Hírek Külföldi hirek Moszk­va sze­mé­ben tovább­ra is barát­ság­ta­lan ország az USA

Moszk­va sze­mé­ben tovább­ra is barát­ság­ta­lan ország az USA

A gen­fi csúcs nem terem­tet­te meg a fel­té­te­le­it annak, hogy az Egye­sült Álla­mok leke­rül­jön az Orosz­or­szág­gal szem­ben barát­ság­ta­lan orszá­gok lis­tá­já­ról – jelen­tet­te ki Dmi­t­rij Pesz­kov, a Kreml szó­vi­vő­je újság­írók­nak hét­főn Moszkvában.

A szó­vi­vő sze­rint a talál­ko­zón az orosz és az ame­ri­kai elnök azt mér­te fel, hogy a felek mely terü­le­te­ken tud­nak együtt­mű­köd­ni, és melye­ken nem. Rámu­ta­tott, hogy a csúcs ered­mé­nye­i­nek konk­rét meg­va­ló­sí­tá­sá­ra még vár­ni kell. Amíg ez nem tör­té­nik meg, nincs ok vál­toz­tat­ni a listán.

A Moszk­vá­val szem­ben barát­ság­ta­lan orszá­gok­nak az orosz kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um által május 14-én köz­zé­tett lis­tá­ján az Egye­sült Álla­mok és Cseh­or­szág szerepel.

Pesz­kov az Orosz­or­szág­gal szem­ben Alek­szej Naval­nij ellen­zé­ki poli­ti­kus meg­mér­ge­zé­se címén beve­ze­ten­dő ame­ri­kai szank­ci­ók­kal kap­cso­lat­ban azt mond­ta, hogy azok egy részét tör­vény írja elő az Egye­sült Álla­mok­ban. Eze­ket a gaz­da­sá­gi bün­te­tő­in­téz­ke­dé­se­ket a szó­vi­vő sze­rint nem befo­lyá­sol­ja Joe Biden álláspontja.

„Szank­ci­ós törek­vé­se­it és szank­ció­füg­gő­sé­gét tekint­ve Washing­ton egy­szer­re mutat követ­ke­ze­tes­sé­get és kiszá­mít­ha­tat­lan­sá­got” – mond­ta Pesz­kov.hir­de­tés

Hoz­zá­tet­te, hogy az ame­ri­kai elnök­nek a konk­rét intéz­ke­dé­sek kivá­lasz­tá­sá­val mód­ja van árnyal­ni a tör­vény által elő­írt szank­ció­po­li­ti­kát. Nehez­mé­nyez­te, hogy az elmúlt évek­ben az orosz-ame­ri­kai kap­cso­la­tok­ban a leg­ma­ga­sabb szin­ten elért egyet­ér­tés „mun­ka­szin­ten” vagy a „mély­ál­lam” részé­ről tel­jes passzi­vi­tás­ra ítél­te­tett, meg­va­ló­sí­tá­sa a meg­ál­la­po­dá­sé­tól elté­rő pályán haladt, vagy elakadt. Kife­jez­te remé­nyét, hogy Genf után más­képp lesz.

Pesz­kov elmond­ta, hogy füg­get­le­nül a gen­fi csúcs egé­szé­ben véve pozi­tív mér­le­gé­től Moszk­va arra szá­mít, hogy Washing­ton foly­tat­ni fog­ja az Orosz­or­szág fel­tar­tóz­ta­tá­sát cél­zó poli­ti­ká­ját. Közöl­te, hogy az orosz fél foly­tat­ni fog­ja a pár­be­szé­det az Egye­sült Álla­mok­kal és euró­pai part­ne­re­i­vel az Észa­ki Áramlat‑2 föld­gáz­ve­ze­ték mielőb­bi bein­dí­tá­sá­ról. Meg­je­gyez­te, hogy ame­ri­kai rész­ről Genf után is elhang­zott a pro­jek­tet ellen­ző hiva­ta­los nyilatkozat.

For­rás: vasar​nap​.hu/​MTI

Kiemelt kép: Pixabay