Hírek Külföldi hirek „Min­den­ki tévedett”

„Min­den­ki tévedett”

A brit fegy­ve­res erők vezér­ka­ri főnö­ke sze­rint „min­den­ki téve­dett” a vár­ha­tó afga­nisz­tá­ni fej­le­mé­nyek előrejelzésében.

Sir Nick Car­ter tábor­nok a BBC tele­ví­zió vasár­na­pi poli­ti­kai maga­zin­mű­so­rá­nak nyi­lat­koz­va kije­len­tet­te: még a tál­ibok sem szá­mí­tot­tak arra, „hogy a dol­gok ilyen gyor­san megváltoznak”.

Hang­sú­lyoz­ta ugyan­ak­kor: a koráb­ban fel­vá­zolt for­ga­tó­köny­vek között sze­re­pelt az afga­nisz­tá­ni össze­om­lás és az állam­szer­ve­zet szét­for­gá­cso­ló­dá­sa, és való­já­ban „e folya­mat üte­me volt az, amely meg­le­pett bennünket”.

Hoz­zá­tet­te mind­azon­ál­tal: szá­mos olyan hely­zet­ér­té­ke­lés is volt, hogy az afga­nisz­tá­ni kor­mány „nem húz­za ki az év végé­ig”, és végül ezek bizo­nyul­tak helytállónak.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu