Hírek Elszakított területi hirek Mol­nár Leven­te és az MRP kon­cer­te­zik pün­kösd­szom­ba­ton dél­után Csíksomlyón

Mol­nár Leven­te és az MRP kon­cer­te­zik pün­kösd­szom­ba­ton dél­után Csíksomlyón

Zenei cse­me­ge vár­ja a szom­ba­ti búcsús szent­mi­se után a zarán­do­ko­kat a csík­som­lyói Fodor Ház udva­rán, ahol a Magyar Rhap­sody Pro­jekt (MRP) zene­kar és Mol­nár Leven­te ope­ra­éne­kes lép fel.

A klasszi­kus zenét és nép­dalt ötvö­ző, ősi magyar hang­sze­re­ken elő­adott kon­cert a Magyar Rhap­sody Pro­jekt zene­kar és Mol­nár Leven­te Liszt Ferenc díjas ope­ra­éne­kes külön­le­ges fúzi­ó­já­ból született.

Az együt­tes nagy magyar klasszi­kus zene­szer­zők műve­it és nép­dal­gyűj­té­se­it dol­goz­ta fel, cél­juk, hogy meg­ta­lál­ják azt az ősi for­rást, amely­ből a híres magyar zene­szer­zők is inspirálódhattak. 

Csík­sze­re­da önkor­mány­za­ta, Har­gi­ta Megye Taná­csa, a Megyei Kul­tu­rá­lis Köz­pont és a Fodor Ház köz­re­mű­kö­dé­sé­vel lét­re­jött elő­adás­ra a belé­pés ingye­nes, min­den érdek­lő­dőt nagy sze­re­tet­tel vár­nak a szervezők. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro