz kül­ügy­mi­nisz­ter-helyet­tes a tár­gya­lá­sok után arról szá­molt be, hogy nem tör­tént elő­re­lé­pés abban az Orosz­or­szág által szor­gal­ma­zott kér­dés­ben, hogy Ukraj­na ne lehes­sen a NATO tag­ja. Hang­sú­lyoz­ta, hogy a jövő­be­li tár­gya­lá­sok rész­ben ennek a kér­dés­nek a ren­de­zé­sé­től függ­nek majd.

Rjab­kov elmond­ta: a meg­be­szé­lé­sen az orosz fél rész­le­te­sen elma­gya­ráz­ta az ame­ri­kai part­ner­nek, hogy szá­má­ra miért alap­ve­tő fon­tos­sá­gú­ak a NATO kele­ti bőví­té­sé­nek leál­lí­tá­sá­val kap­cso­la­tos jogi garanciák.

“A tár­gyi­la­gos, szak­sze­rű meg­be­szé­lés­nek önma­gá­ban jók a kilá­tá­sai, ugyan­ak­kor a fon­tos kér­dé­sek ren­de­zet­le­nül marad­tak. Nem lát­juk, hogy az ame­ri­kai fél szá­má­ra sür­ge­tő vol­na ezek ren­de­zé­se a nekünk meg­fe­le­lő módon” – tet­te hoz­zá Rjabkov.

Az orosz dip­lo­ma­ta mind­emel­lett hang­sú­lyoz­ta, hogy Orosz­or­szág a NATO min­den til­ta­ko­zá­sa elle­né­re sem hagy fel azzal, hogy had­gya­kor­la­to­kat tart­son saját orszá­ga terü­le­tén, tekin­tet­tel arra, hogy az észak-atlan­ti szö­vet­ség­hez hason­ló­an gon­dos­ko­dik saját biztonságáról.

Egy­ben fele­lős­ség­tel­jes visel­ke­dés­re szó­lí­tot­ta fel Washing­tont, mond­ván, hogy nem lebe­csül­he­tő egy lehet­sé­ges konf­ron­tá­ció kockázata.

A majd­nem nyolc óra hosszan tar­tó kül­ügy­mi­nisz­ter-helyet­te­si szin­tű meg­be­szé­lést az Egye­sült Álla­mok gen­fi kül­kép­vi­se­le­té­nek épü­le­té­ben tartották.

Az orosz-ukrán hatá­ron hetek óta foko­zó­dik a feszült­ség, Orosz­or­szág mint­egy száz­ezer kato­nát vont össze Ukraj­na köze­lé­ben, ami nyug­ta­lan­ság­gal töl­ti el a nyu­ga­ti orszá­go­kat. Washing­ton azt állít­ja, hogy Moszk­va invá­zi­ó­ra készül. Orosz­or­szág cáfol­ja ezt, és szá­mos biz­ton­sá­gi garan­ci­át köve­tel a Nyu­gat­tól, egye­bek között a NATO kele­ti bőví­té­sé­nek leállítását.

Szer­dán Brüsszel­ben a NATO és Orosz­or­szág közöt­ti tanács­ko­zást tar­ta­nak, csü­tör­tö­kön pedig ülést tart az Euró­pai Biz­ton­sá­gi és Együtt­mű­kö­dé­si Szer­ve­zet (EBESZ) is Bécsben.

For­rás: neok​hon​.hu