Hírek Külföldi hirek Min­den szu­ve­re­nis­tá­nak össze kell fog­nia az Euró­pai Parlamentben!

Min­den szu­ve­re­nis­tá­nak össze kell fog­nia az Euró­pai Parlamentben!

Az Euró­pai Par­la­ment­ben a párt­csa­lá­dok jelen­tős része már a biro­dal­mat kép­vi­se­li és nem a nem­ze­te­ket. Orbán Vik­tor és tár­sai meg­pró­bál­nak újra demok­ra­ti­kus tar­tal­mat adni az Euró­pa-pro­jekt­nek. A három erős közép-euró­pai párt veze­tő­je azt ismer­te fel, hogy a demok­ra­ti­kus tar­tal­mát, érté­ke­it tel­je­sen elve­szí­tő Euró­pai Uni­ó­ban, a nem­ze­ti gon­do­lat, a nem­ze­tek demok­ra­ti­kus kép­vi­se­le­té­re van szük­ség az Euró­pai Par­la­ment­ben is.

Mert mos­tan­ra az EP ennek pont az ellen­ke­ző­jét kép­vi­se­li, ideo­ló­gi­ai frak­ci­ók ural­ják, ame­lyek maxi­mum a mag­or­szá­gok mul­ti­na­ci­o­ná­lis vál­la­la­ta­i­nak érde­ke­it kép­vi­se­lik, de már azt is a libe­rá­lis ideo­ló­gia nagy­szá­mú torz­szü­lött gyer­me­ké­nek alárendelve.

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök Bécs­ben Her­bert Kickl-lel és And­rej Babis­sal, vagy­is két másik nagy válasz­tá­si győ­ze­lem­re is min­dig esé­lyes, nem­ze­ti ala­pon gon­dol­ko­dó párt veze­tő­jé­vel jelen­tet­te be: egy olyan poli­ti­kai for­má­ci­ót hoz­nak lét­re, amely a remé­nye­ik sze­rint az euró­pai jobb­ol­dal leg­na­gyobb frak­ci­ó­já­vá válik.

Az euró­pai jobb­ol­dalt egye­sí­te­ni kell, ugyan­is szin­te min­den ország­ban külön, és az euró­pai szín­té­ren is a bal­ol­dal mara­dé­kát, a zöl­de­ket és a libe­rá­li­so­kat támo­ga­tó erők a jobb­ol­dal meg­osz­tá­sá­ra, szét­rob­ban­tá­sá­ra ját­sza­nak. Az euró­pai nem­ze­tek szin­te min­den ország­ban arra kény­sze­rül­nek, hogy poli­ti­kai prog­ram­ként kép­vi­sel­jék a ter­mé­sze­te­set, a magá­tól érte­tő­dőt, a nem­zet­ál­la­mot. A nem­zet és a nem­ze­ti kul­tú­ra és per­sze az ehhez kap­cso­ló­dó keresz­tény­ség ugyan­is ma nem csak nem divat az ideo­ló­gi­ai főso­dor­ban, hanem egye­ne­sen kár­ho­za­tos, gyű­lö­le­tes vala­mi, ami min­den rossz oka a történelemben.

Min­den nem nem­ze­ti párt, bele­ért­ve az Euró­pai Nép­párt “kon­zer­va­tív­ja­it” is, a nem­zet­ál­lam fel­szá­mo­lá­sá­nak, gyen­gí­té­sé­nek prog­ram­já­val indul a válasz­tá­so­kon (sokan per­sze tit­kol­ják ezt a cél­ju­kat), nem a nem­ze­te­i­ket kép­vi­se­lik az EP-ben, hanem az ideo­ló­gi­á­ju­kat. Ennek egyik leg­fon­to­sabb része az, hogy a nem­ze­ti par­la­men­tek helyét, fel­ada­tát, dön­té­si jogo­sult­sá­ga­i­nak lénye­gi részét az Euró­pai Par­la­ment min­den­ko­ri libe­rá­lis, bal­ol­da­li és zöld koa­lí­ci­ó­ként műkö­dő ideo­ló­gi­ai több­sé­ge vegye át. Jelen eset­ben ez már azo­nos a tel­je­sen józan ész nél­kü­li zöl­dí­té­si őrü­let­tel és az Ame­ri­ká­ból impor­tált woke min­den aktu­á­lis rez­dü­lé­sé­vel. Ezek az őrü­le­tek per­sze rész­ben csak fede­zé­kül szol­gá­nak az ame­ri­kai érde­kek fel­té­tel nél­kü­li kiszol­gá­lá­sá­nak, bizo­nyos mul­ti­na­ci­o­ná­lis cégek érdek­ér­vé­nye­sí­té­sé­nek, de saját jogu­kon is totá­li­san rombolóak.

Az EP-ben frak­ci­ót ala­pí­ta­ni szán­dé­ko­zó három párt és az álta­luk kibo­csá­tott mani­fesz­tum a demok­rá­cia szel­le­mét és gya­kor­la­tát kíván­ja vissza­vin­ni az EU-ba, annak túl­ter­jesz­ke­dő par­la­ment­jé­be és nyílt kihí­vás a brüssze­li bürok­rá­cia szá­má­ra, amely min­dent kép­vi­sel és szol­gál már, csak az euró­pai orszá­go­kat és az euró­pai embe­re­ket nem.

Egész elké­pesz­tő módon az elmúlt euró­pai válasz­tá­so­kon, talán már az elmúlt évti­zed­ben is az tör­tént, hogy nem az euró­pai embe­rek válasz­tot­tak kép­vi­se­lő­ket maguk­nak, hanem az euró­pai, brüssze­li libe­rá­lis elit, a brüssze­li bürok­rá­cia és az ame­ri­kai tit­kos­szol­gá­la­tok küld­tek anti­szu­ve­re­nis­ta, woke pár­to­kat a nem­ze­ti par­la­men­tek­be. Mi más­nak nevez­het­nénk a Momen­tu­mot, a Pár­be­szé­det és a Tisza pár­tot pél­dá­ul? A Demok­ra­ti­kus Koa­lí­ció más tész­ta, őket nem kül­föld­ről hoz­ták lét­re, ők a magyar­or­szá­gi hata­lom, a hely­tar­tó­ság meg­szer­zé­se érde­ké­ben, szin­tén a leg­tisz­tább oppor­tu­niz­mus­ból csat­la­koz­tak az Euró­pai Egye­sült Álla­mok pro­jekt­hez. De ez min­den ország par­la­ment­jé­ben meg­tör­tént, min­de­nütt, a mag­or­szá­gok tör­vény­ho­zá­sa­i­ban is ott van­nak– sok­szor több­ség­ben is– Brüsszel kép­vi­se­lői, a remény­be­li biro­dal­mi elit mamelukjai.

A három párt akci­ó­ja ennek a folya­mat­nak a meg­akasz­tá­sá­ra, vissza­for­dí­tá­sá­ra és fel­szá­mo­lá­sa érde­ké­ben jött lét­re, arra, hogy vilá­gos legyen, glo­ba­lis­ta eli­tek ideo­ló­gi­ák men­tén vívott, szimp­la hatal­mi har­cá­nak áldo­za­tá­vá vált az EU. Mert a jó érte­lem­ben vett Euró­pai Unió jelen­leg már nem is léte­zik, újra lét­re kell hoz­ni ahhoz, hogy az euró­pai nem­ze­tek szá­má­ra elen­ged­he­tet­le­nül fon­tos és üdvös fel­ada­ta­it elláthassa.

Orbán Vik­tor azt mond­ta, hogy remé­nyei sze­rint sok párt csat­la­ko­zik majd ehhez a frak­ci­ó­hoz. Ez a cso­por­to­su­lás ugyan­is vilá­gos nem­zet­ál­la­mi célo­kat fogal­maz meg min­den olyan ember és párt szá­má­ra, aki a saját­ját és így a töb­bi nem­zet­ál­la­mot is, az EU ala­pí­tó és működ­te­tő enti­tá­sá­nak gondolja.

Az új frak­ció vissza­vi­szi a demok­rá­ci­át az EP-be, bevi­szi a sza­va­zók egy­ér­tel­mű üze­ne­tét a vál­to­zás szük­sé­ges­sé­gé­ről, amely­ről az ideo­ló­gi­ai és párt­kö­zi játsz­mák­kal, a hata­lom meg­tar­tá­sá­val fog­lal­ko­zó eli­tek nem akar­nak tudo­mást ven­ni. Mint min­den biro­dal­mi elit, a brüssze­li is ret­teg a nép­től és a demok­rá­ci­á­tól, az emberektől.

Nem tudom, mennyi­re lehe­tünk opti­mis­ták, hogy a fran­cia, olasz és egyéb rész­ér­de­kek nem zilálják‑e szét ezt a kez­de­mé­nye­zést, ahogy eddig az EP-ben ez min­den alka­lom­mal tör­tént. A nem­ze­ti szu­ve­re­ni­tás pri­má­tu­sa csak egy mini­má­lis prog­ram, a lehe­tő leg­könnyebb elfo­gad­nia azok­nak, akik nem akar­nak máso­kat beke­be­lez­ni, kihasz­nál­ni, elje­len­ték­te­le­ní­te­ni. Ha Euró­pa orszá­gai békén hagy­ják egy­mást és csak a gaz­da­ság­ban, a véde­lem­ben működ­nek együtt, való­di sok­fé­le­sé­gük­ben hatal­mas erőt kép­vi­sel­het­nek majd újra. De ehhez min­den olyan ideo­ló­gi­át el kell hagy­ni, ami más orszá­gok lakó­i­nak az éle­tét akar­ja dön­tő­en meg­vál­toz­tat­ni, min­den­fé­le tár­sa­da­lom-mér­nö­kös­kö­dés­sel fel kell hagyni.

A követ­ke­ző néhány hét­ben az fog kide­rül­ni, hogy az euró­pai szu­ve­re­nis­ták maguk­ra gondolnak‑e elő­ször, vagy a hazá­juk­ra és egy való­ban min­den­ki szá­má­ra egyen­lő jogo­kat garan­tá­ló Euró­pai Unióra.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu