Hírek Morzsák Mos­tan­tól meg­néz­he­ti, hogyan köve­ti önt a Facebook

Mos­tan­tól meg­néz­he­ti, hogyan köve­ti önt a Facebook

Múlt hét óta bár­ki meg­néz­he­ti, hogy hogyan köve­ti őt a Face­book a nap 24 órá­já­ban, akkor is, ha éppen nem hasz­nál­ja az alkal­ma­zást. A világ leg­na­gyobb közös­sé­gi média por­tál­ja múlt ked­den éle­sí­tet­te a “Face­boo­kon kívü­li tevé­keny­sé­ge­id” nevű menü­pon­tot a beál­lí­tá­sok között, mind a 2 mil­li­árd fel­hasz­ná­ló­ja szá­má­ra, akik így meg­tud­hat­ják, mely web­ol­da­lak és alkal­ma­zá­sok szol­gál­tat­nak infor­má­ci­ót róluk a vál­la­lat­nak, írja a Washing­ton Post.

A Face­book érte­sí­tést kap min­den egyes alka­lom­mal, ha a fel­hasz­ná­ló­ja elol­vas egy cik­ket, vagy meg­vá­sá­rol egy cipőt, sőt attól füg­gő­en, hogy a fel­hasz­ná­ló milyen ébresz­tő­óra alkal­ma­zást hasz­nál, még azt is meg­tud­hat­ják, hogy hány­kor ment el alud­ni, és hány­kor ébredt fel. Ha pedig intel­li­gens kapu­csen­gőt hasz­nál, azt, hogy mikor nyit ajtót. Akkor is, ha nin­csen meg­nyit­va a Face­book a bön­gé­sző­ben vagy az alak­al­ma­zás­ban. A cég eze­ket az infor­má­ci­ó­kat a hir­de­té­sei sze­mély­re sza­bá­sá­ra hasz­nál­ja fel állí­tá­suk szerint.

Az aláb­bi lin­ken ön is meg­te­kint­he­ti, hogy mely web­ol­da­lak és alkal­ma­zá­sok jelen­tet­tek önről a Face­book­nak. Ezen cikk szer­ző­jé­ről pél­dá­ul leg­alább 616 web­ol­dal és alkal­ma­zás szol­gál­ta­tott infor­má­ci­ót 2019 augusz­tu­sa óta Mark Zuc­ker­berg vál­la­la­tá­nak. A Washing­ton Post újság­írói közül volt olyan, akit közel ezer olda­lon és app­li­ká­ci­ón keresz­tül figyelt a Facebook.

Fotó: Telex

Szin­ten min­den nagyobb olda­lon követ­nek min­ket a “süti­ken” keresz­tül, így pél­dá­ul az összes nagyobb hazai és kül­föl­di hír­por­tá­lon, de a Washing­ton Post cik­ké­ben pél­da­ként hoz­ták fel a Ring nevű intel­li­gens kapu­csen­gő alkal­ma­zást, vala­mint egy egész­ség­biz­to­sí­tó és egy sper­ma­vizs­gá­lat­tal fog­lal­ko­zó cég hon­lap­ját is, ezen cikk szer­ző­jé­ről pedig az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um hon­lap­ja is kül­dött infor­má­ci­ót a Facebooknak.

Ez önma­gá­ban nem jog­el­le­nes, és messze nem csak a Face­book él ezzel a mód­szer­rel. A Pew Rese­arch 2019-es fel­mé­ré­se sze­rint az ame­ri­kai face­boo­ko­zók 74 szá­za­lé­ka nem tudott arról, hogy az oldal ada­to­kat gyűjt róluk, hogy aztán sze­mély­re sza­bott hir­de­té­se­ket jele­nít­hes­se­nek meg.

Zuc­ker­berg még 2018 folya­mán, a Camb­ridge Analy­ti­ca-bot­rány csú­csán tett arra ígé­re­tet, hogy lehe­tő­vé teszi a Face­book fel­hasz­ná­lói szá­má­ra előz­mé­nye­ik tör­lé­sét. Ezt most, ha nem is 100 szá­za­lé­ko­san, de meg lehet ten­ni, és azt is meg­tilt­hat­juk az oldal­nak, hogy a jövő­ben is halom­ra gyűjt­se az ada­to­kat a min­den­na­pi életünkről.

Vagy nem. Ugyan­is, két aka­dá­lya is van az infor­má­ció­gyűj­tés letil­tá­sá­nak. Az egyik, hogy ha az adott web­ol­dal­ra a Face­book-fió­kunk­kal regiszt­rál­tunk, akkor a til­tás után nem fogunk tud­ni a Face­book-fió­kunk­kal belép­ni arra az oldal­ra. A másik gond, hogy a Face­book egy­ál­ta­lán nem garan­tál­ja, hogy a til­tás után nem gyűjt több ada­tot az adott oldal­tól rólunk.

Fotó: Telex

Mint az a fen­ti kép­er­nyő­fel­vé­te­len is lát­szik, azt írják, hogy az adott oldal szol­gál­ta­tá­sa­i­ból “így is meg­kap­hat­nak tevé­keny­sé­ge­ket”, ami­ket méré­si célok­ra és hir­de­té­si rend­sze­re­ik tovább­fej­lesz­té­sé­re hasz­nál­nak fel, azon­ban ezek már nem lesz­nek hoz­zá­kap­csol­va a fel­hasz­ná­ló fiókjához.

Ha úgy dönt, hogy sze­ret­ne meg­sza­ba­dul­ni a Face­book sze­mély­re sza­bott hir­de­té­se­i­től, akkor két dol­got tehet:

  • a fel­jebb lin­kelt oldal tete­jén az “Előz­mé­nyek levá­lasz­tá­sa” gomb­ra kat­tint­va töröl­he­ti azo­kat az infor­má­ci­ó­kat, melye­ket a Face­book a múlt­ban az ön által hasz­nált web­ol­da­lak­tól és alkal­ma­zá­sok­tól meg­szer­zett, és az ön fiók­já­hoz kötött.
  • ugyan­azon oldal jobb szé­lén a “A jövő­be­ni tevé­keny­sé­gek keze­lé­se” menü­pont­ra kat­tint­va pedig meg­tilt­hat­ja a Face­book­nak, hogy a jövő­ben az ön fiók­já­hoz kös­se azo­kat az infor­má­ci­ó­kat, ami­ket az ön által hasz­nált hon­la­pok­tól és app­li­ká­ci­ók­tól begyűjt.

For­rás: telex​.hu