Hírek Amerikai hirek Mikor tart ház­ku­ta­tást Joe Biden­nél az FBI?

Mikor tart ház­ku­ta­tást Joe Biden­nél az FBI?

Minő­sí­tett, azaz tit­kos ira­tok kerül­tek elő a demok­ra­ta ame­ri­kai elnök egy koráb­ban hasz­nált iro­dá­já­ból. A doku­men­tu­mok­ra még tavaly novem­ber­ben buk­kan­tak, egy hét­tel a fél­idős válasz­tá­sok előtt, de az ügy csak most került nyil­vá­nos­ság­ra. Joe Biden azt mond­ta: meg­le­pő­dött, ami­kor érte­sült erről, és nem tud­ja, hogy mi lehet a doku­men­tu­mok­ban. Rea­gált Donald Trump volt elnök is, aki azt kér­dez­te: mikor tart ház­ku­ta­tást Joe Biden­nél a Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­da. Trump­nál ugyan­is tavaly egy hason­ló ügy­ben meg­je­lent az FBI – szá­molt be az M1 Hír­adó.

Épp csak elkez­dő­dött Mexi­kó­vá­ros­ban az ame­ri­kai és a mexi­kói elnök, illet­ve a kana­dai minisz­ter­el­nök saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ja, ami­kor Joe Biden­nek sze­gez­ték a kér­dést: mivel magya­ráz­za azt, hogy minő­sí­tett ira­tok kerül­tek elő novem­ber­ben egy olyan iro­dá­ból, ame­lyet még az előtt hasz­nált, hogy meg­vá­lasz­tot­ták vol­na az Egye­sült Álla­mok elnö­ké­vé.
 
„A jogá­sza­im ira­to­kat talál­tak egy doboz­ban egy zárt irat­tar­tó­ban, illet­ve szek­rény­ben, és amint ész­lel­ték, hogy minő­sí­tett ira­tok is van­nak köz­tük, azon­nal azt tet­ték, amit kell, hív­ták a levél­tá­rat. Engem tájé­koz­tat­tak erről, és meg­le­pet­ten hal­lot­tam, hogy hiva­ta­los ira­tok kerül­tek abba az iro­dá­ba, de nem tudom, hogy mit tar­tal­maz­nak” – mond­ta az ame­ri­kai elnök.

Joe Biden a magán­iro­dát két éven keresz­tül hasz­nál­ta azután, hogy lekö­szönt az alel­nö­ki pozí­ci­ó­ról, ame­lyet Barack Oba­ma demok­ra­ta elnök mel­lett töl­tött be.

A CNN ame­ri­kai hír­csa­tor­na sze­rint a jelen­le­gi elnök koráb­bi iro­dá­já­ban talált doku­men­tu­mok az ame­ri­kai hír­szer­zés tit­ko­sí­tott ira­ta­it tartalmazták.Köz­ben Donald Trump a hír­re rea­gál­va azt kér­dez­te, hogy

a Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­da mikor tart ház­ku­ta­tást Joe Biden ott­ho­ná­ban, illet­ve a Fehér Házban?

Az elő­ző elnök ezzel arra utalt, hogy az elmúlt nyá­ron az FBI ház­ku­ta­tást tar­tott a flo­ri­dai ott­ho­ná­ban. A nyo­mo­zók több ezer hiva­ta­los ira­tot talál­tak, ami­ket a volt elnök nem szán­dé­ko­zott vissza­ad­ni a levél­tár kéré­se elle­né­re sem.

Végül 15 doboz ira­tot adott át a levél­tár­nak, ame­lyek­ben több mint 100 minő­sí­tett doku­men­tum volt. Joe Biden akkor fele­lőt­len­nek nevez­te Donald Trump visel­ke­dé­sét.

Az akko­ri eset után szá­mos repub­li­ká­nus poli­ti­kus azt mond­ta: a ható­sá­gok fel­há­bo­rí­tó módon ket­tős mér­cét alkal­maz­nak. A kép­vi­se­lő­ház egyik texa­si tag­ja Hil­lary Clin­ton volt kül­ügy­mi­nisz­ter ese­tét hoz­ta pél­dá­nak, aki a biz­ton­sá­gi sza­bá­lyo­kat meg­sért­ve ott­ho­ni leve­le­ző­rend­sze­rét hasz­nál­ta hiva­ta­li ügyei inté­zé­sé­re, majd több tíz­ezer e‑mailt törölt is.

A demok­ra­ta poli­ti­kus ott­ho­ná­ra még­sem ron­tot­tak fegy­ve­res ügy­nö­kök, hogy elko­boz­zák a lap­top­ját.

A Joe Biden egy­ko­ri iro­dá­já­ban talált minő­sí­tett doku­men­tu­mok kap­csán repub­li­ká­nus kép­vi­se­lők most arról beszél­tek: az ügy nem­zet­biz­ton­sá­gi kér­dé­se­ket vet fel, és fel­ve­tőd­het annak a gya­nú­ja, hogy Biden tör­vényt sér­tett.

Don Bacon Neb­ras­ka repub­li­ká­nus kong­resszu­si kép­vi­se­lő­je pedig úgy fogal­ma­zott, külö­nö­sen aggasz­tó­nak tart­ja, hogy a minő­sí­tett ira­to­kat novem­ber ele­jén talál­ták meg, egy hét­tel az idő­kö­zi válasz­tá­sok előtt, és erről csak most, jan­ur­ban szá­mol­tak be. Az infor­má­ció vissza­tar­tá­sa miatt fon­tos­nak tart­ja, hogy az ügyet minél ala­po­sab­ban kivizsgálják.

For­rás: hira​do​.hu