Hírek Elszakított területi hirek Műkö­dő nem­zet­po­li­ti­kai össz­hang: Potá­pi sze­rint Maros­vá­sár­helyt vissza lehet kap­csol­ni az erdé­lyi magyar vérkeringésbe

Műkö­dő nem­zet­po­li­ti­kai össz­hang: Potá­pi sze­rint Maros­vá­sár­helyt vissza lehet kap­csol­ni az erdé­lyi magyar vérkeringésbe

A közel­gő par­la­men­ti meg­mé­ret­te­tés­hez is biz­tos alap­nak nevez­te az RMDSZ hely­ha­tó­sá­gi válasz­tá­so­kon elért ered­mé­nye­it Potá­pi Árpád, a magyar kor­mány nem­zet­po­li­ti­kai államtitkára.

Kele­men Hunor RMDSZ-elnök azt mond­ta, a decem­be­ri válasz­tá­sok után nagy való­szí­nű­ség­gel a Nem­ze­ti Libe­rá­lis Párt (PNL) fog kor­mányt ala­kí­ta­ni, ugyan­ak­kor ma még nem lát­ja egy olyan koa­lí­ci­ó­nak a fel­té­te­le­it, amely­nek a szö­vet­ség is része lehetne. 

„Nagy győ­zel­met arat­tunk mi magya­rok, közö­sen Erdély­ben, amely a decem­be­ri par­la­men­ti meg­mé­ret­te­tés­hez is biz­tos ala­pot ad az RMDSZ-nek” 

– mond­ta Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra a Nem­zet­po­li­ti­kai Kuta­tó­in­té­zet által szer­ve­zett Önkor­mány­za­ti válasz­tá­sok Romá­ni­á­ban – magyar vonat­ko­zá­sok című kon­fe­ren­ci­án szer­dán Budapesten.

Az állam­tit­kár köszö­ne­tet mon­dott min­den magyar sza­va­zó­nak és jelöltnek. 

„Külön köszö­net jár azok­nak, akik az RMDSZ‑t támo­gat­ják, s sza­va­za­tuk­kal hoz­zá­já­rul­tak ahhoz, hogy az RMDSZ a magyar sza­va­za­tok 91,4 szá­za­lé­kát megszerezze”

– fogal­ma­zott Potá­pi Árpád, kiemel­ve a tör­té­nel­mi maros­vá­sár­he­lyi győzelmet.

Hozzátette:

„Maros­vá­sár­helyt vissza lehet kap­csol­ni az erdé­lyi magyar vér­ke­rin­gés­be. Jónak tar­tot­ta ugyan­ak­kor, hogy sok román sza­va­za­tot is szer­zett Soós Zol­tán polgármesterjelöltként. ”

Potá­pi sze­rint most az a fel­adat, hogy a decem­be­ri válasz­tá­sok­ra kon­cent­rál­ja­nak, és ott a leg­esé­lye­sebb magyar jelöl­te­ket támo­gas­sák az erdé­lyi magya­rok, hogy az RMDSZ par­la­men­ti párt legyen, és adott eset­ben kor­mány­za­ti pozí­ci­ó­ba is tud­jon kerülni.

A tel­jes cikk itt olvasható:

https://​kro​ni​ka​on​line​.ro/​k​u​l​f​o​l​d​/​m​u​k​o​d​o​-​n​e​m​z​e​t​p​o​l​i​t​i​k​a​i​-​o​s​s​z​h​a​n​g​-​p​o​t​a​p​i​-​s​z​e​r​i​n​t​-​m​a​r​o​s​v​a​s​a​r​h​e​l​y​t​-​v​i​s​s​z​a​-​l​e​h​e​t​-​k​a​p​c​s​o​l​n​i​-​a​z​-​e​r​d​e​l​y​i​-​m​a​g​y​a​r​-​v​e​r​k​e​r​i​n​g​e​sbe

For­rás: kro​ni​ka​on​line​.ro