Hírek Amerikai hirek Min­nea­po­lis lán­gok­ban egy anti­fa tün­te­tés után

Min­nea­po­lis lán­gok­ban egy anti­fa tün­te­tés után

Épü­le­te­ket égtek porig, ártat­la­no­kat ver­nek agyon, és sor­ra foszt­ják ki az üzle­te­ket. A tün­te­tés ere­de­ti­leg egy feke­te fér­fi tra­gi­kus halá­la miatt rob­bant ki, de miu­tán a jogo­san tün­te­tő békés tömeg haza­tért, az kom­mu­nis­ta kemény­mag erről mint­ha meg­fe­led­ke­zett vol­na. A tün­te­tés átter­jedt Los Ange­les­re és Memp­his­re is.

Beágyazott videó

Fen­tebb egy épü­let omlik le, miu­tán anti­fa tün­te­tők fel­gyúj­tot­ták szer­da éjsza­ka az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok észa­ki részén talál­ha­tó Min­nea­po­lis városában.

De nem csak egy ilyen épü­let van, hanem több tucat. Olyas­mi tör­té­nik Ame­ri­ká­ban, ami talán a pol­gár­há­bo­rú óta soha.

Hogyan fajult el idá­ig a hely­zet, mely hét­fő este egy békés tün­te­tés­sel kezdődött?

Geor­ge Floyd halála

Három nap­pal ezelőtt, május 25-én Min­nea­po­lis­ban meg­halt egy Geor­ge Floyd nevű fér­fi egy rend­őri eljá­rás során, miu­tán az őt elő­ál­lí­tó rend­őrök egyi­ke, Derek Cha­u­vin mint­egy négy per­cig tér­delt a nyakán.

Floyd­nak már bilincs volt a kezén, és négy rend­őr áll­ta körül, ráadá­sul több­ször pró­bál­ta ful­do­kol­va jelez­ni, hogy nem kap leve­gőt, a rend­őr azon­ban nem szállt le a nya­ká­ról, így a fér­fi előbb esz­mé­le­tét, majd később éle­tét vesz­tet­te.Virá­gok, üze­ne­tek, és lufik jel­zik azt a helyet, ahol Geor­ge Floy­dot három nap­pal ezelőtt egy rend­őr meggyilkolta.

A rend­őrö­ket azon­na­li hatállyal elbo­csá­tot­ták, az FBI pedig rög­tön meg­kezd­te az ügy kivizs­gá­lá­sát, egy járó­ke­lő azon­ban fel­vet­te a fér­fi halál­tu­sá­ját, és fel­töl­töt­te az Twit­ter­re, ami­nek követ­kez­té­ben a fel­há­bo­ro­dott lakos­ság – tel­je­sen jog­gal – még aznap elkez­dett tün­tet­ni. A tün­te­tés más­nap is foly­ta­tó­dott, végig több­nyi­re békésen.A prob­lé­ma akkor kez­dő­dött, mikor a békés tünet­ők kedd este haza­men­tek, és csak az anti­fa kemény­mag maradt​.Geor​ge Floyd ugyan­is feke­te­bő­rű volt, az őt meg­gyil­ko­ló rend­őr viszont fehér. Az egyéb­ként is válasz­tá­si láz­ban égő fehé­r­el­le­nes anti­fa ifjú­ság­nak pedig ez csak olaj volt a tűz­re: az egész ország­ból oda­se­reg­lett a kom­mu­nis­ta ifj­ság, hogy bru­tá­lis módon meg­bosszul­ják a fér­fi halá­lát. Csak­hogy saj­nos nem csak azo­kon, akik való­ban fele­lő­sek vol­tak, hanem min­den­kin.A szi­tu­á­ci­ó­nak már halott­jai is van­nak, óri­á­si a fehé­r­el­le­nes­ség, anti­fa fehé­rek feke­ték­kel együtt skan­dál­ják, hogy „Üssed a fehé­ret, üssed a fasisztát!”.

Az anti­rasszis­ta tün­te­tés kis­ha­mar átcsa­pott a kapi­ta­liz­mus, a pat­ri­ar­chá­tus és a gaz­da­gok elle­ni álta­lá­nos láza­dás­sá: a fér­fi halá­lá­ért már nem is a rend­őrök, hanem az a fehér kapi­ta­lis­ta rend­szer lett a fele­lős, aki kiter­mel­te őket.

Annak elle­né­re egyéb­ként, hogy

  • egy­részt 5,7‑szer való­szí­nűbb, hogy rend­őr­ként meg­gyil­kol egy feke­te fér­fi, mint az, hogy feke­te fér­fi­ként meg­gyil­kol egy rendőrt,
  • más­részt hogy az őt elő­ál­lí­tó rend­őrök közül ket­ten is szí­nes­bő­rű­ek voltak.
Beágyazott videó

A tün­te­tés mos­tan­ra szimp­la fosz­to­ga­tás­sá fajult, az anti­fa fia­ta­lok a úgy pró­bál­nak tisz­te­let­tel­je­sen tün­tet­ni, hogy plaz­ma­té­vé­ket és kon­zo­lo­kat álla­mo­sí­ta­nak maguk­nak hipermarketekből.

Az utób­bi idő­ben egy­re nép­sze­rűbb lesz a ken­dő­zet­len mar­xiz­mus, a demok­ra­ták leg­fi­a­ta­labb radi­ká­lis gene­rá­ci­ó­ja már nyíl­tan fel­néz Lenin­re és Sztá­lin­ra: Ber­nie San­ders koráb­bi elnök­je­lölt-aspi­ráns köve­tői – az un. “ber­nie bírók” – sze­rint pél­dá­ul az első gulág is egy gyö­nyö­rű pro­jekt volt.

Ezek után nem meg­le­pő, hogy a lakos­ság arra vevő részé­vel kicsit meg­csa­pol­ják a magántulajdont.

Beágyazott videó
Kifosz­tott Tar­get üzlet

Ez ugyan még nagyon messze van attól, ahogy Donáth Anna füst­grá­nát­tal hősi­e­sen meg­do­bál­ja a par­la­ment előtt álló rend­őrö­ket az egyik pár száz fős “Mi vagyunk a több­ség” tün­te­té­sen, de már két évvel ezelőtt is meg­je­lent a par­la­ment előtt egy marék­nyi – igaz, kül­föld­ről érke­zett – anti­fa fia­tal, akik az egész ren­dez­vény fő agresszo­ra voltak.

De jog­gal lehet fel­ten­ni a kérdést:mennyire kell tar­ta­nunk tőle, hogy ez az őrü­let a pes­ti hipsz­ter­bol­se­vi­kok köré­ben is elterjed?És ha igen, akkor mit tehe­tünk elle­ne?Hiány­zik a srá­cok­nak egy jó 30 – 40 év béke­tá­bor, és ebben sze­rin­tem mi is ők is egyet tudunk érteni.

Remél­jük vala­mennyi ter­mé­sze­tes védett­sé­get már adott nekünk az néhány fényes év a vas és acél orszá­gá­ban, hogy újra nem tud­nak vissza­tér­ni a Lenin fiúk tren­di momen­tu­mos for­má­ban, de ki tudja.

For­rás: 888​.hu Békés Marcell