Hírek Morzsák Nagy­sza­bá­sú kam­pány indul a magyar méhe­kért és méhészekért

Nagy­sza­bá­sú kam­pány indul a magyar méhe­kért és méhészekért

Össze­fo­gott az Agrár­mar­ke­ting Cent­rum, az Orszá­gos Magyar Méhé­sze­ti Egye­sü­let és a Taka­rék­bank annak érde­ké­ben, hogy javít­sák a mint­egy húsz­ezer csa­lád meg­él­he­té­sét biz­to­sí­tó méhé­sze­ti ága­zat gaz­da­sá­gi hely­ze­tét és ver­seny­ké­pes­sé­gét, illet­ve ösz­tö­nöz­zék a hazai méz­fo­gyasz­tást. Ennek kere­té­ben elin­dít­ják a „Tehetsz méh töb­bet!” nagy­sza­bá­sú lakos­sá­gi edu­ká­ci­ós kam­pányt – közöl­te a három szervezet.

Fon­tos sta­tisz­ti­kák­kal hív­ják fel a figyel­met a világ veze­tő tudó­sai, a nem­zet­kö­zi méhész szer­ve­ze­tek, vala­mint a kör­nye­zet­vé­dők a glo­bá­li­san tapasz­tal­ha­tó méze­lő méh­ál­lo­mány drasz­ti­kus csök­ke­né­sé­re, a faj eltü­ne­de­zé­sé­re és a méh­csa­lá­dok meg­gyen­gü­lé­sé­re. Száz élel­mi­szer­ből het­ven elő­ál­lí­tá­sá­hoz szük­ség van a méhek­re, vagy­is az állo­mány meg­csap­pa­ná­sá­val a jövő gene­rá­ci­ó­i­nak élel­mi­szer­el­lá­tá­sa kerül­het veszély­be. A Taka­rék­bank ezért meg­ke­res­te az Orszá­gos Magyar Méhé­sze­ti Egye­sü­le­tet (OMME), amely­nek elnö­ke, Bross Péter öröm­mel fogad­ta egy, a méhe­ket és a magyar méhé­sze­ket támo­ga­tó pia­ci sze­rep­lő­vel közös kam­pányt. Az OMME segí­ti a pro­jek­tet szak­mai infor­má­ci­ók­kal, cik­kek­kel, kül­föl­di pél­dák­kal és köve­ten­dő nem­zet­kö­zi mar­ke­ting­öt­le­tek­kel. Az együtt­mű­kö­dés­hez csat­la­ko­zott az Agrár­mar­ke­ting Cent­rum is, amely a kom­mu­ni­ká­ci­ós és mar­ke­ting­fel­ada­tok elvég­zé­sé­re össz­pon­to­sít a nagy­sza­bá­sú tár­sa­dal­mi edu­ká­ci­ós kam­pány ide­je alatt – derül ki a három szer­ve­zet közleményéből.

Kap­tá­ra­kat és méh­csa­lá­do­kat is vett a Takarékbank

„A Taka­rék­bank, az agrá­ri­um és az élel­mi­szer­ipar egyik veze­tő pia­ci sze­rep­lő­je­ként közép­tá­von érdem­ben növe­li meg­ha­tá­ro­zó része­se­dé­sét az agr­ár­hi­tel­pi­a­con, mind a finan­szí­ro­zás, mind az ügy­fél­szám tekin­te­té­ben. A kam­pánnyal sze­ret­nénk hoz­zá­já­rul­ni a méhek meg­men­té­sé­hez. A Taka­rék­ban első kör­ben kap­tá­ra­kat és húsz méh­csa­lá­dot vásá­rolt, ame­lye­ket az ország több pont­ján, pro­fesszi­o­ná­lis méhé­szek­nél helye­zett el. A bank több tíz­ezer pél­dány­ban készít edu­ká­ci­ós kiad­vá­nyo­kat, emel­lett közös­sé­gi média akti­vi­tá­sok­kal, jelen­tős média­fe­lü­let biz­to­sí­tá­sá­val, gaz­da­port­rék­kal és saját készí­té­sű méz­zel járul hoz­zá a méhek és a hazai méhé­sze­ti piac védel­mé­hez” – mond­ta Vida József, a Taka­rék­bank elnök-vezér­igaz­ga­tó­ja. A most alá­írt meg­ál­la­po­dás ered­mé­nye­ként szak­ma­i­lag kiemel­ke­dő szer­ve­ze­tek és egy tőke­erős pénz­ügyi cso­port együtt­mű­kö­dé­se való­sul­hat meg az egész méhész­ága­zat továb­bi dina­mi­kus fej­lő­dé­sé­nek elő­se­gí­té­se érdekében.

Mint­egy húsz­ezer csa­lád meg­él­he­té­sét biz­to­sít­ja a méhé­sze­ti ága­zat Fotó: Hav­ran Zoltán

Tovább kell növel­ni a hazai mézfogyasztást

Magyar­or­szág az Euró­pai Unió har­ma­dik leg­na­gyobb méz­ter­me­lő­je, a hazai méhé­sze­tek körül­be­lül 1,2 mil­lió méh­csa­lá­dot tar­ta­nak. Az ága­zat komoly erő­ket moz­ga­tott meg azért, hogy a méh­sű­rű­ség az uni­ó­ban tovább­ra is Magyar­or­szá­gon legyen a leg­ma­ga­sabb, egy négy­zet­ki­lo­mé­ter­re tovább­ra is 12 méh­csa­lád jus­son. Az EU-ban éven­te átla­go­san meg­ter­melt 250 ezer ton­na méz­ből Magyar­or­szág közel tíz szá­za­lék­kal része­se­dik. 2010 óta hazánk­ban a tuda­tos vásár­lói szo­ká­sok elter­je­dé­sé­vel már dup­lá­já­ra nőtt a méz­fo­gyasz­tás, így jelen­leg 90 dkg/fő/év a magyar átlag, ennek a szé­pen emel­ke­dő ten­den­ci­á­nak azon­ban foly­ta­tód­nia kell ahhoz, hogy a magya­rok is elér­jék az 1,7 kilo­gram­mos EU‑s átla­got. Hazánk­ban több mint húsz­ezer magyar csa­lád meg­él­he­té­sé­hez járul hoz­zá a méhé­szet. Egy átla­gos évben hatá­ra­in­kon belül 25 – 28 ezer ton­na mézet ter­me­lünk, az éves méz­ter­me­lés az elmúlt tíz évben az idő­já­rás és az egyéb körül­mé­nyek függ­vé­nyé­ben 15 és 30 ezer ton­na között ala­kult országunkban.

„Tehetsz méh többet!”

Ond­ré Péter, az Agrár­mar­ke­ting Cent­rum (AMC) ügy­ve­ze­tő­je elmond­ta: Az elmúlt évek­ben több sike­res méz­fo­gyasz­tást ösz­tön­ző kam­pányt szer­vez­tek az Orszá­gos Magyar Méhé­sze­ti Egye­sü­let szak­mai támo­ga­tá­sá­val. A média­kam­pá­nyok mel­lett részt vet­tek több fon­tos ese­mé­nyen, mint pél­dá­ul a Mézes reg­ge­li és a Szent Amb­rus-napi ado­má­nyo­zás. A tár­sa­ság öröm­mel vesz részt a „Tehetsz méh töb­bet!” szlo­gen alatt futó edu­ká­ci­ós kam­pány erő­sí­té­sé­ben. – Lehe­tő­sé­ge­ink sze­rint orszá­gos ren­dez­vé­nye­ken való meg­je­le­nés­sel, illet­ve külön­bö­ző kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­kö­zök bevo­ná­sá­val sze­ret­nénk min­den­ki szá­má­ra ismert­té ten­ni közös kam­pá­nyunk üze­ne­tét – tet­te hozzá.

Sza­bó Leven­te, a Taka­rék­bank vezér­igaz­ga­tó-helyet­te­se, Bross Péter, az Orszá­gos Magyar Méhé­sze­ti Egye­sü­let elnö­ke, Vida József, a Taka­rék­bank elnök-vezér­igaz­ga­tó­ja és Ond­ré Péter, az Agrár­mar­ke­ting Cent­rum ügyvezetője

Az alá­írást köve­tő­en Bross Péter, az Orszá­gos Magyar Méhé­sze­ti Egye­sü­let elnö­ke kiemel­te: „Egy nehéz­ség­gel küz­dő ága­zat­ban, mint a méhé­sze­ti, nagyon hálás dolog olyan szer­ve­ze­tek­kel együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást alá­ír­ni, ame­lyek segí­te­ni pró­bál­nak. Segí­te­nek a ter­me­lők­nek, a méhé­szek­nek és segí­te­nek a még nagyobb baj­ban lévő tenyész­ál­la­ta­ik­nak, a méhek­nek. Mert óri­á­si segít­ség az, hogy a Taka­rék­bank fel­hasz­nál­va hatal­mas ügy­fél­há­ló­za­tát, sok ezer ember­hez jut­tat­ja el az üze­ne­tet, amely­nek lénye­ge, hogy méhek nél­kül nincs élet, méhek nél­kül nincs sike­res mező­gaz­da­ság! A méhé­szek védel­mé­ben pedig ügy­fe­le­it a magyar, a hazai méz fogyasz­tá­sá­ra buzdítja!”

Jóté­kony hatások

A méz jóté­kony hatá­sa a ben­ne talál­ha­tó száz­nál is több aro­ma­anyag­nak, 18-féle ami­no­sav­nak, 12-féle ásvá­nyi anyag­nak (cink, mag­né­zi­um, flu­or, man­gán, fosz­for, nát­ri­um, réz, kal­ci­um, vas, káli­um, kén, klór) tíz­fé­le szén­hid­rát­nak, nyolc­fé­le vita­min­nak (B1, B2, B6, bio­tin, C, fola­cin, nia­cin, pan­to­tén­sav), továb­bá enzi­mek­nek, szer­ves savak­nak és bak­té­ri­um­ölő anya­gok­nak köszönhető.

For­rás: Magyar Nemzet