Hírek Clevelandi hirek Miku­lás járt a cleve­landi Magyar Múzeumba!

Miku­lás járt a cleve­landi Magyar Múzeumba!

A cleve­landi Magyar Múze­um min­den évben sze­re­tet­tel vár­ja azo­kat a gye­re­ke­ket, akik sze­ret­né­nek talál­koz­ni a Mikulással. 

Az idén sem volt más­képp, ahol külön­bö­ző fog­lal­ko­zá­sok­kal készül­tek a szer­ve­zők ilye­nek mint mézes­ka­lács díszí­tés, talá­lós kér­dé­sek, üdvöz­lő­lap készí­tés és sok más.

Az idei iga­zi kuri­ó­zum és újdon­ság az a Tiha­nyi Lász­ló és Szent­ki­rá­lyi Krisz­ti­na által szer­ve­zett gyer­mek tánc­ház volt, ame­lyen ter­mé­sze­te­sen a szü­lők-nagy­szü­lők is részt vettek. 

Min­den kis és nagyobb gyer­mek leg­na­gyobb örö­mé­re a csen­gő csi­lin­ge­lő hang­ját köve­tő­en meg­ér­ke­zett a Miku­lás is. Hatal­mas süve­gé­ről, hosszú ősz sza­kál­lá­ról és piros ruhá­já­ról min­den gyer­mek tud­ta, hogy ő az aki­re már türel­met­le­nül várt.

Tele zsák­kal érke­zett, ben­ne min­den­fé­le finom­ság­gal, kis cso­ma­gok sor­jáz­tak egy­más alatt-mel­lett és eze­ket a Miku­lás szét is osz­tot­ta min­den bol­dog gye­rek­nek, egy-egy rövid kis pár­be­széd után.

A szü­lők is fel­ké­szül­ten érkez­tek, min­den gye­rek kapott tőlük is egy-egy kis cso­ma­got, majd elkez­dő­dött a tánc­ház, ame­lyet közö­sen rop­tak kicsik és nagyok.

Az idén is öröm­te­li és felejt­he­tet­len élménnyel távoz­tak a csa­lá­dok, hálás szív­vel mond­tak köszö­ne­tet az önkén­te­sek­nek, akik nél­kül ez nem jöhe­tett vol­na létre.

Jövő­re is vár­ják a Miku­lást a gyermekek!!

Még több fotó az aláb­bi lin­ken látható: