Hírek Morzsák Nagy­pén­tek: Jézus kereszt­ha­lá­lá­ra emlékezünk

Nagy­pén­tek: Jézus kereszt­ha­lá­lá­ra emlékezünk

Nagy­pén­tek az egy­há­zi év leg­csen­de­sebb nap­ja, ami­kor Jézus elíté­lé­sé­re, meg­kín­zá­sá­ra, halá­lá­ra és teme­té­sé­re emlé­kez­nek a keresz­té­nyek – olvas­ha­tó a Magyar Kato­li­kus Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia (MKPK) közleményében.

Nagy­pén­te­ken nem mutat­nak be szent­mi­sét, mert „maga az örök főpap, Krisz­tus az áldo­zat a kereszt oltá­rán” – fogal­maz­tak.
Erdő Péter bíbo­ros, esz­ter­gom-buda­pes­ti érsek az esz­ter­go­mi bazi­li­ká­ban emlé­ke­zik meg Jézus szen­ve­dé­sé­ről. Az este hat­kor kez­dő­dő, hívek nél­kü­li szer­tar­tást élő­ben köz­ve­tí­ti az esz­ter­go­mi váro­si tele­ví­zió (RTVE), a főegy­ház­me­gyei Face­book-oldal és a Magyar Kato­li­kus Rádió.A nagy­pén­te­ki szer­tar­tás három fő rész­ből áll: az ige­li­tur­gi­á­ból, a kereszt előt­ti hódo­lat­ból, vala­mint a szent­ál­do­zás szertartásából.

A szer­tar­tás kez­de­tén a pap a vér­ta­nú­ság­ra uta­ló, piros szí­nű mise­ru­há­ban, némán vonul az oltár­hoz, majd lebo­rul előt­te. Föld­re boru­lá­sa „az önma­gát kiüre­sí­tő, az ember­rel, a föld­del azo­no­su­ló Krisz­tust jele­ní­ti meg”.
Az ige litur­gi­á­já­ban fel­ol­vas­sák vagy elének­lik a pas­si­ót, Jézus szen­ve­dés­tör­té­ne­tét.
A szent­be­széd és a hívek könyör­gé­se után követ­ke­zik a kereszt előt­ti hódo­lat. Hagyo­má­nyo­san a hívek meg­csó­kol­ják a feszü­le­tet és tér­det haj­ta­nak előt­te, idén azon­ban ez elma­rad. A szer­tar­tás a miatyánk és az Isten bárá­nya elmon­dá­sa után az áldo­zás­sal feje­ző­dik be.

A szer­tar­tás után helyi szo­ká­sok­nak meg­fe­le­lő­en elhang­zik a lamen­tá­ció, Jere­mi­ás siral­ma­i­nak a fel­ol­va­sá­sa.
Nagy­pén­te­ken az esti szer­tar­tást meg­elő­zi a dél­utá­ni keresztútjárás.„A kereszt­út segít meg­ér­te­nünk a tör­té­ne­lem drá­má­ját” és biz­to­sít­ja a hívő­ket arról, hogy nem a halá­lé az utol­só szó, hogy nagy­pén­te­ket köve­ti a fel­tá­ma­dás, a jó, a sze­re­tet győ­ze­del­mes­ke­dik a gonosz, a gyű­lö­let felett- írták.


Ezen a napon a kato­li­kus egy­ház szi­go­rú böj­töt kér a hívek­től, a 18 és 60 év közöt­ti­ek leg­fel­jebb három­szor étkez­het­nek és egy­szer lak­hat­nak jól, vala­mint 14 éves kor­tól a hús­éte­lek fogyasz­tá­sá­tól is tar­tóz­kod­ni­uk kell. A hívek ezzel feje­zik ki sze­re­te­tü­ket Jézus iránt – tet­ték hozzá.

For­rás: 888​.hu / MTI, fotó: koto​szo​.blog