Hírek Sport hirek Negyed­szer­re is világ­baj­nok a magyar fér­fi vízi­lab­da válogatottunk!!

Negyed­szer­re is világ­baj­nok a magyar fér­fi vízi­lab­da válogatottunk!!

Vogel Soma pará­dé­ja után ismét a világ tete­jén fér­fi póló­vá­lo­ga­tot­tunk!!! – Világ­baj­no­ki dön­tő: Magyar­or­szág-Görög­or­szág 10 – 10, bün­te­tők­kel: 4 – 3

A leg­szebb hagyo­má­nyo­kat fel­idé­ző játé­kot pro­du­kál­va, kivá­ló tel­je­sít­ménnyel, abszo­lút meg­ér­de­mel­ten és meg­kér­dő­je­lez­he­tet­le­nül nyer­te meg újabb világ­baj­no­ki arany­ér­mét a magyar fér­fi vízi­lab­da-válo­ga­tott, miu­tán a fuku­o­kai vizes világ­baj­nok­ság póló­dön­tő­jé­ben 10 – 10-es dön­tet­len után bün­te­tők­kel legyőz­te Görög­or­szá­got. Var­ga Zsolt tanít­vá­nyai tíz év eltel­té­vel let­tek újból vb-arany­ér­me­sek, mivel leg­utóbb 2013-ban Bar­ce­lo­ná­ban tud­tunk világ­baj­nok­sá­got nyerni.

Fér­fi vízi­lab­da-válo­ga­tot­tunk úgy érke­zett Fuku­o­ká­ba, az idei vizes vb-re, hogy tud­tuk: akár az arany­érem is meg­le­het, ám elő­ze­te­sen sen­ki nem beszélt a vég­ső győ­ze­lem­ről, min­dig csak a követ­ke­ző mér­kő­zés fon­tos­sá­gá­ról. Ez a hoz­zá­ál­lás nagyon sike­res­nek bizo­nyult, hiszen csa­pa­tunk­nak gya­kor­la­ti­lag egyet­len rossz meccse sem volt a tor­nán. Póló­sa­ink úgy mene­tel­tek el a finá­lé­ig, hogy vala­mennyi mér­kő­zé­sün­ket meg­nyer­tük, még­hoz­zá mind­egyi­ket már a ren­des játék­idő­ben. Külön is emlé­ke­ze­tes volt a Spa­nyol­or­szág elle­ni elő­dön­tő, amely­nek utol­só pil­la­na­tá­ban sze­rez­te meg Man­hercz Krisz­ti­án a győz­tes gólt.

A mai dön­tő­ben az a Görög­or­szág várt a mie­ink­re, amely­nek még nincs arany­ér­me nagy tor­ná­ról, és most is kicsit meg­le­pe­tés­ként hatott a dön­tő­be jutá­suk. Aki azon­ban lát­ta őket ját­sza­ni a vb‑n, tanú­sít­hat­ja: csak az álta­lá­nos vára­ko­zá­sok alap­ján nevez­he­tő meg­le­pő­nek a görög dönt­ő­zés, hiszen az a csa­pat, ame­lyik meg­nye­ri saját cso­port­ját, majd pedig legyű­rik Mon­te­neg­rót és simán meg­ve­rik Szer­bi­át is, az sem­mi­kép­pen sem érdem­te­le­nül mér­kőz­het az aranyéremért.

Zalánki Gergő (j) és a görög Konsztantinosz Geniduniasz a férfi vízilabdatorna döntőjében játszott Magyarország - Görögország mérkőzésen a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 29-én.<br />Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Zalán­ki Ger­gő (j) és a görög Kon­sztan­ti­nosz Genid­uni­asz a fér­fi vízi­lab­da­tor­na dön­tő­jé­ben ját­szott Magyar­or­szág – Görög­or­szág mér­kő­zé­sen a fuku­o­kai vizes világ­baj­nok­sá­gon 2023. júli­us 29-én.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Görög gól­lal indult a dön­tő, ám aztán három magyar talá­lat követ­ke­zett, Zalán­ki két­szer, Vámos egy­szer volt ered­mé­nyes. Rög­tön szép előnyt sike­rült tehát sze­rez­ni, igaz, a görö­gök ezután Papa­nasz­ta­sziu szé­pí­tett, ám Feke­te gól­já­val ismét ket­tő­vel men­tünk (4−2), így az első negyed után jól áll­tunk. A máso­dik negyed­ben Ganid­uni­asz lövé­sé­vel egy­re zár­kóz­tak a görö­gök, majd a spa­nyo­lok elle­ni győz­tes talá­la­tot jegy­ző Man­hercz köszönt be (5−3). A játék­rész­be még egy Szkum­pa­kisz-löket fért bele, és bár így egy­re fel­jöt­tek a déli­ek, nem lehet­tünk elé­ge­det­le­nek, mert a játék­ve­ze­tők sor­ban ítél­ték elle­nünk a kiál­lí­tá­so­kat, így a negyed tekin­té­lyes részét ember­hát­rány­ban töltöttük.

A har­ma­dik negyed két gyors görög gól­lal indult, így 0 – 1 után ismét ők vezet­tek eggyel (5−6), és iga­zá­ból elöl akad­tak gond­ja­ink, mert hátul alap­ve­tő­en rend­ben vol­tunk, ám táma­dás­ban tíz perc alatt csak egy­szer sike­rült beven­ni a görö­gök kapu­ját. Sze­ren­csé­re Vámos is érez­te, hogy elég­gé hosszú a gól­ín­ség, és ele­mi ere­jű lövés­sel egyen­lí­tett. Újabb görög fór újabb görög gólt ered­mé­nye­zett, ám Man­hercz még a negyed vége előtt ega­li­zált, így tel­je­sen nyi­tott volt a meccs a záró játék­rész előtt (7−7).

A negye­dik negyed első gól­ját csa­pat­ka­pi­tá­nyunk, Jan­sik Szi­lárd sze­rez­te, így hosszú idő után ismét nálunk volt az előny (8−7). Köz­ben azért meg kell jegyez­ni, hogy előbb egy nagy­sze­rű blokk, majd Vogel bra­vúr­ja ered­mé­nye­zett egy-egy kivé­de­ke­zett ember­hát­rányt. A követ­ke­ző ember­előnyt saj­nos már nem ron­tot­ták el a görö­gök, így ismét egál volt, ám az ellen­tá­ma­dás­ból Man­hercz bra­vú­ros gólt lőtt. Kibújt a védő hóna alatt, majd a kapus mel­lett a hosszú­ba lőtt (9−8). A vál­to­za­tos­ság ked­vé­ért újabb fórt kap­tak a görö­gök – a bírók biz­to­san ingyen esz­nek tzat­zi­kis gyrost egy évig – és saj­nos meg is lett az egyen­lí­tés (9−9). Bő három perc­cel a vége előtt Zalán­ki előny­ből – mert most mi is kap­tunk egyet – bru­tá­lis erő­vel pat­tin­tott a bal sarok­ba (10−9).

Genid­uni­asz negye­dik gól­ját sze­rez­ve egyen­lí­tett – Vogel majd­nem véd­te ezt is – így ismét nagyon fon­tos volt, hogy beta­lál­junk. Nem sike­rült, Man­hercz és Jan­sik ki is ala­kí­tot­ta a hely­ze­tet, ám a görög por­tás hárí­tott. Vég­re ítél­tek egy kont­rát a bírók a görö­gök­nél, így ismét mi jöhet­tünk, Man­hercz azon­ban kapu­fát lőtt. A kipat­ta­nó a miénk lett, a görö­gök azon­ban kijöt­tek szo­ros ember­fo­gás­ra, így Var­ga Dénes csak egy távo­li lövés­sel tudott pró­bál­koz­ni, az ellen­tá­ma­dás­nál Man­herczet kiál­lí­tot­ták, aki ki is pon­to­zó­dott, ám a tisz­ta görög zic­cert Vogel Soma kivédte!

Varga Dénes (b) és a görög Alexandrosz Papanasztasziu a férfi vízilabdatorna döntőjében játszott Magyarország - Görögország mérkőzésen a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 29-én.<br />Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Var­ga Dénes (b) és a görög Ale­xand­rosz Papa­nasz­ta­sziu a fér­fi vízi­lab­da­tor­na dön­tő­jé­ben ját­szott Magyar­or­szág – Görög­or­szág mér­kő­zé­sen a fuku­o­kai vizes világ­baj­nok­sá­gon 2023. júli­us 29-én.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Var­ga Zsolt szö­vet­sé­gi kapi­tány időt kért a magyar táma­dás előtt, ám hiá­ba, mert elve­szí­tet­tük a lab­dát, s így a görö­gök támad­hat­tak 10 – 10-nél, belül az utol­só per­cen. Ki kel­lett véde­kez­ni, hiszen még volt egy táma­dá­si lehe­tő­sé­günk és nem volt mind­egy, hogy az egyen­lí­té­sért, vagy a győ­ze­le­mért támad­ha­tunk. Var­ga „Dumi” káp­rá­za­tos blokk­ja után kapu­fát lőtt Vámos, így bün­te­tők követ­kez­tek.

Első kör: Var­ga Dénes kez­dett, kihagy­ta, de az ötmé­te­res-ölő Vogel is hárí­tot­ta Fuduliszét!

Máso­dik kör: Vámos Már­ton bevág­ta, miként a másik olda­lon Papa­nasz­ta­sziu is.

Har­ma­dik kör: Zalán­ki maga­biz­tos volt, Vogel ismét védett, így vezettünk!

Negye­dik kör: Jan­sik kapu­fát lőtt Zer­de­vasz jóvol­tá­ból, azon­ban Vogel megint hárí­tott! Feke­te Ger­gő az arany­ére­mért dobhatott!

Ötö­dik kör: Feke­te Ger­gő saj­nos kihagy­ta, Genid­uni­asz egyenlített…

Hato­dik kör: Var­ga Dénes jött ismét, most nem hibá­zott, Fudulisz sem ron­tott még egyet, így foly­ta­tó­dott a párharc.

Hete­dik kör: Vámos most is maga­biz­tos volt, Papa­nasz­ta­sziu követ­ke­zett, Vogel Soma ismét hárí­tott, és ezzel világ­baj­no­kok let­tünk, tör­té­nel­münk során negyedszer!!!

Veze­tő: MTI/Koszticsák Szilárd

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu