Hírek Sport hirek MLS: Németh Krisz­ti­án vissza­tér Ame­ri­ká­ba – hivatalos

MLS: Németh Krisz­ti­án vissza­tér Ame­ri­ká­ba – hivatalos

A Sport­ing Kan­sas és a New Eng­land Revo­lu­ti­on után egy har­ma­dik ame­ri­kai csa­pat is szer­ződ­tet­te Németh Krisz­ti­ánt: hét­főn a Kele­ti-kon­fe­ren­cia lis­ta­ve­ze­tő­je, a Colum­bus Crew tag­ja lett fél plusz egy évre a 31 éves, 37-sze­res válo­ga­tott támadó

Németh Krisz­ti­án vissza­tér az MLS-be (Fotó: Tum­bász Hédi)

A leg­utóbb a Duna­szer­da­hely­ről sérül­ten kény­sze­rű­en távo­zó Németh Krisz­ti­án egy­fe­lől tel­jes gyó­gyu­lá­sá­ra össze­pon­to­sí­tott, más­részt a rövid DAC-kor­szak után tovább kel­lett lép­nie. És ismét átkelt az óceánon. 

„Nyil­ván szá­mí­tott, hogy isme­rem a köze­get, tudom, hova érke­zem, milyen a baj­nok­ság – mond­ta lapunk­nak Németh Krisz­ti­án. – A jelek sze­rint még nem zárult le az ame­ri­kai tör­té­ne­tem, még van fel­ada­tom itt. A kap­cso­la­tom a Colum­busszal nem új kele­tű, már akkor kere­sett Caleb Por­ter veze­tő­edző, ami­kor kide­rült, nem mara­dok Kan­sas­ben, de akkor nem jött össze a vál­tás, pedig ren­ge­te­get beszél­tünk. Ame­ri­kai pálya­fu­tá­som leg­szebb gól­ját a Port­land ellen sze­rez­tem, amely­nek akkor Caleb Por­ter volt a veze­tő­edző­je, így tehát van közös múl­tunk. Aki ismer, pon­to­san tud­ja, dön­tő jelen­tő­sé­gű, hogy olyan edző­vel dol­goz­zak, aki támo­gat, bízik ben­nem. Büsz­ke vagyok rá, hogy Ame­ri­ká­ban sike­rült nevet sze­rez­nem, emlé­kez­tek rám, és nagy ter­vek­kel jöt­tem vissza az Egye­sült Álla­mok­ba. Tudom, hova érke­zem, jól isme­rem a ligát, nagyon moti­vált vagyok, sze­ret­ném bebi­zo­nyí­ta­ni, van ben­nem annyi, hogy kulcs­em­be­re legyek egy siker­éhes csa­pat­nak. Már meg is érkez­tem Colum­bus­ba, néhány nap karan­tén vár rám, de már alig várom a közös mun­ka kez­de­tét. Jó álla­pot­ban érkez­tem az Álla­mok­ba, végig edzés­ben vol­tam, ami­ért hálás vagyok a III. ker. TVE-nek, amely segí­tett nekem ebben a nehéz idő­szak­ban. Most már csak elő­re tekin­tek, és izga­tot­tan várom, hogy ismét pályá­ra lép­jek az MLS-ben.”

„Nagy­já­ból egy hónap­ja kép­vi­se­lem Némót, min­dig jóban vol­tunk, nagyon szur­kol­tam neki, immár hiva­ta­lo­san is fel­ada­tom, hogy sike­res és elé­ge­dett legyen” – árul­ta el Fili­povics Vla­dan, Németh Krisz­ti­án ügy­nö­ke a játé­kost kép­vi­se­lő F‑group mene­dzser­iro­dá­nak.

„Beval­lom, mint mene­dzser, nem volt nehéz dol­gom, hogy Ame­ri­ká­ba kerül­jön, hiszen több­ször letet­te már név­je­gyét az USA-ban, min­den­ki tud­ja a ten­ge­ren­tú­lon, hogy mire képes. Tudom, hogy van ben­ne még bizo­nyí­tá­si vágy, ezért is dön­tött a vissza­té­rés mel­lett, hiá­ba vol­tak euró­pai érdek­lő­dői. A Colum­bus­nak komoly ter­vei van­nak hatal­mas szur­ko­lói bázis­sal, az att­rak­tív táma­dó­fut­ball pedig biz­to­san fek­szik majd Krisz­ti­án­nak. A lényeg, hogy újra játék­ba len­dül­jön, kezd­je rug­dos­ni a gólo­kat, és akkor szép idő­szak vár majd még ránk közösen.”

Jelen­leg a Colum­bus Crew az MLS lis­ta­ve­ze­tő­je, 31 pont­já­nál egyik együt­tes sem gyűj­tött töb­bet, leg­ered­mé­nye­sebb játé­ko­sa Gya­si Zar­des, aki a csa­pat huszon­öt gól­já­ból tízet vál­lalt. Németh Krisz­ti­án 2014-ben szer­ző­dött elő­ször az Egye­sült Álla­mok­ba, a Sport­ing Kan­sas játé­ko­sa volt, más­fél éves kata­ri kité­rőt köve­tő­en 2017 augusz­tu­sá­ban a New Eng­land Revo­lu­ti­on iga­zol­ta le, majd egy évvel később, 2018 nya­rán vissza­tért Kansasbe. 

For­rás: Nem​ze​tis​port​.hu