Hírek Magyarországi hírek Min­den­kit támad­nak, aki a nem­ze­ti érde­ket helye­zi előtérbe!

Min­den­kit támad­nak, aki a nem­ze­ti érde­ket helye­zi előtérbe!

„Szlo­vé­nia a napok­ban vet­te át az Euró­pai Unió elnök­sé­gét, nyil­ván sen­ki nem lepő­dött meg a brüssze­li fogad­ta­tá­son. Az euró­pai libe­rá­lis mainst­ream kép­vi­se­lői egy­más­sal ver­senyt fut­va hőbö­rög­nek és szid­ják a szlo­vé­no­kat. Ez is azt bizo­nyít­ja, hogy min­den­kit meg­tá­mad­nak, aki a nem­ze­ti érde­ket helye­zi elő­tér­be, aki a klasszi­kus módon értel­me­zi a csa­lád intéz­mé­nyét, és, aki nem haj­lan­dó behó­dol­ni a nyo­más­gya­kor­lás­nak” – közöl­te Face­book-olda­lán Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter, mielőtt meg­kez­dő­dött pén­te­ken a viseg­rá­di orszá­gok és Szlo­vé­nia kor­mány­fői csúcs­ta­lál­ko­zó­ja Ljubljanában.

„Tart­sa­tok ki, ked­ves szlo­vén bará­ta­ink, mi vele­tek vagyunk!” – tet­te hozzá.

Júli­us else­jé­től Magyar­or­szág vet­te át a viseg­rá­di négyek soros elnök­sé­gét, ugyan­et­től a nap­tól pedig Szlo­vé­nia lát­ja el az Euró­pai Unió soros elnö­ki tiszt­sé­gét. A napok­ban nem csu­pán Magyar­or­szág került uni­ós össz­tűz alá a gyer­mek­vé­del­mi tör­vény miatt, de a Magyar­or­szág­gal szö­vet­sé­ges szlo­vén kon­zer­va­tív kor­mányt is bírá­lat­tal illet­ték Brüsszel­ben és Stras­bourg­ban. Mind­eköz­ben And­rej Babiš cseh kor­mány­fő is kiállt hazánk mel­lett.

Jan­ez Janša szlo­vén minisz­ter­el­nök fogad­ja a viseg­rá­di cso­port és a szlo­vén kor­mány­fő csúcs­ér­te­kez­le­té­re érke­ző Orbán Vik­tor kor­mány­főt Ljubl­ja­ná­ban júli­us 9‑én
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivi­en Cher

– Ha a viseg­rá­di négyek egy­sé­ge­sek, képe­sek arra, hogy egy vitás kér­dés­ben az Euró­pai Unió egy tag­ál­la­mát ellen­sú­lyoz­zák, ugyan­ak­kor a fran­cia – német ten­gelyt már nem tud­ják önál­ló­an blok­kol­ni. A meg­ha­tá­ro­zó nyu­ga­ti orszá­gok ellen­ér­de­kel­tek a V4 sike­res­sé­gé­ben – mond­ta nem­rég lapunk­nak Szi­tás Péter, a Danu­be Ins­ti­tu­te tudo­má­nyos munkatársa.

For­rás: Magyar Nemzet