Hírek Magyarországi hírek Min­den készen áll a vadá­sza­ti világ­ki­ál­lí­tás megnyitására

Min­den készen áll a vadá­sza­ti világ­ki­ál­lí­tás megnyitására

Min­den készen áll a világ­ki­ál­lí­tás­ra, nincs aka­dá­lya a ren­dez­vény­so­ro­zat meg­nyi­tá­sá­nak – nyi­lat­koz­ta hét­főn az MTI-nek az „Egy a Ter­mé­szet­tel” Vadá­sza­ti és Ter­mé­sze­ti Világ­ki­ál­lí­tás lebo­nyo­lí­tá­sá­ért fele­lős kor­mány­biz­tos a ren­dez­vény hely­szí­nén, a Hung­ex­po Buda­pest Kong­resszu­si és Kiál­lí­tá­si Köz­pont­ban. 

Kovács Zol­tán közöl­te, hogy az augusz­tus 20‑i ünnep­ség­so­ro­zat­hoz, vagy a Nem­zet­köz Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus­hoz hason­ló­an a hét­vé­gén kez­dő­dő világ­ki­ál­lí­tás meg­ren­de­zé­sét is Ope­ra­tív törzs fel­ügye­li. A tes­tü­let­ben a rend­őr­ség és a men­tők mel­lett min­den szer­ve­zet kép­vi­sel­te­ti magát, amely­nek fel­ada­ta van az ese­mény­hez kap­cso­ló­dó­an. Kidol­goz­ták a kap­cso­lat­tar­tá­si és dön­tés­ho­za­ta­li folya­ma­to­kat, így a fele­lő­sök szük­ség ese­tén azon­nal intéz­ked­het­nek – tet­te hozzá.

A kor­mány­biz­tos elmond­ta, hogy a ter­vek­nek meg­fe­le­lő­en a ren­dez­vény­hely­szí­nek is elké­szül­tek; Közép-Euró­pa leg­kor­sze­rűbb kong­resszu­si köz­pont­ja jött lét­re Buda­pes­ten. Kovács Zol­tán sze­rint világ­ki­ál­lí­tás a vad­gaz­dál­ko­dás, a ter­mé­szet­vé­de­lem, a fenn­tart­ha­tó­ság jelen­tő­sé­ge mel­lett hir­det­ni fog­ja a magyar szer­ve­zői tudást, és mél­tó­képp fog­ja bemu­tat­ni orszá­got az érdeklődőknek.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu