Hírek Amerikai hirek Mike Pom­peo: Donald Trump a napok­ban lépé­se­ket tesz kínai szoft­ver­vál­la­la­tok ellen

Mike Pom­peo: Donald Trump a napok­ban lépé­se­ket tesz kínai szoft­ver­vál­la­la­tok ellen

Donald Trump a napok­ban lépé­se­ket tesz kínai szoft­ver­vál­la­la­tok ellen – közöl­te vasár­nap Mike Pom­peo ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter a Fox tele­ví­zi­ó­nak adott interjújában.

    Az ame­ri­kai dip­lo­má­cia veze­tő­je utalt Trump pén­te­ken tett meg­jegy­zé­sé­re, és leszö­gez­te: „az elnök meg­mond­ta, hogy elég volt és rend­be tesszük a dol­go­kat, tehát az elkö­vet­ke­ző napok­ban lépé­se­ket fog ten­ni a Kínai Kom­mu­nis­ta Párt­hoz kötő­dő és az ame­ri­kai nem­zet­biz­ton­ság­ra veszélyt jelen­tő szoft­ver­cé­gek ellen”.         Donald Trump pén­te­ken Flo­ri­dá­ból vissza­té­rő­ben Washing­ton­ba, az elnö­ki repü­lő­gé­pen újság­írók­nak azt mond­ta: be fog­ja til­ta­ni a Tik­Tok kínai vide­ó­meg­osz­tót az Egye­sült Álla­mok­ban, és erről elnö­ki ren­de­le­tet is kiad majd.
    A kül­ügy­mi­nisz­ter nem rész­le­tez­te a vár­ha­tó lépé­sek jel­le­gét, és nem tért ki azok­ra a saj­tó­hí­rek­re sem, ame­lyek sze­rint a Tik­To­kot a Byte­dance nevű kínai anya­cég­ről levá­laszt­va eset­leg a Mic­ro­soft fel­vá­sá­rol­ná.
    Az elmúlt hóna­pok­ban ame­ri­kai kor­mány­za­ti tiszt­ség­vi­se­lők, köz­tük Mike Pom­peo is, több­ször kije­len­tet­ték, hogy a Tik­Tok nem­zet­biz­ton­sá­gi koc­ká­za­tot jelent az Egye­sült Álla­mok szá­má­ra, mivel a vide­ó­meg­osz­tón keresz­tül ame­ri­ka­i­ak ada­tai kerül­nek a Kínai Kom­mu­nis­ta Párt­hoz.
    „Ame­ri­ka­i­ak­ra vonat­ko­zó ada­tok biz­ton­sá­gá­ról van szó, de az Egye­sült Álla­mok­ban jó ide­je azt mon­do­gat­ják, édes iste­nem, miért ne enged­jük meg, ha jól elszó­ra­ko­zunk vele, a vál­la­lat pedig pénzt is csi­nál belő­le” – fogal­ma­zott a Fox tele­ví­zi­ó­ban Pom­peo.
    Ste­ve Mnu­chin ame­ri­kai pénz­ügy­mi­nisz­ter néhány nap­pal ezelőtt a CNBC tele­ví­zi­ó­ban már kije­len­tet­te: a kül­föl­di beru­há­zá­so­kat vizs­gá­ló par­la­men­ti bizott­ság vizs­gál­ja a Tik­Tok ügyét.

For­rás: MTI / Járai Judit