Hírek Magyarországi hírek Milák Kris­tóf az év sportolója

Milák Kris­tóf az év sportolója

Kide­rült a titok, mennyi voks dön­tött Milák javá­ra: hihe­tet­len a különbség!

Kiderült a titok, mennyi voks döntött Milák javára: hihetetlen a különbség!

Az M4 Sport – Az Év spor­to­ló­ja gálán az Ope­ra­ház­ban hét­fő este a fér­fi­ak kate­gó­ri­á­já­ban Milák Kris­tó­fot koro­náz­ták meg, de csak ma dél­után derült ki, hogy mi a pon­tos vég­ered­mény. Ami azért is izgal­mas téma, mert a 2022-es évben Milák mel­lett Liu Sha­o­ang és Szi­lá­gyi Áron, de a sport­új­ság­írók sza­va­zá­sán a leg­jobb három­ból kima­radt Kopasz Bálint is szen­zá­ci­ó­san teljesített.

A fér­fi­ak ver­se­nye pedig azért is pikáns még utó­lag is, mert miként meg­ír­tuk, a sza­va­zás dobo­gó­sai közül csak Milák volt jelen az Ope­ra­ház­ban. Az idén már kínai szí­nek­ben ver­seny­ző Liu Sha­o­ang, továb­bá Szi­lá­gyi Áron és Kopasz Bálint sem ment el a gálá­ra. Ugyan Kopasz a „nagy meccsen” már nem volt érde­kel­ve; a csa­pa­tok között, az egyé­ni sport­ágak­nál a Nádas Ben­cé­vel alko­tott páro­sa beke­rült a leg­jobb három­ba. Ám itt végül a világ­baj­nok női kard­csa­pa­tunk vit­te el a díjat.

Azt, hogy az egyes kate­gó­ri­ák­ban pon­to­san miként vég­ző­dött a sport­új­ság­írók sza­va­za­zá­sa, a Magyar Sport­új­ság­írók Szö­vet­sé­ge (MSÚSZ) csak ma dél­után hoz­ta nyil­vá­nos­ság­ra. A pon­tos vég­ered­mény egyéb­ként már decem­ber 30-án meg­volt, ami­kor kate­gó­ri­án­ként ismer­tet­ték a leg­jobb három­ba jutó­kat. A győz­te­sek kilé­té­re ter­mész­te­sen csak a hét­fői gálán derül­he­tett fény. Az elmúlt évek­ben viszont már a gála éjsza­ká­ján vagy más­nap dél­előtt meg­is­mer­het­tük a sza­va­zat­kü­lönb­sé­ge­ket. Most a gálá­ról szó­ló tudó­sí­tás­ban azon­ban az MSÚSZ hon­lap­já­ra is csak az a szám­adat került fel, hogy több mint ezren ünne­pel­tek az Operaházban.

Milák Kris­tóf nagy fölénnyel győzött

Nos, nem sok­kal 16 óra előtt min­den­re fény derült, s mond­hat­juk, hogy a fér­fi­ak­nál hihe­tet­len a különb­ség. De nem azért, mert nagyon kicsi, hanem azért, mert meg­le­pő­en nagy. Milák Kris­tóf simán győ­zött, még­pe­dig több mint két­száz sza­va­zat­tal Szi­lá­gyi Áron előtt. Liu Sha­o­ang hiá­ba lett egyé­ni­ben olim­pi­ai baj­nok, s nyert négy vb-ara­nyat, töb­bet, mint Milák és Szi­lá­gyi együtt (2+1), csak har­ma­dik­ként zárt a sza­va­zá­son. Azt per­sze mon­da­ni sem kell, hogy ha az év végén, még a sza­va­zás előtt nem köszön el Magyar­or­szág­tól – báty­já­val, Liu Sha­o­lin Sán­dor­ral együtt –, nyil­ván­va­ló­an egé­szen más vég­ered­mény születik.

KOZÁK Luca; MILÁK Kristóf
Milák Kris­tóf és a női győz­tes, Kozák Luca Fotó: Illyés Tibor

Íme, itt a sza­va­zá­sok vég­ered­mé­nye, lehet csemegézni!

fér­fi­ak:
1. Milák Kris­tóf (úszó) 787 pont
2. Szi­lá­gyi Áron (kard­ví­vó) 583
3. Liu Sha­o­ang (rövid pályás gyors­kor­cso­lyá­zó) 477
4. Kopasz Bálint (kaja­ko­zó) 306
5. Val­ter Atti­la (kerék­pá­ros) 148
6. Salim Omar (tekvan­dós) 72
7. Kiss Nor­bert (autó­ver­seny­ző) 68
8. Halász Ben­ce (kala­pács­ve­tő) 47
9. Kós Hubert (úszó) 31
10. Muszu­ka­jev Isz­mail (sza­bad­fo­gá­sú bir­kó­zó) 19

nők:
1. Kozák Luca (gát­fu­tó) 447
2. Kovács Zsó­fia (tor­nász) 358
3. Gulyás Michel­le (öttu­sá­zó) 300
4. Fegy­ver­ne­ky Zsó­fia (kosár­lab­dá­zó) 294
5. Vas Kata Blan­ka (kerék­pá­ros) 285
6. Kőhal­mi Eme­se (kaja­ko­zó) 241
7. Keszt­he­lyi-Nagy Rita (vízi­lab­dá­zó) 223
8. Mihály­vá­ri-Far­kas Vik­tó­ria (úszó) 215
9. Senánsz­ky Pet­ra (úszó) 118
10. Mada­rász Vik­tó­ria (gya­log­ló) 57

egyé­ni sport­ágak csa­pa­tai:
1. női kard­vá­lo­ga­tott (vívás) 551
2. fér­fi kard­vá­lo­ga­tott (vívás) 424
3. Nádas Ben­ce, Kopasz Bálint (kajak ket­tes) 403
4. fér­fi 4x200-as gyors­vál­tó (úszás) 370
5. rövid pályás gyors­kor­cso­lya vegyes vál­tó 246
6. Kiss Blan­ka, Lucz Anna (kajak ket­tes) 221
7. nyílt vízi vegyes vál­tó (úszás) 126
8. fér­fi öttu­sa­vá­lo­ga­tott 105
9. Bra­ga­to Gia­da, Nagy Bian­ka (kenu ket­tes) 48
10. Sza­bó Ben­ce, Fur­kó Kál­mán (eve­zés) 44

hagyo­má­nyos csa­pat­sport­ágak:
1. fér­fi-lab­da­rú­gó­vá­lo­ga­tott 706
2. Sop­ron Bas­ket (női kosár­lab­da­csa­pat) 518
3. Ferenc­vá­ros (fér­fi-lab­da­rú­gó­csa­pat) 440
4. női vízi­lab­da-válo­ga­tott 354
5. fér­fi-jég­ko­rong­vá­lo­ga­tott 124
6. fér­fi-vízi­lab­da­vá­lo­ga­tott 108
7. női jég­ko­rong-válo­ga­tott 95
8. Győ­ri Audi ETO KC (női kézi­lab­da­csa­pat) 87
9. női röp­lab­da-válo­ga­tott 61
10. FTC-Tele­kom (fér­fi-vízi­lab­da­csa­pat) 45

edzők:
1. Mar­co Ros­si (lab­da­rú­gás) 723
2. Csang Csing Lina, Bán­hi­di Ákos (rövid pályás gyors­kor­cso­lya) 324
3. Bíró Atti­la (vízi­lab­da) 317
4. Szta­nyisz­lav Cser­cse­szov (lab­da­rú­gás) 246
5. Virth Balázs (úszás) 238
6. Decsi And­rás (vívás) 185
7. Gás­pár Dávid (kosár­lab­da) 178
8. Deme­ter Irén (kajak-kenu) 177
9. Var­ga Zsolt (vízi­lab­da) 122
10. Pru­zsi­na Ist­ván (para­ka­jak) 28

Borí­tó­kép:  Milák Kris­tóf nagy fölénnyel nyer­te meg a sza­va­zást (Fotó: Nem­ze­ti Sport/Szabó Miklós)

For­rás: magyar​nem​zet​.hu