Hírek Magyarországi hírek Nem a magyar tör­vény homo­fób, hanem az azt kri­ti­zá­lók hungarofóbok

Nem a magyar tör­vény homo­fób, hanem az azt kri­ti­zá­lók hungarofóbok

Magyar­or­szág pél­da­mu­ta­tó módon, az alap­ve­tő euró­pai érté­ke­ket tisz­te­let­ben tart­va vet­te védel­mé­be a kis­ko­rú­a­kat, a pedo­fí­lia­el­le­nes tör­vény ese­té­ben tehát nem homo­fó­bi­á­val, hanem mes­ter­sé­ge­sen ger­jesz­tett hun­ga­ro­fó­bi­á­val van dol­gunk – álla­pí­tot­ta meg csü­tör­tö­kön köz­zé­tett állás­fog­la­lá­sá­ban az Erdé­lyi Magyar Nem­ze­ti Tanács (EMNT) elnöksége.

A szer­ve­zet elnö­ke, Tőkés Lász­ló, volt euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő által alá­írt nyi­lat­ko­zat sze­rint a magyar Ország­gyű­lés eljá­rá­sa „jó gya­kor­lat­ként” min­tá­ul szol­gál­hat­na az egész unió szá­má­ra. Ezzel szem­ben az euró­pai tör­vény­ho­zás szél­ső­bal­ol­da­li, bal­ol­da­li és libe­rá­lis rész­ve­vői a tárgy­tól eltér­ve az LMBT­QI-cso­port­hoz tar­to­zó sze­mé­lyek joga­i­nak vélt meg­sér­té­se ürü­gyén csap­tak magyar­el­le­nes hisz­té­ri­át. Tet­ték ezt a kife­je­zet­ten tag­ál­la­mi hatás­kör­be tar­to­zó gyer­mek­vé­de­lem ügyé­ben, egy olyan jelen­tés­té­vő hatá­ro­za­ti doku­men­tu­ma alap­ján, akit nem­ré­gi­ben sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt ítélt bör­tön­bün­te­tés­re saját orszá­gá­nak igaz­ság­szol­gál­ta­tá­sa – mutat rá a dokumentum.

„Hatá­ro­zot­tan vissza­uta­sít­juk azo­kat a meg­ala­po­zat­lan váda­kat, vádas­ko­dá­so­kat, melyek sze­rint a magyar gyer­mek­vé­del­mi tör­vény sze­xu­á­lis ori­en­tá­ció alap­ján diszk­ri­mi­nál­na, és elle­ne vol­na az EU alap­ve­tő joga­i­nak és érté­ke­i­nek. Gyer­me­ke­ink és uno­ká­ink irán­ti fél­tő sze­re­tet­tel állunk ki a tör­vény mel­lett, amely gátat vet meg­ron­tá­suk­nak, és – egye­bek mel­lett – kitilt­ja az isko­lák­ból, illet­ve a kis­ko­rú­ak által elér­he­tő közös­sé­gi terek­ből azt a pro­pa­gan­dát, amely a homo­sze­xu­a­li­tást és a gen­derideo­ló­gi­át, az öncé­lú sze­xu­a­li­tást, a por­nog­rá­fi­át és a nem­vál­toz­ta­tást nép­sze­rű­sí­ti” – olvas­ha­tó az EMNT elnök­sé­gé­nek állásfoglalásában.

A szer­ve­zet vissza­uta­sít­ja a júni­us­ban elfo­ga­dott Matic-féle EP-jelen­tés “aber­rált aján­lá­sa­it”, ugyan­ak­kor “az álta­lá­nos­tól elté­rő sze­xu­á­lis ori­en­tá­ci­ó­jú euró­pai pol­gá­rok alap­ve­tő embe­ri joga­it és mél­tó­sá­gát tisz­te­let­ben tart­va” szor­gal­maz­za a nor­ma­li­tás­hoz való vissza­té­rést az Euró­pai Unióban.

„Nemes kon­zer­va­ti­viz­mus­sal, bib­li­kus keresz­tény hitünk alap­ján ragasz­ko­dunk a terem­tés ősi ter­mé­sze­ti rend­jé­hez, és hatá­ro­zot­tan vissza­uta­sít­juk azo­kat az Euró­pá­tól ide­gen, kom­mu­nisz­ti­kus, libe­rá­lis és ate­is­ta törek­vé­se­ket és irány­za­to­kat, ame­lyek meg­sér­tik az euró­pai kul­tú­ra és mora­li­tás klasszi­kus érté­ke­it, és szem­be­men­nek a rea­li­tás­sal, a raci­o­na­li­tás­sal és az erkölccsel” – szö­ge­zik le a nyi­lat­ko­zat szer­zői.
Köve­te­lik, hogy az Euró­pai Unió szél­ső­sé­ges, libe­rá­lis és bal­ol­da­li poli­ti­kai erői hagy­ja­nak fel az LMBT­QI-lob­bi és a gen­derideo­ló­gia pro­pa­gá­lá­sá­val, tart­sák tisz­te­let­ben Magyar­or­szág – és más „kipé­cé­zett” EU-tag­ál­la­mok – szu­ve­re­ni­tá­sát, ille­ték­te­le­nül ne avat­koz­za­nak be törvényhozásába.

A romá­ni­ai magyar kisebb­sé­gi közös­ség nevé­ben az EMNT elnök­sé­ge arra szó­lít­ja fel az Euró­pai Unió veze­tő­it, hogy mes­ter­sé­ges módon kre­ált ügyek fel­na­gyí­tá­sa helyett az euró­pai nem­ze­ti kisebb­sé­gek valós prob­lé­má­i­ra for­dít­sa­nak foko­zott figyel­met, sza­bad utat enged­ve a hely­ze­tük ren­de­zé­sé­re irá­nyu­ló euró­pai pol­gá­ri kezdeményezéseknek.

For­rás: MTI / vasar​nap​.hu