Hírek Amerikai hirek Mit tar­tal­maz pon­to­san a texa­si abortusztörvény?

Mit tar­tal­maz pon­to­san a texa­si abortusztörvény?

A tör­vény a hato­dik hetet köve­tő­en – csak­nem az első szív­hang fel­is­me­ré­sé­től kezd­ve – tilt­ja az abor­tuszt. Az ame­ri­kai igaz­ság­ügyi minisz­té­ri­um csü­tör­tö­kön beje­len­tet­te, hogy pert indít a tör­vény ellen. 

„Szer­dán élet­be lépett Texas sokat vita­tott tör­vé­nye, ami a hato­dik hét­től kez­dő­dő­en meg­tilt­ja az abor­tu­szo­kat” – közöl­te múlt héten több orgá­num mel­lett a CNN azután, hogy az ame­ri­kai Leg­fel­sőbb Bíró­ság nem aka­dá­lyoz­ta meg a tör­vény hatály­ba lépését.

Ahogy a lap meg­jegy­zi, a „szív­hang” név­re keresz­telt jog­sza­bály több szem­pont­ból is rend­ha­gyó: egy­részt az ame­ri­kai tör­té­ne­lem egyik leg­szi­go­rúbb abor­tusz-tör­vé­nye. Más­részt a hason­ló jog­sza­bá­lyok­kal ellen­tét­ben nem bün­te­tő­jo­gi, hanem pol­gá­ri szank­ci­ó­kat enge­dé­lyez. És való­szí­nű­leg ez utób­bi miatt dön­tött úgy az ame­ri­kai Leg­fel­sőbb Bíró­ság – sőt, koráb­ban egy szö­vet­sé­gi bíró­ság is –, hogy áten­ge­di a törvényt.

Tehát a tör­vény magán­sze­mé­lyek­nek ad fel­ha­tal­ma­zást arra, hogy pol­gá­ri pert indít­sa­nak bár­ki ellen, aki „segí­ti” az abor­tuszt a váran­dós­ság hato­dik hete után – legyen az egy orvos, kli­ni­kai szak­em­ber, vagy akár egy olyan sze­mély, aki anya­gi­lag járul hoz­zá a ter­hes­ség meg­sza­kí­tás­hoz a hato­dik hetet követően.

A The New York Times sze­rint az eljá­rást kez­de­mé­nye­ző fel­pe­re­sek 10 ezer dol­lár­ra jogo­sul­tak, és amennyi­ben nyer­nek a bíró­sá­gon, a jogi költ­sé­ge­ket is meg­té­rí­tik számukra.

Tün­te­té­sek előz­ték meg

The Daily Wire sze­rint a tör­vény ellen az abor­tusz­pár­ti­ak heves til­ta­ko­zást foly­tat­tak, és több abor­tuszt szol­gál­ta­tó intéz­mény is együt­tes erő­vel for­dult utol­só pil­la­nat­ban a Leg­fel­sőbb Bíró­ság­hoz a szö­vet­sé­gi tör­vény­szék dön­té­se után.

Az intéz­ke­dés ellen­zői sze­rint ugyan­is az új tör­vény „azon­na­li és kataszt­ro­fá­lis módon vissza­szo­rít­hat­ja Texas­ban az abor­tusz­hoz való hoz­zá­fé­rést”, és az abor­tuszt válasz­tó páci­en­sek­nek leg­alább 85 szá­za­lé­ká­nál meg­aka­dá­lyoz­za az ellá­tás lehetőségét.

Az új tör­vény kri­ti­ku­sai sze­rint hama­ro­san több abor­tusz kli­ni­ka is be fog zárni.

A jövő kérdése

A Leg­fel­sőbb Bíró­ság hama­ro­san egy újabb abor­tusz-sza­bá­lyo­zás ügyé­ben is dön­tés­re fog kény­sze­rül­ni. Ugyan­is Mis­sis­sip­pi­ben egy olyan tör­vény elfo­ga­dá­sá­ra készül­nek, ami a 15. hét után til­ta­ná meg az abor­tu­szo­kat – szem­be­men­ve a Plan­ned Parent­ho­od kont­ra Casey ügy irány­el­vé­vel, misze­rint nem létez­het olyan tör­vény, ami „indo­ko­lat­lan ter­het róna” az abor­tusz mel­lett dön­tő nők magán­éle­ti kérdéseire.

Az új tör­vényt hiva­ta­lo­san is meg­tá­mad­ja az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um – derült ki csü­tör­tö­kön. Mer­rick Gar­land az Egye­sült Álla­mok igaz­ság­ügy­mi­nisz­ter sze­rint a nők hat hete­sen még nem is tud­ják, hogy ter­he­sek. A szá­raz jogi magya­rá­zat sze­rint a tör­vény „alkot­mány­el­le­nes” és pre­ce­denst adhat­na más álla­mok­nak hason­ló tör­vé­nyek megalkotására.

For­rás: neo​kohn​.hu