Hírek Elszakított területi hirek Néhány tíz­ezer sza­va­zat­tal cél­ba érhet a szé­kely petíció

Néhány tíz­ezer sza­va­zat­tal cél­ba érhet a szé­kely petíció

Az Írdalá.hu csa­pa­ta min­den tar­ta­lé­kot moz­gó­sít a siker érdekében

Hatal­mas kam­pány­haj­rá­ra van szük­ség a szé­kely petí­ció alá­írás­gyűj­té­sé­nél ahhoz, hogy a kez­de­mé­nye­zés érvé­nyes és ered­mé­nyes legyen. Bár az akció júli­u­si újra­in­du­lá­sa óta tíz­ez­rek csat­la­koz­tak a szé­ke­lyek ügyé­hez, négy ország­ban még min­dig nem sike­rült elér­ni a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott limitet.

Erre jelen­leg Spa­nyol­or­szág­ban és Svéd­or­szág­ban van a leg­na­gyobb esély, de az utób­bi napok­ban sok alá­írás érke­zett Bel­gi­um­ból és Szlo­vé­ni­á­ból is.

A kez­de­mé­nye­zés tét­je óri­á­si, hiszen a cél az, hogy az Euró­pai Unió egyik leg­na­gyobb támo­ga­tá­si kere­te, a kohé­zi­ós poli­ti­ka kezel­je kiemelt figye­lem­mel azo­kat a régi­ó­kat, ame­lye­ket nem­ze­ti, etni­kai, kul­tu­rá­lis, val­lá­si, nyel­vi sajá­tos­sá­gok külön­böz­tet­nek meg az őket körül­ve­vő tér­sé­gek­től. Eddig össze­sen három állam­ban – Magyar­or­szá­gon, Romá­ni­á­ban és Szlo­vá­ki­á­ban – sike­rült össze­gyűj­te­ni a kel­lő szá­mú aláírást.

Ahhoz, hogy a szé­kely petí­ció érvé­nyes és ered­mé­nyes legyen, az alá­írás­gyűj­tés novem­ber 7‑i zárá­sá­ig továb­bi négy euró­pai állam­ban kell a limi­tet teljesíteni.

Hatal­mas össze­fo­gás jött össze a szé­kely petí­ció mögött
Fotó: Facebook/Írdalá.hu

Az alá­írás­gyűj­tés sike­re érde­ké­ben a Geril​la​.hu koráb­ban elin­dí­tot­ta a Kar­ton­net­vörk nevű digi­tá­lis moz­gal­mat, ebben arra kérik az embe­re­ket, hogy egy kar­ton­lap­ra írják fel a ­Sig​ni​te​uro​pe​.com-ot, ezzel fotóz­zák le magu­kat, majd osszák meg a képet a közös­sé­gi­mé­dia-felü­le­te­ken. Ennek az akci­ó­nak a híre már a ten­ge­ren­túl­ra is elért, a kam­pány­stáb abban bízik, hogy az utol­só napok­ban – mások mel­lett a petí­ció magyar támo­ga­tó­i­nak is köszön­he­tő­en – nagyon sok ember­hez eljut a szé­ke­lyek ügye, és össze­gyű­lik a kel­lő szá­mú aláírás.

A kam­pány­csa­pat azt is kéri, hogy az érdek­lő­dők köves­sék, láj­kol­ják és kom­men­tel­jék a Sig​ni​te​uro​pe​.com négy közös­sé­gi­mé­dia-felü­le­tét (Twit­terIns­ta­gramYou­Tu­be és Face­book).

Sokat segít­het az is, hogy szám­ta­lan poli­ti­kus és más köz­éle­ti sze­mé­lyi­ség állt az ügy mel­lé. Támo­gat­ja a szé­kely petí­ci­ót mások mel­lett Kásler Mik­lós, az embe­ri erő­for­rá­sok minisz­te­re, Németh Zsolt, az Ország­gyű­lés kül­ügyi bizott­sá­gá­nak elnö­ke, az Ani­mal Can­ni­bals együt­tes, Bódi Syl­vi modell, Csősz Bog­lár­ka szí­nész, modell, pro­du­cer, Kapás Bog­lár­ka olim­pi­ai bronz­ér­mes, világ­baj­nok úszó, Növé­nyi Nor­bert olim­pi­ai baj­nok bir­kó­zó, szí­nész, pank­rá­tor és Virth Balázs magyar úszó­edző, mesteredző.

For­rás: Magyar Nemzet