Hírek Amerikai hirek Nem enge­dik vissza Trum­pot a Facebookra

Nem enge­dik vissza Trum­pot a Facebookra

A Face­book túl­sá­go­san koc­ká­za­tos­nak tart­ja, hogy Donald Trump jelen legyen a közös­sé­gi olda­lon. A til­tás 24 óra helyett most már hatá­ro­zat­lan idő­re szól.

Mark Zuc­ker­berg csü­tör­tök dél­után egy blog­be­jegy­zés­ben jelen­tet­te be, hogy a szer­dá­ról csü­tör­tök­re éjjel beje­len­tett 24 órás til­tást köve­tő­en sem enge­dik fel Donald Trum­pot a Face­book­ra, az ame­ri­kai elnök hoz­zá­fé­ré­sét “hatá­ro­zat­lan idő­re” felfüggesztik.

A Twit­ter és az Ista­gram is szin­tén ezen gon­dol­ko­zik.( Szerk )

For­rás: vadhajtasok