Hírek Amerikai hirek Nem gon­dol egy­ál­ta­lán a fel­adás­ra Donald Trump csapata

Nem gon­dol egy­ál­ta­lán a fel­adás­ra Donald Trump csapata

Zöld utat adott a válasz­tá­si vissza­élés­gya­nús ese­tek kivizs­gá­lá­sá­nak a leg­főbb ügyész az Egye­sült Álla­mok­ban, a repub­li­ká­nu­sok sze­rint Neva­dá­ban is csa­lás történt

Per­ke­re­se­tet nyúj­tott be Penn­syl­va­nia ügyé­ben Donald Trump ame­ri­kai elnök jogász­csa­pa­ta. Idő­köz­ben a repub­li­ká­nu­sok­hoz közel álló médi­u­mok sze­rint a neva­dai Clark megye kap­csán is fel­me­rült a csa­lás gyanúja.

Benyúj­tot­ta Donald Trump ame­ri­kai elnök jogász­csa­pa­ta a per­ke­re­se­tet a penn­sylvaniai válasz­tá­sok miatt. A kere­set sze­rint a tag­ál­lam levél­sza­va­zá­si rend­sze­re „nél­kü­lö­zött min­den átlát­ha­tó­sá­got és ellen­őriz­he­tő­sé­get, amely a sze­mé­lyes sza­va­zá­sok ese­té­ben biz­to­sí­tott volt”. Az ame­ri­kai elnök jogászai­nak per­ke­re­se­te azt kér­te, hogy a tag­ál­lam ható­sá­gai azon­nal állít­sák le Biden győ­zel­mé­nek iga­zo­lá­sát Pennsylvaniában.

A Breit­bart por­tál hét­főn este egy infor­má­tor­ra hivat­koz­va azt írta, hogy a neva­dai Clark megyé­ben a válasz­tá­sok előt­ti napok­ban a sza­va­zat­szám­lá­lók és a sza­va­zat­szám­lá­lás­ban részt nem vevők „falat alkot­tak” egy Biden-Har­ris fel­ira­tú busz mel­lett, ahol a for­rás sze­rint sza­va­zó­cé­du­lá­kat töl­töt­tek ki. A Fox News tele­ví­zi­ós csa­tor­na sze­rint a sza­va­zat­szám­lá­ló infor­má­tor erről szó­ló fel­jegy­zé­sét a Trump-kam­pány is megkapta.

Az Ame­ri­kai Kon­zer­va­tív Unió elnö­ke, Matt Sch­lapp kije­len­tet­te, hogy a Trump-kam­pány­csa­pat több ezer sza­va­zá­si sza­bály­ta­lan­ság­ról kapott érte­sí­tést. Sch­lapp sze­rint Clark megyé­ben pél­dá­ul halot­tak nevé­ben adtak le sza­va­za­to­kat. Neva­da leg­főbb ügyé­sze Aaron Ford azt mond­ta: eddig egyet­len válasz­tá­si csa­lás­ról sem tud­nak, és a repub­li­ká­nu­sok már több pert vesz­tet­tek a napok­ban a tag­ál­lam­mal szem­ben. A repub­li­ká­nu­sok lead­tak egy lis­tát három­ezer név­vel, akik sze­rin­tük úgy sza­vaz­tak Neva­dá­ban, hogy nem élnek ott. A Clark megyei válasz­tá­si iro­da veze­tő­je, Joe Glo­ria beje­len­tet­te: a lis­tán főleg kato­nai szol­gá­la­tot töl­tők és egye­te­mis­ták sze­re­pel­nek. Glo­ria sze­rint több beje­len­tést is kap­tak, eze­ket a sza­va­zat­szám­lá­lás befe­je­zé­se után vizs­gál­ják ki. Wil­li­am Barr, a Trump-kor­mány­zat leg­főbb ügyé­sze beje­len­tet­te: zöld jel­zést adott az elnök­vá­lasz­tá­son tör­tént, fel­té­te­le­zett sza­bály­ta­lan­sá­gok ügyé­szi kivizsgálására.

Donald Trump hét­főn a Twit­te­ren azt írta: úgy gon­dol­ja, hogy Geor­gia állam­ban ő győz majd, Wis­con­sin­ban „nagyon jól áll”, Neva­dá­ban pedig „kide­rül, hogy ren­ge­teg a hamis sza­va­zat”. Jason Mil­ler, a Trump-kam­pány tanács­adó­ja hét­főn azt mond­ta, a vere­ség elis­me­ré­se meg sem for­dult a kampánycsapatnál.

Tíz repub­li­ká­nus veze­té­sű tag­ál­lam igaz­ság­ügyi minisz­te­re írt olyan közös szak­ér­tői jog­fej­tést a szö­vet­sé­gi leg­fel­sőbb bíró­ság bírá­i­nak, amely­ben sür­ge­ti, hogy a tör­vény­szék füg­gessze fel a penn­syl­va­ni­ai leg­fel­sőbb bíró­ság által szep­tem­ber­ben hozott dön­tést, amely­ben enge­dé­lyez­ték, hogy a múlt héten tar­tott válasz­tá­si nap után még három napig befo­gad­ja­nak levél­sza­va­za­to­kat, ha azo­kat fel­ad­ták a válasz­tás napjáig.

Idő­köz­ben Chri­stop­her C. Mil­ler sze­mé­lyé­ben új védel­mi minisz­tert neve­zett ki Donald Trump. Mark Esper levál­tott minisz­ter koráb­ban ugyan­is vissza­uta­sí­tot­ta, hogy beves­sék a had­se­re­get a szep­tem­be­ri zavargásoknál.

For­rás: Magyar Hírlap