Hírek Morzsák Mind­szenty József dia­dal­út­ja az Egye­sült Államokban

Mind­szenty József dia­dal­út­ja az Egye­sült Államokban

A bíbo­ros az emig­ráns magya­ro­kat is a haza­sze­re­tet­re és az anya­nyelv hasz­ná­la­tá­ra buzdította

Mind­szenty József bíbo­ros sze­mé­lye, küz­del­mei és már­tí­rom­sá­got vál­la­ló élet­pél­dá­ja szer­te a vilá­gon nagy tisz­te­let­nek örvend. A Mind­szenty-kul­tuszt viszont nem­csak bátor­sá­ga, hanem az éle­te utol­só éve­it meg­ha­tá­ro­zó pasz­to­rá­ci­ós útjai is táp­lál­ják, amely láto­ga­tá­sok máig meg­ha­tá­roz­zák a kato­li­kus közös­sé­gek, vala­mint a diasz­pó­rá­ban élő magya­rok iden­ti­tá­sát. Mint kide­rült, útja­it köve­tő­en a her­ceg­prí­más több ame­ri­kai isko­la és intéz­mény név­adó­já­vá vált, láto­ga­tá­sá­nak hatá­sá­ra ala­kult meg Hawaiin a Magyar Klub, sőt még az ame­ri­kai kong­resszus is tisz­te­le­tét fejez­te ki a bíborosnak.

Mind­szenty József bíbo­ros a szov­jet meg­szál­lás alat­ti hősi, a vér­ta­nú­sá­got is vál­la­ló kiál­lá­sá­val az anti­kom­mu­nis­ta ellen­ál­lás jel­ké­pé­vé vált. Köz­tu­dott, hogy a her­ceg­prí­más kon­cep­ci­ós perét, majd éve­ken át tar­tó meg­hur­co­lá­sát nem­csak a hazai, hanem a nem­zet­kö­zi média is kiemelt figye­lem­mel kísér­te: a lapok több napon keresz­tül tudó­sí­tot­tak a per­ről, a Times cím­la­pon hoz­ta a bíbo­ros arc­ké­pét, a Life maga­zin egy önál­ló szá­mot adott ki az ügy­ről, sza­ba­don bocsá­tá­sá­ért pedig még Párizs­ban is demonst­rál­tak az embe­rek. A magyar kato­li­kus egy­ház veze­tő­jé­nek sor­sa a bör­tön­ben töl­tött idő alatt is fog­lal­koz­tat­ta a nyu­ga­ti köz­vé­le­ményt. Mint nem­ré­gi­ben kiderült,

az ame­ri­kai kong­resszus Mind­szenty József tisz­te­le­té­re éppen a bíbo­ros élet­fogy­tig­la­ni bör­tön­bün­te­té­sé­nek ötö­dik évfor­du­ló­ján, 1954. feb­ru­ár 8‑án ter­jesz­tet­te elő az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok zász­la­já­ról szó­ló hűség­es­kü módosítását.

A benyúj­tott javas­lat azt szor­gal­maz­ta, hogy az eskü szö­ve­gé­be az „Isten alatt” kife­je­zés is beke­rül­jön, ezál­tal is hang­sú­lyoz­va a különb­sé­get a hívő Ame­ri­ka és az isten­ta­ga­dó kom­mu­nis­ták között. Ugyan­ezen a napon a her­ceg­prí­más tisz­te­le­té­re a repub­li­ká­nu­sok és a demok­ra­ták is fel­szó­lal­tak a kong­resszus­ban, majd fel­hív­ták a figyel­met a kom­mu­niz­mus veszé­lye­i­re Ame­ri­ká­ra nézve.

„Ispen hozott József Mindszenty”

A bör­tön­évek, vala­mint az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok buda­pes­ti nagy­kö­vet­sé­gén töl­tött szám­űze­tés után Mind­szenty József 1972 és 1975 között mond­hat­ni a föld­ke­rek­sé­get átfo­gó pasz­to­rá­ci­ós útra indult. Ebben az idő­szak­ban három alka­lom­mal járt az Egye­sült Álla­mok­ban, illet­ve Kana­dá­ban is, ahol a diasz­pó­rá­ban élő magyar­sá­got keres­te fel.

A bíbo­ros egy-egy magyar­lak­ta tele­pü­lé­sen tett láto­ga­tá­sa a helyi magyar­ság egyik leg­fon­to­sabb ese­mé­nye volt,

amely­ről a nyu­ga­ti média is rész­le­te­sen beszá­molt. Negye­dik észak-ame­ri­kai láto­ga­tá­sa alkal­má­ból pél­dá­ul a Moni­tor című San Francisco‑i újság így köszön­töt­te az akkor 82 éves, emig­rá­ci­ó­ba kény­sze­rí­tett bíbo­rost: „Ispen hozott József Mind­szenty”. A cikk címét magya­rul írták ki, amely­ben ott virí­tott a nyom­ta­tá­si hiba. Az elütést lát­va az esz­ter­go­mi érsek jót mosoly­gott, majd kije­len­tet­te: „Nem baj, kérem, a magya­rok úgy­is tud­ják, hogy Isten­ről van szó, az ame­ri­ka­i­ak meg nem tud­nak magya­rul, így hát azt se tud­ják, hogy ott saj­tó­hi­ba van.”

Csa­lád, magyar­ság, anyanyelv

Dudás Róbert Gyu­lá­nak és Pölcz Ádám­nak a Magyar Sion című egy­há­zi tudo­má­nyos folyó­irat­ban meg­je­lent kuta­tá­sa sze­rint a her­ceg­prí­más magya­rok­hoz intézett

beszé­de­i­nek fő mon­da­ni­va­ló­ja szin­te min­den alka­lom­mal a haza­sze­re­tet, a magyar­ság­hoz való ragasz­ko­dás és a magyar nyelv meg­őr­zé­sé­nek a hang­sú­lyo­zá­sa volt,

ezért a bíbo­ros a magyar nyel­vű misé­zést, a magyar isko­lák fenn­tar­tá­sát és a magyar cser­kész­csa­pa­tok működ­te­té­sét is szor­gal­maz­ta. Beszé­de­i­ben továb­bá szót emelt a csa­lád és a házas­ság intéz­mé­nye mel­lett, hatá­ro­zot­tan eluta­sí­tot­ta a válást és az abor­tuszt, vala­mint a saját élet­hely­ze­té­re is ref­lek­tált. Egyik alka­lom­mal így fogal­ma­zott: „Papi éle­tem­nek, amely­nek ter­je­del­me 59 esz­ten­dő, 44 szá­za­lé­kát töl­töt­tem bör­tön­ben és szám­ki­ve­tés­ben. Ha újra kel­le­ne kez­de­nem az éle­te­met, ugyan­így kez­de­ném megint, azo­kért az igaz­sá­go­kért, ami­ért a bör­tönt és a szám­ki­ve­tést visel­nem kell” – olvas­ha­tó a tanulmányban.

A bíbo­ros egy-egy magyar­lak­ta tele­pü­lé­sen tett láto­ga­tá­sa a helyi magyar­ság egyik leg­fon­to­sabb ese­mé­nye volt
Fotó: https://​www​.vati​cannews​.va/

Mind­szenty-hatás a diaszpórában

Nem két­sé­ges, hogy a Mind­szenty által meg­fo­gal­ma­zott üze­ne­tek cél­ba értek, sőt évti­ze­dek­re meg­ha­tá­roz­ták a diasz­pó­rá­ban élő közös­sé­gek magyar­ság­tu­da­tát. Ezen tele­pü­lé­sek közül is kiemel­ke­dik Hawaii, ahol a bíbo­ros sze­mé­lye, majd későb­bi láto­ga­tá­sa a mai napig érez­te­ti a hatá­sát. A magyar her­ceg­prí­más 1974 decem­be­ré­ben auszt­rá­li­ai és új-zél­an­di útját köve­tő­en tett láto­ga­tást Hono­lu­lun, ahol az 1956-ban emig­rált magya­ro­kat buz­dí­tot­ta összefogásra.

Láto­ga­tá­sá­nak és pré­di­ká­ci­ó­já­nak hatá­sá­ra a helyi magya­rok meg­ala­kí­tot­ták a Magyar Klu­bot, amely­nek tag­jai nap­ja­ink­ban is min­den szom­ba­ton össze­gyűl­nek a Kapi­o­la­ni parkban,

vala­mint a nem­ze­ti ünne­pek­ről is rend­re meg­em­lé­kez­nek. Sőt, a hawaii önkor­mány­zat az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc emlé­ké­re 1981-ben a magyar sza­bad­ság­harc nap­já­vá nyil­vá­ní­tot­ta októ­ber 25-ét azok­nak a bátor hősök­nek az emlé­ké­re, akik éle­tü­ket adták Magyar­or­szá­gért. A minap Magyar­or­szág washing­to­ni nagy­kö­vet­sé­gé­nek Face­book-olda­lán közöl­ték: Vujity Tvrt­ko kez­de­mé­nye­zé­sé­re a bíbo­ros­nak Hono­lu­lu­ban készül­nek emlé­ket állítani.

Mind­szenty József több ame­ri­kai isko­la és intéz­mény név­adó­já­vá vált, az egyik ilyen okta­tá­si intéz­mény a Fülöp-szi­ge­tek­hez közel fek­vő szi­get­or­szág­ban, Palau­ban, Kor­or város­ban ala­pí­tott Mind­szenty High Scho­ol is.

A het­ven éve ala­pí­tott közép­is­ko­la mot­tó­ja a követ­ke­ző: „Jó állam­pol­gárt, jó keresz­tényt, jó pala­u­it nevel­ni”. A bíbo­ros­ról elne­ve­zett isko­lá­nak 2019-ben a Mind­szenty Tár­sa­ság Mind­szenty-emlék­ér­met ado­má­nyo­zott, amit akkor Ben­c­ze József mani­lai nagy­kö­vet vett át. A nagy­kö­vet úgy tájé­koz­ta­tott, hogy a Mind­szenty High Scho­olt egy ame­ri­kai jezsu­i­ta ala­pí­tot­ta, és az ado­má­nyo­zók közt volt egy mind­má­ig isme­ret­len magyar ember is, aki – mint főado­má­nyo­zó – azt java­sol­ta, hogy az isko­la Mind­szenty József nevét vegye föl.

For­rá­sok: Capi​tol​.hawaii​.gov, Vati​cannews​.va, Hawai​i​ma​gya​rok​.word​press​.com, Epa​.oszk​.hu, Magyarkurír.hu

For­rás: Magyar Nem­zet / Elek Nikoletta