Hírek Magyarországi hírek Nagy magyar kül­gaz­da­sá­gi siker­ről szá­molt be Szij­jár­tó Péter

Nagy magyar kül­gaz­da­sá­gi siker­ről szá­molt be Szij­jár­tó Péter

Magyar vál­la­lat nyer­te el a Föld negye­dik leg­né­pe­sebb orszá­ga, Indo­né­zia egé­szé­re kiter­je­dő elekt­ro­ni­kus útdíj­há­ló­zat kiépí­té­sét – közöl­te a kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter szom­ba­ton közös­sé­gi oldalán.

Szij­jár­tó Péter azt írta: ez a vala­ha volt egyik leg­na­gyobb mér­té­kű magyar tech­no­ló­gi­ai export, amellyel a győz­tes magyar cég több mint 300 mil­lió dol­lá­ros beru­há­zást való­sít meg. Nem­csak kiépí­ti, de ország­szer­te üze­mel­te­ti is majd az elekt­ro­ni­kus útdíj-rend­szert Indo­né­zi­á­ban – tet­te hozzá.

A kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint a beru­há­zás újabb egy­ér­tel­mű bizo­nyí­ték arra, hogy a magyar tech­no­ló­gia világ­szin­ten ver­seny­ké­pes hiszen euró­pai és ázsi­ai ver­seny­tár­sak sorá­nak legyő­zé­sé­vel veze­tett az út a siker­hez Jakartában.

Úgy fogal­ma­zott: büsz­ke a Roa­tex Zrt. sike­ré­re és örö­mét fejez­te ki, hogy segít­het­ték útju­kat. Ahogy eddig is, úgy a jövő­ben is a kor­mány szö­vet­sé­ge­se lesz min­den olyan magyar vál­la­lat, amely kész befek­tet­ni a kül­pi­a­ci sike­rek érde­ké­ben – jelen­tet­te ki Szij­jár­tó Péter.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu