Hírek Amerikai hirek Min­den­ki nyu­god­jon meg, egy­ál­ta­lán nem biz­tos, hogy Biden elnök lesz

Min­den­ki nyu­god­jon meg, egy­ál­ta­lán nem biz­tos, hogy Biden elnök lesz

Jön­nek az újra­szá­mo­lá­sok és perek. Joe Biden még simán elbuk­hat­ja ezt a választást.

Magyar idő sze­rint szom­bat dél­után a nagy ame­ri­kai saj­tó­or­gá­nu­mok szin­te egy­szer­re jelen­tet­ték be, hogy Joe Biden meg­nyer­te Penn­syl­va­ni­át, ezzel átlép­te a 270 elek­to­ri sza­va­zat­szá­mot, és ő lesz az Egye­sült Álla­mok 46. elnöke.

A beje­len­tés mind­össze néhány perc­cel azelőtt érke­zett, hogy Rudy Gui­li­a­ni, Donald Trump ügy­véd­je, New York koráb­bi pol­gár­mes­te­re kiállt Phi­la­delp­hi­á­ban az újság­írók elé, és közöl­te, hogy hét­főn – vagy­is ma – elin­dít­ják Penn­syl­va­ni­á­ban a pere­ket, ugyan­is ren­ge­teg kér­dés és gya­nús ese­mény merült fel az állam­ban a levél­sza­va­za­tok körül.

A hely­zet az, hogy nem a saj­tó dön­ti el, ki lesz az elnök.Csak az elek­to­ri kol­lé­gi­um és a külön­bö­ző álla­mi tör­vény­ho­zó tes­tü­le­tek nyil­vá­nít­hat­nak egy jelöl­tet győz­tes­sé. Éppen ezért ami most zaj­lik, az nem más, mint pszi­cho­ló­gi­ai hadviselés.

Jelen eset­ben az tör­tént, hogy bár­mi van, Bident el kel­lett jut­tat­ni a 270-es határ­hoz, hogy ezzel is nyo­más alá tud­ják helyez­ni Trum­pot, hogy elér­jék, ismer­je el a vereséget.

Ezért fur­csa, hogy az állí­tó­lag jobb­ol­da­li és kon­zer­va­tív Fox News Ari­zo­nát már a válasz­tás éjsza­ká­ján oda­ad­ta Biden­nek, és ezt a dön­tést nem von­ta vissza, pedig még min­dig megy a szá­mo­lás. A CNN ezt a mai napig nem tet­te meg.

Az sem vilá­gos, hogy Alasz­kát miért nem adják oda Trump­nak, illet­ve az Észak-Karo­li­na körü­li tökö­lés sem ért­he­tő, ezek­ben az álla­mok­ban ugyan­is szin­te biz­tos, hogy nyer­ni fog a hiva­tal­ban lévő elnök.A kés­le­ke­dés egyet­len magya­rá­za­ta az, hogy amed­dig csak lehet, fenn akar­ják tar­ta­ni azt az illú­zi­ót, hogy Biden ezt behúzta.

Trump­ból pedig hülyét akar­nak csi­nál­ni, ami­ért folya­ma­to­san csa­lást emle­get. Ebben részt vesz­nek a techó­ri­á­sok is, ame­lyek nem is tagad­ják, hogy cen­zú­ráz­zák az elnököt.

Miköz­ben az ame­ri­kai és a hazai bal­ol­dal ujjong, azért akad­nak olyan han­gok, ame­lyek józan­ság­ra utalnak.

And­rés Manu­el López Obra­dor mexi­kói elnök pél­dá­ul kije­len­tet­te, nem gra­tu­lál Biden­nek addig, amíg a Trump elnök által emlí­tett per nem zaj­lik le, és nem lesz meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len győz­tes. Jan­ez Jan­sa szlo­vén minisz­ter­el­nök is rámu­ta­tott, hogy csak a mainst­ream média jelen­tett győz­test, és nem a hiva­ta­los szervek.

Sid­ney Pow­ell, a Trump-kam­pány köze­lé­ben dol­go­zó ügy­véd sze­rint össze­han­golt törek­vé­se­ket lát­hat­tunk annak érde­ké­ben, hogy elcsal­ják a válasz­tást. Mint mond­ta, Bide­nék min­dent beve­tet­tek, a halott sza­va­zók­tól kezd­ve a hamis sza­va­zó­la­pok gyártásáig.

Nyu­godt szív­vel kije­lent­het­jük, hogy ez a válasz­tás a bíró­sá­go­kon fog eldőlni.

Kicsit hason­ló a hely­zet a 2000-es elnök­vá­lasz­tás­hoz, ami­kor a repub­li­ká­nus Geor­ge W. Bush mér­kő­zött meg a demok­ra­ta alel­nök Al Gore-ral.

Abban az évben is nagyon szo­ros­nak bizo­nyult a válasz­tás, hamar kide­rült, hogy az lesz Bill Clin­ton utód­ja, aki meg tud­ja nyer­ni Floridát.

A média ebben az eset­ben is elő­re ivott a med­ve bőré­re, exit pol­lok és fel­mé­ré­sek alap­ján a válasz­tás esté­jén Al Gore‑t nyil­vá­ní­tot­ta Flo­ri­da győz­te­sé­nek. A beje­len­tést azon­ban nagyon hamar vissza is von­ták (nem úgy, mint idén Ari­zo­na ese­té­ben a Fox).

Győz­test azon­ban később sem tud­tak hir­det­ni, ugyan­is a két jelölt rend­kí­vül közel állt egy­más­hoz, Bush nagy­já­ból 2 ezer sza­va­zat­tal veze­tett. A flo­ri­dai tör­vé­nyek sze­rint ilyen ese­tek­ben auto­ma­ti­ku­son újraszámolnak.

Itt jön be a kép­be a válasz­tá­si pszi­cho­ló­gia, ugyan­is Gore fel­hív­ta tele­fo­non Busht is, és gra­tu­lált a győ­zel­mé­hez. Később vissza­von­ta a vere­ség elismerését.

Ame­ri­kai szak­ér­tők sze­rint ha Gore nem isme­ri el a vere­sé­get, más­képp is ala­kul­hat­tak vol­na az ese­mé­nyek. Trump biz­tos nem fog­ja feladni.

gépi újra­szám­lá­lás 900-ra csök­ken­tet­te Bush elő­nyét, így Gore kézi újra­szám­lá­lást kért 4 megyé­ben. Ezt novem­ber 26-ig le kel­lett bonyo­lí­ta­ni, azon­ban csak két megye tud­ta tar­ta­ni a határ­időt, Bush elő­nye ráadá­sul 500-ra csökkent.

A flo­ri­dai leg­fel­sőbb bíró­ság ekkor jóvá­hagy­ta a demok­ra­ta pár­ti jelölt kérel­mét, ami 70 ezer „meg­kér­dő­je­lez­he­tő” sza­va­zó­lap újra­szám­lá­lá­sát köve­tel­te. Ebben az évben Flo­ri­dá­ban a sza­va­zó­la­po­kat ki kel­lett lyu­kasz­ta­ni, azon­ban a jelek sze­rint ez sok ember­nek nehéz­sé­get jelen­tett, csak Palm Beach megyé­ben 19 ezer sza­va­za­tot érvény­te­le­ní­tet­tek, mert a lap nem volt ren­de­sen kilyu­kaszt­va, vagy több jelölt nevé­nél is ki volt.

Ekkor az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok Leg­fel­sőbb Bíró­sá­ga meg­ál­lí­tot­ta az újra­szám­lá­lást. Sze­rin­tük nem lehet csak bizo­nyos sza­va­zó­la­po­kat újra­szá­mol­ni, mert ez alkot­mány­el­le­nes. A több­fé­le sza­va­zá­si mód­szer miatt lénye­gé­ben lehe­tett volt ugyan­azon kri­té­ri­u­mok sze­rint szá­mol­ni a vok­so­kat. Az ügy vissza­ke­rült a flo­ri­dai leg­fel­sőbb bíró­ság­hoz, amely nem tudott mást ten­ni, mint lezár­ni az ügyet,így lett Geor­ge W. Bush elnök.

Kíván­csi­ak vár­juk tehát, hogy Trump ese­té­ben mond­juk a halot­tak sza­va­za­ta­i­val kap­cso­la­to­san milyen íté­le­tet hoz­nak az ame­ri­kai bíróságok…

 Filipp Dávid

For­rás: 888​.hu