Hírek Magyarországi hírek Mise a leg­ül­dö­zöt­tebb val­lá­sért-bemu­ta­tó Budapesten

Mise a leg­ül­dö­zöt­tebb val­lá­sért-bemu­ta­tó Budapesten

Szom­ba­ton lesz a buda­pes­ti bemu­ta­tó­ja Szar­ka Tamás Mis­sa Mis­sio – Mise a leg­ül­dö­zöt­tebb val­lá­sért című művé­nek a Szent István-bazilikában.

Kásler Mik­lós, az embe­ri erő­for­rá­sok minisz­te­re a bemu­ta­tó csü­tör­tö­ki buda­pes­ti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján kiemel­te: a keresz­tény­ség a meg­ér­tés, a szo­li­da­ri­tás, az együtt­ér­zés, a segí­tő­kész­ség val­lá­sa, még­is a tör­té­nel­met néz­ve folya­ma­tos ellen­ér­zé­sek­kel, ellenam­bí­ci­ók­kal, táma­dá­sok­kal találkozhatunk.

Most is azt lát­juk, hogy meg­je­len­nek a keresz­tény­sé­get táma­dó gon­do­la­tok, a hát­tér­be szo­rí­tás és az elje­len­ték­te­le­ní­tés ambí­ci­ó­ja – mond­ta a minisz­ter, hoz­zá­té­ve: a világ egyes része­in a keresz­tény­ség sor­sa fizi­ka­i­lag is nehéz, hábo­rús öve­ze­tek­ben akár halá­los áldo­za­to­kat is köve­tel­het, miköz­ben évszá­za­dos keresz­tény érté­kek men­nek tönkre.

Mint mond­ta, Szar­ka Tamás sze­mé­lyé­ben olyan művészt köszönt­het, aki meg­él­te a hitet, ezt ki tud­ja fejez­ni, érté­kel­ni képes a keresz­tény­ség hely­ze­tét az egész világ­ban. Mind­ez lehe­tő­sé­get teremt arra, hogy a Közel-Kelet sanyar­ga­tott, hát­tér­be szo­rí­tott, üldö­zött keresz­té­nye­in segí­te­ni lehet – tet­te hozzá.

Szar­ka Tamás Kos­suth-díjas éne­kes, zene­szer­ző elmond­ta: a kon­cer­ten zene­ka­rá­val adja elő a művet, ven­dég­ként Mik­ló­sa Eri­ka kolo­ra­túr­szop­rán és a Magyar Álla­mi Ope­ra­ház gye­rek­kó­ru­sa is fel­lép. A mű szü­le­té­sét és bemu­ta­tá­sát az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­ma támo­gat­ta – emel­te ki.

Tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint a kon­cert az este 6 órai szent­mi­sét köve­tő­en 7 óra­kor kez­dő­dik, a ren­dez­vényt a jár­vány­ügyi elő­írá­so­kat betart­va tart­ják meg.

Elmond­ta: a mű már CD‑n is meg­je­lent, az eladá­sá­ból szár­ma­zó nye­re­sé­get az üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­re ajánl­ja fel. A pénz­ado­mány a Minisz­ter­el­nök­ség Az üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­ért és a Hun­gary Helps Prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sá­ért fele­lős állam­tit­kár­sá­ga segít­sé­gé­vel jut el a rászorultakhoz.

Azbej Tris­tan, az üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­ért és a Hun­gary Helps Prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sá­ért fele­lős állam­tit­kár kiemel­te: való­ban a keresz­tény­ség a leg­ül­dö­zöt­tebb val­lás, több mint 260 mil­lió embert üldöz­nek, fenye­get a ter­ror­ve­szély azért, mert Krisztus-hívő.

Mint mond­ta, a 2016-ban elin­dí­tott Hun­gary Helps Prog­ram kere­té­ben az elmúlt négy évben több mint 100 ezer ember­nek tet­ték lehe­tő­vé, hogy szü­lő­föld­jén marad­jon, vagy vissza­tér­jen oda. A prog­ram össz­kor­mány­za­ti össze­fo­gás­sal való­sul meg, össz­nem­ze­ti kül­de­tés­ként – hangsúlyozta.

Beje­len­tet­te: a CD eladá­sá­ból befo­lyó ado­mányt szí­ri­ai keresz­té­nyek­hez jut­tat­ják el, egy fel­nőtt­kép­ző és egy hit­ok­ta­tó-kép­ző köz­pont kap­ja meg.

For­rás: Demokrata