Hírek Külföldi hirek Miloš Zeman kor­mány­fő­vé nevez­te ki Petr Fialát

Miloš Zeman kor­mány­fő­vé nevez­te ki Petr Fialát

Miloš Zeman cseh állam­fő vasár­nap kor­mány­fő­vé nevez­te ki Petr Fia­lát, a Pol­gá­ri Demok­ra­ti­kus Párt elnö­két a közép-cseh­or­szá­gi Lány­ban. Petr Fiala azon­nal letet­te az alkot­mány által elő­írt hiva­ta­los esküt.

 Miloš Zeman kije­len­tet­te, hogy 

hét­fő­től kezd­ve decem­ber 13-ig külön-külön talál­koz­ni akar a minisz­ter­je­löl­tek­kel, azután meg­nyí­lik az út az új kor­mány megalakulásához.

Koráb­ban Zeman közöl­te, hogy a 17 minisz­ter­je­lölt közül egy ellen van­nak kifo­gá­sai. Az elnök nevet nem mon­dott, de a saj­tó sze­rint Jan Lipavs­ky kalóz­pár­ti kül­ügy­mi­nisz­ter-jelölt­ről van szó. Ezt hiva­ta­lo­san nem cáfol­ták, de nem is tagad­ták. Petr Fiala azt mond­ta, hogy már tájé­koz­tat­ta az elnö­köt a jelöl­tek­ről. Ismé­tel­ten leszö­gez­te, hogy kiáll minisz­ter­je­lölt­jei mellett.

Az 57 éves jobb­ol­da­li poli­ti­kus kor­mány­fői kine­ve­zé­se az érvé­nyes jár­vány­ügyi és higi­é­ni­ai sza­bá­lyok betar­tá­sá­val zaj­lott, min­den részt­ve­vő FFP3-as masz­kot viselt. Tekin­tet­tel arra, hogy Miloš Zeman koro­na­ví­rus­teszt­je csü­tör­tö­kön pozi­tív lett és két­he­tes karan­tén­ba kel­lett vonul­nia, az állam­fő és az álta­la kine­ve­zett kor­mány­fő köz­vet­le­nül nem talál­koz­ha­tott. Miloš Zeman a kine­ve­zés ide­jén átlát­szó fal­lal volt elszi­ge­tel­ve Petr Fia­lá­tól és a hiva­ta­los cere­mó­nia töb­bi részt­ve­vő­jé­től. A két poli­ti­kus között így biz­to­sít­va volt a vizu­á­lis kap­cso­lat és beszél­ni is tud­tak egymással.

Petr Fiala kine­ve­zé­sé­vel Cseh­or­szág­nak néhány hétig két kor­mány­fő­je lesz: And­rej Babiš, az ügy­ve­ze­tő, Petr Fiala pedig a kine­ve­zett minisz­ter­el­nök. Az alkot­mány sze­rint a tény­le­ges hata­lom az új kor­mány hiva­ta­los kine­ve­zé­sé­ig az ügy­ve­ze­tő kor­mány kezé­ben van. 

Petr Fiala azt nyi­lat­koz­ta, hogy kor­má­nya decem­ber köze­pén sze­ret­né átven­ni az ország irányítását.

Fiala az új ötpár­ti cseh kor­mány­ko­a­lí­ció közös kor­mány­fő­je­lölt­je volt. Ezt a koa­lí­ci­ót az októ­be­ri cseh­or­szá­gi kép­vi­se­lő­há­zi válasz­tá­so­kat meg­nye­rő Spo­lu hár­mas szö­vet­ség és a vele közö­sen kor­mányt ala­kí­tó két­pár­ti PirS­TAN szö­vet­ség alkot­ja. Az öt párt már alá­ír­ta a koa­lí­ci­ós szerződést. 

A cseh poli­ti­kus 1964. szep­tem­ber else­jén szü­le­tett a dél-mor­va­or­szá­gi Brünn­ben (Brno). Poli­to­ló­gus­ként a brün­ni Masaryk Egye­tem pro­fesszo­ra, 2004 és 2011 között az egye­tem rek­to­ra volt. Par­la­men­ti kép­vi­se­lői man­dá­tu­mát 2013-ban sze­rez­te, 2014-ben meg­vá­lasz­tot­ták a Pol­gá­ri Demok­ra­ti­kus Párt elnö­ké­vé. Petr Nečas kor­má­nyá­ban 2012 – 2013-ban okta­tás­ügyi minisz­ter­ként dol­go­zott, 2017 és 2021 között a kép­vi­se­lő­ház alel­nö­ke volt. Petr Fiala nős, három gyer­me­ke van.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu