Hírek Elszakított területi hirek Min­den­na­pi mun­ká­já­ba enge­dett bete­kin­tést a Har­gi­ta Nem­ze­ti Szé­kely Népi Együttes

Min­den­na­pi mun­ká­já­ba enge­dett bete­kin­tést a Har­gi­ta Nem­ze­ti Szé­kely Népi Együttes

Nem csak játék, mese és könnyed szó­ra­ko­zás a hiva­tá­sos tán­co­sok éle­te. Mind­er­ről a Har­gi­ta Nem­ze­ti Szé­kely Népi Együt­tes nyílt alkal­mán is meg­bi­zo­nyo­sod­hat­tunk csü­tör­tö­kön. Az intéz­mény veze­tő­sé­ge a saj­tó és a fenn­tar­tó csík­sze­re­dai önkor­mány­zat kép­vi­se­lő­i­nek enge­dett bete­kin­tést a kulisszák mögé.

Farkas Endre Far­kas End­re 2021. novem­ber 25., csü­tör­tök, 20:09 

A mun­kás hét­köz­na­pok izzad­sá­gos, csep­pet sem könnyű és a szín­pa­di meg­je­le­nés­hez képest kevés­bé lát­vá­nyos vilá­gá­ba tekint­het­tünk be csü­tör­tö­kön a Har­gi­ta Nem­ze­ti Szé­kely Népi Együt­tes pró­ba­ter­mé­ben. Az ese­mé­nyen jelen volt Már­ton Árpád kép­ző­mű­vész és Mihály Domo­kos is, aki évti­ze­de­ken át okta­tott nép­tán­cot Kászon­új­fa­lu­ban. A kilenc­ve­ne­dik élet­évét tapo­só tánc­ok­ta­tó még tánc­ra is per­dült az együt­tes tán­co­sa­i­val közösen.

Fotók: Har­gi­ta Nem­ze­ti Szé­kely Népi Együttes

And­rás Mihály, az együt­tes igaz­ga­tó­ja, művé­sze­ti veze­tő­je elöl­já­ró­ban elmond­ta: a koráb­bi évek­ben rend­sze­re­sen tar­tot­tak nyílt napo­kat az együt­tes szék­há­zá­ban, ami­kor isko­lás cso­por­to­kat fogad­tak. A világ­jár­vány nem enge­di, hogy eze­ket a nagy lét­szá­mú láto­ga­tá­so­kat meg­szer­vez­zék, ám így is fon­tos­nak tar­tot­ták, hogy a saj­tó segít­sé­gé­vel bepil­lan­tást enged­je­nek mun­ká­juk­ba. Az igaz­ga­tó beszá­molt arról, hogy a közel­múlt­ban három­na­pos bel­ső szak­mai vizs­gát tartottak.

„Olyan komoly ered­mé­nye­ket lát­tunk a kol­le­gá­ink tán­cá­ban, fizi­kai fel­ké­szült­sé­gé­ben, hogy fel­buz­dul­tam, hogy ha vala­ki beku­kucs­kál hoz­zánk és lát­ja ezt, vajon mit gon­dol rólunk. Remé­lem, hogy szé­pet és jót lát­nak” – fogalmazott.

Az együt­tes tag­jai Sza­bó Lász­ló tánc­kar­ve­ze­tő irá­nyí­tá­sá­val külön­bö­ző gya­kor­la­to­kat és tánc­pro­duk­ció-rész­le­te­ket mutat­tak be. A bemu­ta­tó erőn­lé­ti gya­kor­la­tok­kal kez­dő­dött, kül­ső szem­lé­lő­nek fáj­dal­mas­nak tűn­tek a komoly fizi­kai kon­dí­ci­ót igény­lő fel­ada­tok, ám a tán­co­sok lát­szó­lag könnye­dén tel­je­sí­tet­ték azokat.

A fizi­kai gya­kor­la­tok után elő­tér­be kerül­tek a tánc­tech­ni­kai fel­ada­tok. Rit­mus­fel­ada­tok, boká­zá­sok, for­gás­tech­ni­kai gya­kor­la­tok, for­du­lá­sok, pör­gé­sek, olló­zá­sok vál­tot­ták egy­mást. A tán­co­sok kato­nás rend­ben haj­tot­ták vég­re a leg­bo­nyo­lul­tabb­nak tűnő moz­du­la­to­kat is.

Ezt köve­tő­en a tánc­kar női tag­jai is bizo­nyít­hat­ták tech­ni­kai fel­ké­szült­sé­gü­ket, és kilenc kalo­ta­sze­gi legé­nyes pon­tot jár­tak ki, amely után ter­mé­sze­te­sen a fér­fi tán­co­sok is bemu­tat­ták ugyan­ezt. A vizs­gá­kon bemu­ta­tott, sza­ba­don válasz­tott tánc­anya­gok­ból is kap­tunk egy cso­kor­ra valót, majd egy sóvi­dé­ki kore­og­rá­fia zár­ta a prog­ra­mot a Zeng a lélek, zeng a szó című előadásból.

Forrás: maszol​.ro