Hírek Amerikai hirek Külföldi hirek Sport hirek Nem enged­ték be az Egye­sült Álla­mok­ba a Nem­ze­ti Sport főszerkesztőjét

Nem enged­ték be az Egye­sült Álla­mok­ba a Nem­ze­ti Sport főszerkesztőjét

Újabb vízum­bot­rány

A Chi­ca­gói Magyar Kul­túr­ta­nács fel­ké­ré­se alap­ján pén­tek reg­gel nyi­tot­ta vol­na meg a jubi­le­u­mi 25. Árpád-kupát Szöll­ősi György, a Nem­ze­ti Sport főszer­kesz­tő­je. A sport­dip­lo­má­ci­ai út azon­ban meg­hi­ú­sult, mert az USA buda­pes­ti nagy­kö­vet­sé­ge meg­ta­gad­ta a vízu­mot, a magyar kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um hiva­ta­los, dip­lo­ma­ta­ví­zum irán­ti kérel­me elle­né­re. A Magyar Nem­ze­ti Média­szö­vet­ség is rea­gált idő­köz­ben a történtekre.

Újabb vízumbotrány: nem engedték be az Egyesült Államokba a Nemzeti Sport főszerkesztőjét

„A chi­ca­gói magyar közös­ség meg­hí­vá­sá­ra vet­tem vol­na részt az észak-ame­ri­kai magya­rok hagyo­má­nyos fut­ball­tor­ná­ján, az immár 25., jubi­le­u­mi Árpád-kupán, ame­lyet a Chi­ca­gói Magyar Kul­túr­ta­nács fel­ké­ré­se alap­ján pén­tek reg­gel nyi­tot­tam vol­na meg” 

– írja a közös­sé­gi olda­lán meg­osz­tott bejegy­zé­sé­ben Szöll­ősi György, a Nem­ze­ti Sport főszerkesztője.

Mint írja, az ame­ri­kai út egy­ben alka­lom lett vol­na arra, hogy a kon­ti­nen­sen kirob­bant Mes­si-őrü­let­nek a hely­szí­nen tapasz­tal­ha­tó rész­le­te­i­ről is beszá­mol­jon a Nem­ze­ti Sport olva­só­i­nak, helyi kol­lé­gá­i­val és fut­ball­ve­ze­tők­kel beszél­ve (több hiva­ta­los talál­ko­zó volt elő­ké­szü­let­ben), továb­bá válo­ga­tott lab­da­rú­gónk­kal, a Phi­la­del­phia Union MLS-csa­pat­ban fut­bal­lo­zó Gaz­dag Dáni­el­lel is talál­ko­zott vol­na, hogy aztán hason­ló módon szá­mol­has­son be az ott látot­tak­ról, mint néhány éve, a több magyart fog­lal­koz­ta­tó Kan­sas City­nél lett láto­ga­tá­sa­kor.

A terv azon­ban füst­be ment, miu­tán az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok buda­pes­ti nagy­kö­vet­sé­ge meg­ta­gad­ta tőle a vízu­mot, a kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um hiva­ta­los, dip­lo­ma­ta­ví­zum irán­ti kérel­me ellenére. 

„Mind­ez azért külö­nö­sen ért­he­tet­len, mert sport­új­ság­író­ként és Magyar­or­szág hiva­ta­los kép­vi­se­lő­je­ként, nagy­kö­vet­ként tagad­ták meg a beutazásomat” 

– írja a Nem­ze­ti Sport főszerkesztője. 

„Nem a sze­mé­lyes sére­lem fáj – bár elég­gé mell­be­vá­gó, hogy per­so­na non gra­ta let­tem az USA-ban, és fon­tos lett vol­na a talál­ko­zás az ame­ri­kai magyar bará­tok­kal, sport­tár­sak­kal –, hanem az a meg­aláz­ta­tás, amely így a hazá­mat és a nem kívá­na­tos­nak minő­sí­tett saj­tót, a média kép­vi­se­lő­jét és a sport­új­ság­író-csa­lá­dot éri a szó­lás­sza­bad­ság vala­mi­ko­ri fel­leg­vá­rá­nak és élhar­co­sá­nak szá­mí­tó Egye­sült Álla­mok részé­ről. Amely, úgy lát­szik, tőlem, a magyar sport­új­ság­író­tól fél­ti az ame­ri­kai demok­rá­ci­át, miköz­ben a hideg­há­bo­rús idő­ket idé­ző, fino­man fogal­maz­va is zavar­ba ejtő dön­tést hoz egy szö­vet­sé­ge­sé­nek a pol­gá­rá­val szemben” 

– zár­ja bejegy­zé­sét Szöll­ősi György.

 

Tilt és kitilt a sza­bad­ság vala­mi­kor volt hazá­ja – lapunk­nak rea­gált a Magyar Nem­ze­ti Médiaszövetség 

A Magyar Nem­ze­ti Média­szö­vet­ség fel­há­bo­ro­dás­sal érte­sült róla, hogy az ame­ri­kai nagy­kö­vet­ség meg­ta­gad­ta a beuta­zást Szöll­ősi György­től, a Nem­ze­ti Sport főszer­kesz­tő­jé­től, szer­ve­ze­tünk elnök­sé­gi tag­já­tól – írja lapunk­hoz eljut­ta­tott köz­le­mé­nyé­ben a szervezet.

„Szö­vet­sé­günk min­dig is kiállt a véle­mény és a tájé­koz­ta­tás sza­bad­sá­ga mel­lett. Hatá­ro­zot­tan eluta­sít­juk, hogy bár­mi­lyen hata­lom bár­mi­lyen érdek­ből aka­dá­lyoz­za a tisz­tes­sé­ges, mun­ká­ját vég­ző kol­lé­gá­in­kat hiva­tá­suk gyakorlásában. 

Külö­nö­sen fel­há­bo­rí­tó­nak és elszo­mo­rí­tó­nak tart­juk, hogy ez a dön­tés éppen az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ban, a sza­bad­sá­got és az embe­ri jogo­kat egy­kor fen­nen hir­de­tő nagy­ha­ta­lom­ban szü­le­tett meg egy szö­vet­sé­ges ország állam­pol­gá­rá­val szemben”

– hang­sú­lyoz­ták a köz­le­mény­ben. Til­ta­koz­nak a pél­da nél­kü­li, kire­kesz­tő, a sza­bad­ság­jo­go­kat súlyo­san sér­tő lépés ellen, és fel­hív­nak min­den kol­lé­gát és szak­mai szer­ve­ze­tet a hatá­ron innen és túl, hogy emel­jék fel sza­vu­kat a véle­mény­nyil­vá­ní­tás és a saj­tó sza­bad­sá­ga mellett. 

Press­man áll­hat a Magyar­or­szág­gal szem­be­ni vízum­szank­ció mögött

Mint arról a Magyar Nem­zet is beszá­molt, a magyar állam­igaz­ga­tás fel­ső­ve­ze­té­sé­ben is meg­le­pe­tést oko­zott a magyar állam­pol­gá­rok ame­ri­kai beuta­zá­sá­nak augusz­tus ele­jén beje­len­tett szi­go­rí­tá­sa – mond­ta lapunk­nak egy fel­ső­ve­ze­tő a neve elhall­ga­tá­sát kér­ve. Egy továb­bi kor­mány­kö­ze­li for­rás­ból pedig úgy tud­juk, David Press­man nagy­kö­vet dön­té­sé­re vezet­he­tő vissza, hogy az ame­ri­kai fél beke­mé­nyí­tett – a magyar olda­lon ezt így érzékelték. 

Az USA a magyar útle­vél­lel ren­del­ke­ző sze­mé­lyek uta­zá­si enge­délyt jóvá­ha­gyó elekt­ro­ni­kus rend­sze­ren keresz­tül igé­nyelt uta­zá­si enge­dé­lyé­nek érvé­nyes­sé­gi ide­jét két évről egy évre csök­ken­tet­te, és csu­pán egy­sze­ri hasz­ná­lat­ra kor­lá­toz­ta augusz­tus else­jé­vel. Rét­vá­ri Ben­ce, a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um par­la­men­ti állam­tit­ká­ra sze­rint a vízum­szi­go­rí­tás bosszú­nak tekint­he­tő, mivel Magyar­or­szág nem haj­lan­dó kiad­ni az ame­ri­ka­i­ak­nak a ket­tős állam­pol­gár­ság­gal ren­del­ke­ző kilenc­száz­ezer kül­ho­ni magyar adatait.

Az ügy­re rea­gált Paul Gosar, Ari­zo­na kong­resszu­si kép­vi­se­lő­je is, aki egy ötré­szes X‑üzenetben fog­lal­ko­zott Magyarországgal.

Sze­rin­te a Biden-kabi­net bizarr módon meg­tá­mad­ta Euró­pa egyik leg­te­kin­té­lye­sebb orszá­gát és egyik leg­fon­to­sabb szö­vet­sé­ge­sét, Magyar­or­szá­got, amely jelen­leg világ­el­ső a csa­lád­ba­rát poli­ti­ká­ját, a kul­tú­ra és a hagyo­má­nyok védel­mét tekintve.

Paul Gosar sze­rint a magyar kor­mány az embe­re­ket helye­zi elő­tér­be, szem­ben a glo­ba­lis­ták­kal és mar­xis­ták­kal, ami fel­dü­hí­ti a Biden-kormányt.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu