Hírek Sport hirek Mod­ric nem érzi meg­alá­zó­nak a hely­ze­tet, ami­be a Real kényszeríti

Mod­ric nem érzi meg­alá­zó­nak a hely­ze­tet, ami­be a Real kényszeríti

Luka Mod­ric egyi­ke annak a nyolc fut­bal­lis­tá­nak, aki a Real Mad­rid játé­ko­sa­ként érde­mel­te ki az Arany­lab­dát, és 37 éve­sen a mai napig a csa­pat egyik leg­fon­to­sabb játé­ko­sa. Ennek elle­né­re még min­dig nincs szer­ző­dé­se a követ­ke­ző idény­re, még­sem érzi meg­alá­zó­nak a hely­ze­tet, ami­be a Real kény­sze­rí­ti. Mod­ric jövő­je a fia­ta­lok­tól függ, ő pedig olyan szim­pa­ti­ku­san rea­gált mind­er­re, hogy azzal óha­tat­la­nul a klub­ja tűnik fel rossz fényben.

A Real Mad­rid elkö­te­le­zett amel­lett, hogy az idő­sebb játé­ko­sa­i­val nem köt egy évnél hosszabb meg­ál­la­po­dást, így Luka Mod­ric szer­ző­dé­se is lejár a jelen­le­gi idény végén. A spa­nyol saj­tó­ban azon­ban jog­gal fesze­ge­tik a kér­dést, hogy egy hoz­zá hason­ló legen­da sor­sa miként lehet bizony­ta­lan még min­dig, túl az évad felén is.

Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga Santander
Luka Mod­ric 37 éve­sen is tart­ja a lépést a fia­ta­lok­kal Fotó: Jose Miguel Fernandez

– Kicsit unal­ma­sak már ezek a kér­dé­sek, mert min­dig ugyan­azt tudom csak mon­da­ni: jól érzem magam a Real Mad­rid­ban és marad­ni sze­ret­nék – jelen­tet­te ki Mod­ric, akit a Mar­ca idé­zett. – De nem azért aka­rok marad­ni, hogy azt aján­dék­ba kap­jam. Soha sem­mit nem kap­tam ingyen.

Mod­ric tehát nem esik abba a hibá­ba, hogy a múlt sike­rei alap­ján neki bár­mi is jár­na, pedig… Öt BL-győ­ze­lem, három spa­nyol baj­no­ki cím, egy Arany­lab­da és 467 meccs után neki len­ne joga köve­te­lőz­ni, még­sem teszi. Sőt még arra is pozi­tí­van rea­gált, hogy a jövő­je nagy­ban függ a fiataloktól.

– A fia­ta­lok nagy­sze­rű mun­kát végez­nek és szép jövő előtt áll­nak. Hogy mit sike­rül kihoz­ni­uk maguk­ból, az attól függ, hogyan dol­goz­nak és tanul­nak, de nem vélet­le­nül van­nak a Real Mad­rid­nál. A klub okkal fek­te­tett belé­jük, és jól tel­je­sí­te­nek. Bel­lingham külön ügy, hoz­zá sem­mi közünk nin­csen – jelen­tet­te ki Mod­ric, aki­nek a sza­vai némi magya­rá­zat­ra szorulnak.

Bel­lingham érke­zé­sé­től is függ Mod­ric sorsa

A Real Mad­rid az elmúlt évek sike­re­it a Mod­ric, Toni Kroos, Casemi­ro közép­pá­lyás tri­ó­ra épí­tet­te, ame­lyet sok-sok év után meg akart újí­ta­ni. Ennek első lépé­se Casemi­ro távo­zá­sa volt tavaly nyá­ron a Man­ches­ter Uni­ted­be, és most Kroos, vala­mint Mod­ric jövő­je kér­dé­ses, hiszen mind­ket­te­jük szer­ző­dé­se lejár. A helyü­kön pedig már ott van két fia­tal fran­cia válo­ga­tott tehet­ség, Edu­ar­do Cama­v­in­ga és Aureli­en Tcho­u­a­me­ni, róluk beszélt Mod­ric. Jude Bel­lingham pedig azért került szó­ba, mert a Real le akar­ja iga­zol­ni a Dort­mund 19 éves angol közép­pá­lyá­sát, aki­nek az érke­zé­se hatás­sal lehet Mod­ric jövő­jé­re is.

Ha raj­ta múlik, akkor Toni Kroos a Real Mad­rid­ban sze­ret­né befe­jez­ni a pro­fi pályafutását.

Mod­ric meg­alá­zó­nak is érez­het­né a hely­ze­tét, hogy miu­tán annyi min­dent tett a klu­bért, mások­tól teszik füg­gő­vé, hogy kap‑e új szer­ző­dést. Az, hogy szo­ká­sá­hoz hűen alá­za­to­san és sze­ré­nyen keze­li a hely­ze­tet, első­sor­ban a Real Mad­rid­ra vet rossz fényt. Ugyan­is ezál­tal még inkább ért­he­tet­len­né válik, hogy egy ilyen legen­dát miért nem lán­col­nak maguk­hoz addig, amíg a pályán segí­te­ni tud és marad­ni sze­ret­ne. Nem aján­dék­ból, ahogy arra Mod­ric utalt, hanem éppen azért, mert a fia­ta­lok kitől tanul­hat­ná­nak töb­bet, ha nem tőle? Szak­ma­i­lag és embe­ri­leg egyaránt.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu