Hírek Sport hirek „Nagy cél­ja­ink van­nak az Eb‑n”

„Nagy cél­ja­ink van­nak az Eb‑n”

Bát­rabb cél­jai van­nak az Euró­pa-baj­nok­sá­gon a nagyon nehéz cso­port­ba került magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott­nak, mint a tisz­tes helyt­ál­lás. A nem­ze­ti csa­pat kivá­ló védő­je, Sza­lai Atti­la bebi­zo­nyí­ta­ná, hogy csa­pat­ként vagyunk olyan jók, mint a csoportellenfelek

„Min­den rend­ben, jól vagyunk, min­den­ki egész­sé­ges, csak kez­dőd­ne már!” – mond­ta lel­ke­sen Sza­lai Atti­la a MOL Csa­pat­nak, ami­kor a por­tu­gá­lok elle­ni Eb-nyi­tó­meccsünk előtt két nap­pal kérdezték. 

„Az sze­rin­tem ter­mé­sze­tes, hogy az ember ilyen­kor nem is tud más­ra gon­dol­ni, mint hogy hama­ro­san 50 ezer magyar szur­ko­ló előtt, a Pus­kás Aré­ná­ban fog pályá­ra lép­ni egy hazai Euró­pa-baj­no­ki cso­port­meccsen. Még nekem is bor­só­dzik a hátam, ha bele­gon­do­lok, pedig nekem már volt sze­ren­csém átél­ni hason­lót, hiszen pályá­ra lép­tem a sta­di­on­ava­tón Uru­guay ellen. De ez azért egé­szen más lesz” – mond­ta a védő. Az ilyen pil­la­na­to­kat viszi magá­val az ember az éle­te végé­ig. Egy­szer átél­ni is félel­me­tes volt, de egy ilyen tétért zaj­ló meccsen, egy ilyen erős ellen­fél­lel szem­ben pályá­ra lép­ni a Pus­kás Aré­ná­ban egé­szen fel­eme­lő érzés lesz– tet­te hozzá.

„Nem kell bemu­tat­ni egyik csa­pa­tot sem, egyé­ni­leg és csa­pat­ként is top­ka­te­gó­ri­ás válo­ga­tot­tak­kal fogunk talál­koz­ni, de hoz­zá vagyunk szok­va, hogy nálunk maga­sab­ban jegy­zett csa­pa­tok ellen ját­szunk, és az utób­bi évek­ben értünk el szép ered­mé­nye­ket a leg­job­bak ellen is. Nem mi vagyunk az esé­lye­sek, ez egy­ér­tel­mű, de meg fog­juk mutat­ni, hogy mi is jó minő­sé­get kép­vi­se­lünk”– mond­ta Sza­lai, aki hoz­zá­tet­te, hogy ha posz­ton­ként hason­lít­ják magu­kat az ellen­fe­lek­hez, nem ők jön­nek ki job­ban, de meg­van­nak a maguk erős­sé­gei. Egy­sé­ge­sek és szer­ve­zet­tek, és aki lebe­csü­li őket, az nagyon rosszul teszi – állítja.

„Azzal kell az ellen­fe­lek fölé nőnünk, hogy min­den­ki­nél job­ban akar­juk a győ­zel­met, és csa­pat­ként segít­jük egy­mást min­den hely­zet­ben” – szö­gez­te le Sza­lai Atti­la. „Az utób­bi idő­szak ered­mé­nyei alap­ján meg­nőtt a vára­ko­zás, ésígy a nyo­más is raj­tunk, és mi is vár­juk magunk­tól a jó tel­je­sít­ményt. Nagy cél­ja­ink van­nak, sen­ki ellen nem fogad­juk el elő­re a tisz­tes vere­sé­get”– tet­te hozzá.

„Olvas­suk mi is az elem­zé­se­ket, de nem ezek­re figye­lünk. Min­den ellen­fe­lünk játé­kát apró­lé­ko­san kiele­mez­tük, keres­tük a támad­ha­tó pon­to­kat, és pró­bál­tuk fel­épí­te­ni a saját játé­kun­kat mind­egyik ellen. A válo­ga­tott stáb­ja kita­lál­ta, mi lehet a nye­rő tak­ti­ka, és nekünk nem az esé­lyek­kel kell fog­lal­koz­nunk, csak azzal, hogy töké­le­te­sen meg­va­ló­sít­suk, amit Mar­co Ros­si kér tőlünk.”

Hoz­zá­tet­te, hogy nem azért fog­lal­koz­tak a töb­bi ellen­fél­nél töb­bet Por­tu­gá­li­á­val, mert azt gon­dol­ják, hogy őket tud­ják a leg­könnyeb­ben legyőz­ni, hanem azért, mert ők az elsők, akik­kel talál­koz­nak, és – miképp az elmúlt évek­ben min­dig – ezút­tal is csak a követ­ke­ző meccs­re kon­cent­rál­nak. Biz­to­san állít­hat­ja, hogy sen­ki nem a fran­ci­ák és a néme­tek elle­ni meccs­re figyel, min­den játé­kos min­den ideg­szá­lá­val csak Por­tu­gá­li­á­ra koncentrál.

A magyar válogatott játékosai gyakorolnak a csapat hétfői edzésénA magyar válo­ga­tott játé­ko­sai gya­ko­rol­nak a csa­pat hét­fői edzé­sén­Fo­tó: MH/Hegedüs Róbert

Ala­po­san kiele­mez­tük az ellen­fe­let, tud­juk, mire készül­nek elle­nünk, melyik játé­kos­nak mi a sze­re­pe, hogyan rea­gál­nak bizo­nyos játék­hely­ze­tek­re. Amit tud­ni lehet Por­tu­gá­li­á­ról, azt tudjuk,így már csak azon múlik a sike­rünk, hogy mennyi­re tud­juk meg­va­ló­sí­ta­ni a szak­mai stáb által kita­lált tak­ti­kát. Nem mon­dok meg­le­pőt: min­den­ki­nek egyé­nen­ként, és a csa­pat része­ként is közel töké­le­tes tel­je­sít­ményt kell nyúj­ta­nia fizi­ka­i­lag, men­tá­li­san és tak­ti­ka­i­lag is – zár­ta rövid­re a győ­ze­lem recept­jét a védő.

Sze­ret­ném az Euró­pa-baj­nok­sá­gon is meg­mu­tat­ni, hogy mit tudok, de a mi csa­pa­tunk nem az egyé­ni­sé­gek­től, hanem az egy­ség­től erős. Szük­sé­günk is lesz rá, hogy ezt bizonyítsuk,hiszen a táma­dó közép­pá­lyá­sok saj­ná­la­tos sérü­lé­se után még nagyobb szük­ség van az egy­ség­re. Szo­bosz­lai Domi­nik és Kal­már Zsolt kidő­lé­se érzé­ke­nyen érint min­ket, de be fog­juk töl­te­ni a mögöt­tük maradt űrt a csa­pat­ban. Annyit mond­ha­tok, hogy sem a csa­pa­tunk játé­ká­nak alap­kö­vei, sem a rend­sze­rünk nem fog jelen­tő­sen változni,és az ambí­ci­ók sem let­tek kiseb­bek a két irá­nyí­tó sérü­lé­se után – árul­ta el Sza­lai, aki arról is beszélt, mit tar­ta­na jó Eb-szereplésnek.

A magyar válogatott játékosai gyakorolnak a csapat hétfői edzésénA magyar válo­ga­tott játé­ko­sai gya­ko­rol­nak a csa­pat hét­fői edzé­sén­Fo­tó: MH/Hegedüs Róbert

„A csa­pat men­ta­li­tá­sá­ból, és a saját magunk­kal szem­ben támasz­tott elvá­rá­sok­ból kiin­dul­va nem len­nék elé­ge­dett szűk vere­sé­gek­kel. Pon­tot, pon­to­kat sze­ret­nénk sze­rez­ni, és ezért min­dent meg fogunk ten­ni érte„- fogad­ko­zott a védő.

A magyar válo­ga­tott júni­us 15-én, dél­után 18 óra­kor kez­di meg a sze­rep­lé­sét az Euró­pa-baj­nok­sá­gon Por­tu­gá­lia ellen.

Mint meg­ír­tuk, magyar válo­ga­tott nagyon nehéz fel­adat előtt áll, a leg­ér­té­ke­sebb játé­ko­sa, Szo­bosz­lai Domi­nik nél­kül. Ugyan­ak­kor egy olyan keret­tel, egy olyan közös­ség­gel, amely nagyon össze­ko­vá­cso­ló­dott az elmúlt egy évben, némi udva­ri­at­lan túl­zás­sal, a nul­lá­ról a magas­ba emel­ked­ve a 2020 – 2021-es idényben.

For­rás : Magyar Hírlap