Hírek Elszakított területi hirek Min­den ere­jü­ket moz­gó­sít­ják a radi­ká­lis romá­nok, hogy Szé­kely­föl­dön provokáljanak

Min­den ere­jü­ket moz­gó­sít­ják a radi­ká­lis romá­nok, hogy Szé­kely­föl­dön provokáljanak

Maszol hír­por­tál adta hírül, hogy Sep­si­szent­györgy­re hív­ja köve­tő­it a Nem­zet Útja (Calea Nea­mu­lui) nevű szél­ső­sé­ges román szer­ve­zet veze­tő­je, az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­nél is több­ször bot­rányt oko­zó Mihai Tirnoveanu. 

Minden erejüket mozgósítják a radikális románok, hogy Székelyföldön provokáljanak

Az ország min­den részé­ből tobo­roz­za a pat­ri­ó­ta romá­no­kat, hogy Romá­nia nem­ze­ti ünne­pén, decem­ber 1‑jén a szé­kely város­ban gyűl­je­nek össze.

Az uszí­tás most sem marad el

A Nem­zet Útja Egye­sü­let min­den ere­jét moz­gó­sít­ja, hogy fel­von­ja a román tri­ko­lórt az ország szívében!

– olvas­ha­tó a fel­hí­vás­ban. Ebben leír­ja: egye­sü­le­tük „a Kovász­ná­ért és Har­gi­tá­ért foly­ta­tott har­cok­ban szü­le­tett”. „Itt, az ország szí­vé­ben és az ország szí­vé­ért vív­tuk az első csa­tá­in­kat 2014 óta”, írja a naci­o­na­lis­ta veze­tő, aki sze­rint őt nem a gyű­lö­let, hanem a román test­vé­ri­ség és a test­vé­ri sze­re­tet vezér­li, ezért csat­la­koz­tak hoz­zá támo­ga­tók az ország min­den pont­já­ról, mert az „ország szí­vét” nem lehet „egye­dül legyőz­ni”, írja Sep­si­szent­györgy­re vonat­koz­tat­va Tirnoveanu. 

Kifej­tet­te, sze­rin­te lází­tó mind­az, ami Kovász­na vagy Har­gi­ta megyé­ben „magyar struk­tú­rát” jelent. 

„Nem, nem mi vagyunk »kívül­ál­lók«, hanem ők jön­nek a román tér­fé­len kívül­ről, a buda­pes­ti kor­mány által köz­vet­le­nül koor­di­nált, etni­kai szem­pon­tok sze­rin­ti terü­le­ti auto­nó­mia­po­li­ti­kát szol­gál­va” – fej­te­ge­ti a Nem­zet Útja vezetője.

A ható­sá­gok sem­mit sem tesznek

Nem ez az első eset, hogy ilyet szer­vez­nek, emlé­kez­tet a Mikó Imre Jog­vé­del­mi Szol­gá­lat. Az elmúlt évek során több alka­lom­mal ren­dez­tek magyar­el­le­nes, pro­vo­ka­tív fel­vo­nu­lá­so­kat és ese­mé­nye­ket, és ezek hely­szí­né­ül „olyan helye­ket válasz­ta­nak, ahol békés magyar közös­ség él, de ők agresszív, magyar­el­le­nes meg­nyil­vá­nu­lá­sok­kal, szlo­ge­nek­kel pro­vo­kál­ják és meg­aláz­zák őket. Saj­nos a ható­sá­gok nem tesz­nek sem­mi­lyen lépést ezek meg­fé­ke­zé­se érdekében.”

Mihai Tir­no­ve­anu azt hir­de­ti, hogy tel­jes ere­jük­kel arra kon­cent­rál­nak, hogy min­den­kit elhoz­za­nak erre a nagy ünnep­ség­re decem­ber 1‑jén Sep­si­szent­györgy­re. A Nem­zet Útja veze­tő­je kitért arra, hogy jelen­lé­tük­kel az itt élő „román test­vé­re­ik” hívá­sá­nak tesz­nek ele­get és szo­li­da­ri­tást vál­lal­nak az itt élő román nem­ze­ti­sé­gű­ek­kel, annak érde­ké­ben, hogy az „ország szí­vé­nek ne kell­jen magá­nyo­san ver­nie a más vérű­ek és hitű­ek között.”

A fent emlí­tett román szer­ve­ze­tek magyar­gyű­lö­lő tag­jai a koráb­bi évek­ben is már több alka­lom­mal fel­vo­nul­tak Sep­si­szent­györ­gyön decem­ber 1‑jén, ide­gen­gyű­lö­lő, naci­o­na­lis­ta jel­sza­va­kat skan­dál­va és a magyar közös­ség ellen uszítva. 

Az ese­mény kap­csán Ben­kő Eri­ka, a Mikó Imre Jog­vé­del­mi Szol­gá­lat veze­tő­je kifej­tet­te: „Elíté­lem, mert azt gon­do­lom, hogy árt a kiegyen­sú­lyo­zott és har­mo­ni­kus etni­kai kap­cso­la­tok­nak, a gyű­lö­le­tet és feszült­ség­kel­tést szol­gál­ja, nem a közös­sé­gek békés együtt­élé­sét. Remé­lem, hogy a ható­sá­gok kel­lő szi­gor­ral lép­nek fel, mert egy euró­pai állam­ban ilyen pri­mi­tív és bán­tó naci­o­na­liz­mus­nak nincs helye.”

Nem­rég az úzvöl­gyi teme­tő­ben „ünne­pel­tek”

Amint a Maszo­lon meg­ír­ták, a Nem­zet Útja (Calea Nea­mu­lui) egye­sü­let és az Orto­dox Test­vé­ri­ség nevű szer­ve­zet tag­jai októ­ber 22-én az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­ben gyűl­tek össze, ahol a román had­se­reg nap­ja (októ­ber 25.) alkal­má­ból szer­vez­tek ünnep­sé­get, abban a sír­kert­ben, amely­ről köz­tu­dott, hogy ott román hon­vé­dek nin­cse­nek elte­met­ve. Ennek elle­né­re koráb­ban száz­öt­ven fake­resz­tet állí­tot­tak fel ezen két szer­ve­zet támo­ga­tói a kato­na­te­me­tő­ben – min­den­fé­le enge­dély nél­kül, ráadá­sul a ható­sá­gok sze­me lát­tá­ra, de köz­be­lé­pé­se nélkül. 

Miha­il Tir­no­ve­anu ekkor azt han­goz­tat­ta, bár­mit meg­tesz­nek azért, hogy a nyár ele­jén fel­ál­lí­tott fake­resz­tek a helyü­kön marad­ja­nak. Ugyan­ak­kor Euró­pa- és kül­föld­el­le­nes kiro­ha­nás­sal, szél­ső­jobb­ol­da­li húro­kat pen­get­ve fokoz­ta a han­gu­la­tot, hang­sú­lyoz­va, hogy „Romá­nia tör­té­nel­me ma hiány­zik a tan­rend­ből az isko­lák­ban, miköz­ben köte­le­ző­vé tet­ték a holo­kauszt okta­tá­sát”. Kije­len­tet­te továb­bá, „Romá­nia a romá­no­ké, és a romá­nok hazá­ja is kell marad­jon”. Hang­sú­lyoz­ta, hatá­ro­zot­tan elíté­li más nem­ze­tek befo­ga­dá­sát az országba.

A Nem­ze­ti Moz­ga­lom (Miș­ca­rea Popu­lara) és a vál­lal­tan naci­o­na­lis­ta Román Iden­ti­tás Közös­ség (Comun­ita­tea Iden­ti­tară Română) kép­vi­se­lő­jé­nek beszé­dé­vel véget ért a teme­tői prog­ram, a rész­ve­vők közös vacso­ra elköl­té­sé­vel veze­tik le a nap fára­dal­ma­it, miköz­ben román kato­na­da­lok­tól zen­gett a teme­tő, ahol a fék­te­len véreng­zés­nek áldo­za­tá­ul esett kato­nák alusszák örök álmu­kat. A ren­dez­vé­nyen a részt­ve­vők kife­szí­tet­tek egy „Magya­rok, men­je­tek vissza Mon­gó­li­á­ba, ahon­nan jöt­te­tek” fel­ira­tú moli­nót is, ame­lyen azt is írták: „Magyar­or­szág nincs Euró­pa tér­ké­pén”. A moli­nón egy össze­füg­gés­te­len, hely­te­len román szö­veg is sze­re­pelt, amely magya­rul így értel­mez­he­tő: „A bar­bár magya­rok rab­lá­si szán­dék­kal érkez­tek vidé­ke­ink­re 1290-ben. Ezt köve­tő­en a mon­gol-magya­rok csa­lád­ja­i­kat is ide­hoz­ták” – írta meg akkor az MTI. 

Borí­tó­kép: Szél­ső­sé­ges román szer­ve­zet vonul az Úzvöl­gyé­ben (Fotó: Bor­si Balázs/Maszol)