Hírek Magyarországi hírek Nem fog­juk meg­sza­vaz­ni az újabb brüssze­li szank­ci­ós csomagot

Nem fog­juk meg­sza­vaz­ni az újabb brüssze­li szank­ci­ós csomagot

Nem fog­juk meg­sza­vaz­ni az újabb brüssze­li szank­ci­ós cso­ma­got, amíg nincs meg­ol­dás a magyar ener­gia­biz­ton­ság­ra– erről írt Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter közös­sé­gi olda­lán vasárnap.

Szijjártó Péter: Nem fogjuk megszavazni az újabb brüsszeli szankciós csomagot

Ma ismét tele­fo­non beszél­tem Sha­hid Abdul­lah bará­tom­mal, az ENSZ köz­gyű­lé­sé­nek elnö­ké­vel, aki­vel gyak­ran egyez­te­tünk az ukraj­nai hábo­rú kapcsán

– írta bejegy­zé­sé­ben Szij­jár­tó Péter.

A magyar kül­ügy­mi­nisz­ter arra kér­te az elnö­köt, hogy az ENSZ tovább­ra is ves­se lat­ba min­den tekin­té­lyét a tűz­szü­net és a béke­te­rem­tés érde­ké­ben, hiszen „nekünk, magya­rok­nak a minél előb­bi béke az érde­künk”. Mint írta, beszél­tek az újabb brüssze­li szank­ci­ós cso­mag­ról is. A minisz­ter kiemel­te: Sha­hid jól tud­ja, hogy „mi eddig az összes szank­ci­ós cso­ma­got meg­sza­vaz­tuk, de ez a leg­újabb lerom­bol­ná az eddig biz­tos lába­kon álló magyar ener­gia­el­lá­tá­si biztonságot”. 

Mind­ad­dig, amíg nin­csen meg­ol­dás a brüssze­li javas­lat által elő­idé­zett prob­lé­má­ra, addig mi ezt a cso­ma­got nem fog­juk megszavazni

– tet­te hoz­zá Szij­jár­tó Péter.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu