Hírek Sport hirek Mona­có­ban is győ­zött a Fradi!!!

Mona­có­ban is győ­zött a Fradi!!!

Hiá­ba köszön­tött be ősz, egy­re köze­lebb a (kupa)tavasz

Elő­ze­te­sen nem várt, de cso­dá­la­tos és meg­ér­de­melt győ­zel­met ara­tott a Ferenc­vá­ros Mona­có­ban, a lab­da­rú­gó Euró­pa Liga cso­port­kö­ré­nek máso­dik for­du­ló­já­ban. A Vécsei gól­já­val kihar­colt győ­ze­lem­mel hatal­mas lépést tet­tek a zöld-fehé­rek azért, hogy a tavasszal is sze­re­pel­hes­se­nek vala­me­lyik nem­zet­kö­zi kupasorozatban!

Az egy hét­tel ezelőt­ti Trab­zon-verés után a Kis­vár­dát is impo­ná­ló maga­biz­tos­ság­gal győz­te le a Fra­di, még­pe­dig úgy, hogy több alap­em­ber nem, vagy csak cse­re­ként lépett pályá­ra azon a baj­no­kin. Így a kulcs­em­be­rek egy része pihent álla­pot­ban indul­ha­tott ma harc­ba a Mona­co ellen. A két csa­pat kez­dő­csa­pa­ta a követ­ke­ző­kép­pen festett.

  • Mona­co: Nübel – Disa­si, Sarr, Badia­s­hi­le – Van­der­son, Fofa­na, Cama­ra, Golo­vin, Hen­ri­que – Ben Yed­der, Diatta.
  • Ferenc­vá­ros: Dibusz – Win­go, Samy Mma­ee, Kno­es­ter, Bot­ka – Lai­do­u­ni, Besic – Zacha­ri­as­sen, Tok­mac, Tra­o­ré – Ryan Mmaee.

A mie­ink össze­ál­lí­tá­sa alap­ján lát­hat­tuk, hogy Szta­nyisz­lav Cser­cse­szov ezút­tal sem vál­toz­ta­tott a meg­szo­kott fel­ál­lá­son, vagy­is már ez is mutat­ta, hogy nem fel­tar­tott kéz­zel fog majd pályá­ra lép­ni a Fra­di a Rivi­é­rán. Vécsei ezút­tal a padon kez­dett, poszt­ján Lai­do­u­ni kapott lehe­tő­sé­get, Besic helye a Trab­zon elle­ni játék után meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len volt, az eltil­tott Civic helyét pedig Bot­ka fog­lal­ta el a véde­lem bal oldalán.

A Fradi kezdője Monacóban. Fotó: a Ferencváros hivatalos Facebook-oldala

A Fra­di kez­dő­je Mona­có­ban. Fotó: a Ferenc­vá­ros hiva­ta­los Facebook-oldala

Egy­ál­ta­lán nem kez­dett meg­il­le­tő­döt­ten a Fra­di, Zacha­ri­as­sen szög­le­tet har­colt ki, majd per­ce­ken keresz­tül a fran­cia tér­fé­len tar­tot­ta a lab­dát a magyar baj­nok. Bár az első kaput elta­lá­ló pró­bál­ko­zást a Mona­có­tól lát­hat­tuk, a mezőny­ben tel­je­sen egyen­ran­gú fél volt a Fra­di, sőt, a fél­idő felé­hez köze­led­ve az első gólt is a magyar baj­nok sze­rez­te, igaz, saj­nos hosszas vide­ó­bí­ró­zás után a nor­vég síp­mes­ter végül les miatt érvény­te­le­ní­tet­te az egyéb­ként gyö­nyö­rű Tokmac-találatot.

A Fra­di tovább­ra is kez­de­mé­nye­ző maradt, ami több­ször kapu elé tör­té­nő elju­tást is ered­mé­nye­zett, bár iga­zi gól­hely­zet csak Tra­o­ré távo­li lövé­sé­nél ala­kult ki, Nübel bra­vúr­ral szed­te ki a jobb fel­ső­ből a löke­tet. Golo­vin révén a Mona­co is meg­dol­goz­tat­ta Dibuszt, a kipat­ta­nó­nál Ben Yed­der sze­ren­csé­re tőle rit­kán lát­ha­tó meg­ol­dás­sal jelent­ke­zett: lyu­kat rúgott. A 40. perc­ben Lai­do­u­ni egy oldal­ról elvég­zett sza­bad­rú­gás­nál beadás helyett lövés­re vál­lal­ko­zott, ala­pos nyúj­tóz­ko­dás­ra kész­tet­ve Nübelt, aki szög­let­re tisz­tá­zott. A fél­idő utol­só lövé­se is a Fra­dié volt, Tra­o­ré, kis­sé kisod­ró­dott hely­zet­ből bom­bá­zott a kapu fölé.

Tokmac Nguen a Trabzon elleni dupla után ezúttal csak egy lesgólig jutott. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Tok­mac Ngu­en a Trab­zon elle­ni dup­la után ezút­tal csak egy les­gó­lig jutott. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A máso­dik játék­rész­re ala­po­san fel­pap­ri­káz­va, de leg­alább­is fel­pö­rög­ve jött ki a cse­rék­kel is fel­fris­sí­tett Mona­co. Több­ször is veszé­lyez­tet­tek a haza­i­ak, és egy­ér­tel­mű­en átvet­ték a játék irá­nyí­tá­sát. Ez per­sze nem jelen­tet­te azt, hogy a Fra­di tel­je­sen sün­disz­nó­ál­lás­ba vonult vol­na, mert tovább­ra is igye­ke­zett támad­ni a magyar baj­nok is, de kevés­bé volt veszé­lyes, mint az első játék­rész­ben. Talán ez is indo­kol­ta, hogy Szta­nyisz­lav Cser­cse­szov fris­sí­tés­re szán­ta el magát: Tok­mac helyett Bojak, Ryan Mma­ee helyett pedig Boli lépett pályá­ra. A szer­ke­zet ezzel nem vál­to­zott, de bíz­hat­tunk abban, hogy a friss erők egy kicsit meg­élén­kí­tik a Fra­di táma­dó­já­té­kát is.

A haza­i­ak is cse­rél­tek, ami egy­ben a Mona­co ere­jét is meg­mu­tat­ta: a fran­cia válo­ga­tott Ben Yed­der helyé­re a sváj­ci válo­ga­tott Embo­lo állt be. Néhány perc­cel később ismét cse­rél­tünk mi is, Besic helyett Vécsei érke­zett, ez sem jelen­tett vál­to­zást a Fra­di fel­ál­lá­sá­ban. A haza­i­ak még egy lapát­tal rátet­tek, egy­re veszé­lye­seb­ben támad­tak, sőt, egy tizen­egyes­gya­nús hely­ze­tet is meg­úsz­tunk, ám a 80. perc­ben még­is meg­sze­rez­te a veze­tést a Fra­di. Boli kever­ge­tett a Mona­co tizen­ha­to­sá­nál, Tra­o­ré elé ját­szott, aki kivá­ló­an ívelt a máso­dik hul­lám­ban érke­ző Vécse­i­hez, a cse­re­em­ber pedig kapás­ból, bal­lal egy­ből lőtt, mag­pat­ta­nó lövé­sét Nübel ugyan nagy üggyel-baj­jal kika­na­laz­ta, de a lab­da már tel­jes ter­je­del­mé­vel túl­ju­tott a gól­vo­na­lon (0−1).

Miu­tán a ren­des játék­idő­ből nem volt már hát­ra tíz perc, így – a játék össz­ké­pét is lát­va – jog­gal bíz­hat­tunk abban, hogy képes lesz meg­tar­ta­ni az elő­nyét a zöld-fehér csa­pat. Nyo­mott a Mona­co, pró­bál­ta a kapu­ja elé pré­sel­ni a Fra­dit, de csak fölé­nyig és egy-két veszély­kö­ze­li lehe­tő­sé­gig jutott, való­di gól­hely­ze­tet nem tud­tak kidol­goz­ni a her­ceg­ség lab­da­rú­gói. A ren­des játék­idő utol­só per­cé­ben még Esit­it is beküld­te Cser­cse­szov, hogy a négy per­ces hosszab­bí­tás­ra még tovább sta­bi­li­zál­ja az egyéb­ként is sta­bil és a lábán jól álló Fra­di-védel­met. A ráadás­ban mind­két kapu előtt adó­dott lehe­tő­ség, mert Gojak meg­ira­mo­dá­sa után akár a Fra­di is gólt lőhe­tett vol­na. Újabb Fra­di-talá­lat ugyan nem szü­le­tett, de mivel a haza­i­ak sem talál­tak be, így a Fra­di káp­rá­za­tos sikert ért el, győ­zött Monacóban!

Ezzel két for­du­ló után a Ferenc­vá­ros hat pont­tal veze­ti Euró­pa Liga-cso­port­ját, így egy­re nagyobb az esé­lye annak, hogy sike­rül a rég­óta dédel­ge­tett álom és a Fra­di tavasszal is érde­kelt lesz a nem­zet­kö­zi kupa­po­ron­don! Jár a gra­tu­lá­ció a Csercseszov-legénységnek!

Veze­tő kép: MTI/Kovács Tamás

For­rás: pes​ti​sar​cok​.hu

%d bloggers like this: