Hírek Külföldi hirek Min­den vádat ejtet­tek a Bib­lia idé­zé­se miatt meg­vá­dolt Päi­vi Räsä­nen ellen

Min­den vádat ejtet­tek a Bib­lia idé­zé­se miatt meg­vá­dolt Päi­vi Räsä­nen ellen

A finn bíró meg­hoz­ta az íté­le­tet a Päi­vi Räsä­nen volt finn bel­ügy­mi­nisz­ter elle­ni ügy­ben. Min­den vádat ejtet­tek a keresz­tény par­la­men­ti kép­vi­se­lő ellen, akit homo­sze­xu­á­li­sok diszk­ri­mi­ná­ci­ó­já­val és gyű­lö­let­szí­tás­sal vádol­tak meg. A bíró­ság kimond­ta: Räsä­nen a szó­lás­sza­bad­ság és a val­lás­sza­bad­ság tör­vé­nyes hatá­ra­in belül beszélt. 

Min­den vádat ejtet­tek Päi­vi Räsä­nen ellen, aki még 2019-ben von­ta kér­dő­re a luthe­rá­nus egy­há­zat az LMBTQ-ren­dez­vény­nek nyúj­tott támo­ga­tá­sá­val kap­cso­lat­ban, a követ­ke­ző bib­li­ai ver­set idéz­ve Twit­ter-bejegy­zé­sé­ben: „Ugyan­úgy a fér­fi­ak is elhagy­ták a női nem­mel való ter­mé­sze­tes érint­ke­zést, és egy­más iránt ébredt vágy ben­nük: fér­fi­ak fér­fi­ak­kal faj­ta­lan­kod­nak, de el is veszik tévely­gé­sük mél­tó bün­te­té­sét önma­guk­ban” (Róm.1). A poli­ti­kust kisebb­ség elle­ni gyű­lö­let­kel­tés­sel vádolták.

Ma dél­ben szü­le­tett meg az íté­let, misze­rint Räsä­nen a szó­lás­sza­bad­ság és a val­lás­sza­bad­ság tör­vé­nyes hatá­ra­in belül beszélt. “A szó­lás­sza­bad­ság és a szó­lás­sza­bad­ság kor­lá­to­zá­sá­nak azon­ban nyo­mós tár­sa­dal­mi oka van” – áll a saj­tó­köz­le­mény­ben. “A sze­xu­á­lis kisebb­sé­gek­hez tar­to­zó sze­mé­lyek joga [és] a sze­xu­á­lis kisebb­sé­gek mél­tó­sá­ga és egyen­lő­sé­ge lehet ilyen indok.”

A bíró­ság tehát úgy véli, hogy Räsä­nen a tör­vé­nyi kere­te­ken belül járt el.

Päi­vi Räsä­nen kép­vi­se­lő és Juh­ana Poh­jo­la püs­pök saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tot­tak, ahol elmond­ták, nagyon meg­könnyeb­bül­tek a dön­tés után.

Räsä­nen köszö­ni a támo­ga­tást, ame­lyet kapott, hoz­zá­té­ve, hogy ezt az íté­le­tet várták.

„Meg­tisz­tel­te­tés, hogy meg­véd­het­tük a szó­lás­sza­bad­sá­got és a val­lás­sza­bad­sá­got. Remé­lem, hogy sen­ki más­nak nem kell ilyen folya­ma­ton keresz­tül­men­nie a jövő­ben” – mond­ta a volt finn belügyminiszter.

Räsä­nen hoz­zá­tet­te azt is: „Bol­dog vagyok, hogy beszél­het­tem Jézus Krisz­tus evan­gé­li­u­má­ról és az álta­la hozott üdvös­ség­ről. Az alap­ve­tő prob­lé­ma az, hogy az evan­gé­li­kus egy­ház nem támo­gat­ja Isten Igé­jé­nek, a Bib­li­á­nak a meg­bíz­ha­tó­sá­gát. Itt kez­dő­dött min­den. Véle­mé­nyem nem tér el a Luther Egy­ház házas­ság­ról szó­ló hiva­ta­los nyi­lat­ko­za­tá­tól. A rend­őr­ség meg­kér­de­zett min­den vizs­gá­lat után, haj­lan­dó lennék‑e vissza­von­ni a szö­ve­ge­met. Nemet mondtam.

Nem fogok bocsá­na­tot kér­ni azért, amit Pál apos­tol írt.”

„Az ügyész sok hely­ről idéz­te a Bib­li­át, ahon­nan én nem. Azt mond­ta, hogy alá­ás­tam a homo­sze­xu­á­li­sok mél­tó­sá­gát a bűn­meg­ha­tá­ro­zá­som miatt. De ez nem igaz. Ez alap­ve­tő tan a keresz­tény­ség­ben. Isten gyű­lö­li a bűnt, de annyi­ra sze­re­ti a bűnöst hogy elküld­te egy­szü­lött Fiát a bűnö­sök meg­men­té­sé­re” – emel­te ki.

Úgy tűnik, hogy a bíró­ság mind­há­rom bíró­ja azo­nos állás­pon­ton volt az ügy­ben. Úgy talál­ták, hogy Räsän­en­nek nem volt indí­té­ka arra, hogy bár­kit is megsértsen.

„Ez a szó­lás- és val­lás­sza­bad­ság győ­zel­me. Ha elítél­tek vol­na, akkor a pré­di­ká­lás, taní­tás és a Bib­lia ter­jesz­té­sé­nek joga tör­vény­te­len­né vált volna.”

 Räsä­nent meg­kér­dez­ték, hogy a jövő­ben idéz‑e még a Bibliából. 

„Per­sze – vála­szol­ta – remé­lem, mind­annyi­an meg­tesszük ezt. Keres­se meg a Bib­li­át a köny­ves­pol­ca­in, olvas­sa el, és olvas­sa el a maga kontextusában.”

For­rás: hetek​.hu/ 777b​log​.hu