Hírek Amerikai hirek Miért rúg­ta ki Tuc­ker Carl­sont a Fox News?

Miért rúg­ta ki Tuc­ker Carl­sont a Fox News?

Az ame­ri­kai média tel­je­sen fel­boly­dult, és meg­in­dul­tak a talál­ga­tá­sok a kirú­gás oka­i­ról. A hírek sze­rint maga Rupert Mur­doch dön­tött az Egye­sült Álla­mok leg­nép­sze­rűbb kon­zer­va­tív műsor­ve­ze­tő­jé­nek menesztéséről. 

Rit­kán for­dult elő az ame­ri­kai média tör­té­ne­té­ben, hogy vala­kit nép­sze­rű­sé­ge csú­csán menesz­te­nek. Tuc­ker Carl­son­nal pon­to­san ez tör­tént hét­főn, mikor a Fox News beje­len­tet­te, hogy „elvál­nak útja­ik”. A nyi­lat­ko­zat alap­ján ez akár közös dön­tés­nek is tűn­he­tett első­re, azon­ban a tény, hogy Tuc­ker azon­na­li hatállyal leke­rült a kép­er­nyő­ről jelez­te, hogy való­szí­nű­leg nem az ő dön­té­se volt a távo­zás. Ezt meg­erő­sí­tet­ték a Medi­a­i­te oldal­nak nyi­lat­ko­zó for­rá­sok, akik elmondták:

hét­fő reg­gel közöl­ték a műsor­ve­ze­tő­vel, hogy kirúg­ták, akit lesok­kolt a döntés.

A lap­nak nyi­lat­ko­zó for­rá­sok elmond­ták, hogy a hír: „bom­ba­ként csa­pó­dott be a csa­tor­nán belül, sok­kol­va még a volt műsor­ve­ze­tő­höz közel álló mun­ka­tár­sa­kat is, akik­nek fogal­muk sem volt róla, hogy ez fog tör­tén­ni„, ráadá­sul nem bel­ső kom­mu­ni­ká­ci­ó­ból érte­sül­tek róla, hanem akkor, ami­kor a hír fel­ke­rült az internetre.

A Medi­a­i­te meg­je­gyez­te, hogy a tele­ví­zi­ó­nál az a véle­mény ural­ko­dik, hogy a Fox News veze­tő­sé­ge álta­lá­nos nagy­ta­ka­rí­tás része­ként rúg­ta ki sztár­ját. Ugyan­is alig egy hét­tel ezelőtt a csa­tor­na 787,5 mil­lió dol­lá­ros rágal­ma­zá­si meg­ál­la­po­dást kötött a Domin­ion Voting Sys­tems-szel. A cég azt állí­tot­ta, hogy rágal­maz­ta őt a csa­tor­na, miu­tán több műsor­ve­ze­tő válasz­tá­si csa­lás­ról és a sza­va­zó­gé­pe­ik kor­rup­ci­ó­já­ról beszélt. A csa­tor­na úgy dön­tött inkább fizet, mint hogy a bíró­ság dönt­sön a bün­te­tés­ről. Érde­kes módon ez pont nem érin­tet­te Tuc­ker Carl­sont, aki végig szkep­ti­ku­san kezel­te Donald Trump válasz­tá­si csa­lás állításait.

Azon­ban a per alatt nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ták a műsor­ve­ze­tő sze­mé­lyes leve­le­zé­sét, amely a hírek sze­rint sze­re­pet ját­szott abban, hogy Rupert Mur­doch a kirú­gás mel­lett döntött.

A média­mág­nás a tulaj­do­no­sa a New Cor­pnak, a leg­na­gyobb repub­li­ká­nus érde­kelt­sé­gű média­bi­ro­da­lom­nak, amely­hez tar­to­zik a Fox News, a Wall Street Jour­nal és a New York Post is.

A Spec­ta­tor World-nek beszá­mo­ló for­rá­sok is meg­erő­sí­tet­ték a mogul sze­re­pét: „Mur­doch kita­ka­rít az ilyen dol­gok után. Lásd News of the World. Ő nem szó­ra­ko­zik” –  mond­ta a for­rás utal­va arra, hogy a média­mo­gul a tele­fon­hack-bot­rány után szimp­lán meg­szün­tet­te a bot­rá­nyos bulvárlapját.

Ez csak úgy tör­tén­he­tett vol­na meg, ha Mur­doch ül a veze­tő­ülés­ben

– mond­ta egy másik for­rás a Spec­ta­tor­nek. „Utál­ja, ha az „alkal­ma­zot­tai” túl nagy­ra nőnek. A Domin­ion per­ben lát­szott, hogy Carl­son a rész­vény­ár­fo­lyam­ról, a pro­fit­ról és így tovább beszélt. ‘Mi a fene köze van ennek hoz­zá?’ – mond­hat­ta Mur­doch„.

Utol­só mohi­kán vagy első szá­mú közellenség?

Távo­zá­sá­nak híre után Megyn Kelly, aki koráb­ban ugyan­azt az idő­sá­vot töl­töt­te be a Fox News-on mint Tuc­ker úgy nyi­lat­ko­zott, hogy a Fox „hatal­mas hibát köve­tett el” a menesz­té­sé­vel. A koráb­bi műsor­ve­ze­tő pod­castjé­ben elmond­ta, hogy a csa­tor­na tel­je­sen más­képp dön­tött mint, amit a nézői sze­ret­né­nek. Mint elmond­ta Tuc­ker Carl­son mono­lóg­ja­i­ra mind­két oldal rea­gált, a repub­li­ká­nus poli­ti­ku­sok keres­ték a kegye­it és álta­lá­nos figye­lem irá­nyult rá.

Az elmúlt évek­ben meg­kér­dő­je­le­ző­dött a Fox News kon­zer­va­tív elkö­te­le­zett­sé­ge, azon­ban Tuc­ker egy­faj­ta utol­só bás­tya­ként funk­ci­o­nált a csatornánál.

Olyan véle­mé­nye­ket vál­lalt be, amik gyak­ran a repub­li­ká­nu­sok fel­há­bo­ro­dá­sá­hoz vezet­tek. Leg­utóbb pél­dá­ul elle­nez­te az ame­ri­ka­i­ak támo­ga­tá­sát Ukraj­na felé, ami­vel a repub­li­ká­nu­sok harag­ját is kivál­tot­ta és meg­kap­ta a „Putyin pro­pa­gan­dis­ta” jel­zőt is. Vitát vál­tott ki azzal is, hogy fon­tos repub­li­ká­nus dono­ro­kat magá­ra hara­gí­tott, vala­mint gyak­ran támad­ta az ame­ri­kai gyógy­szer­ipart, ami szin­tén gaz­da­sá­gi okok­ból fáj­ha­tott a csatornának.

Mió­ta 2017-ben meg­kap­ta az este nyolc­kor kez­dő­dő sávot, Tuc­ker Carl­son sok táma­dást élt át. Az évek során szám­ta­lan hir­de­tőt vesz­tett boj­kot­tok miatt, és a libe­rá­lis vala­mint demok­ra­ta saj­tó szá­má­ra ő vált az első szá­mú közellenséggé.

Miu­tán Donald Trump meg­bu­kott sok cikk szü­le­tett arról, hogy Tuc­ker egy­faj­ta „pót-Trump­ként” szol­gál az ame­ri­kai média számára.

Bom­basz­ti­kus stí­lu­sa, meg­osz­tó véle­mé­nyei egy­szer­re vol­tak gyű­löl­tek és népszerűek.

A New York Times hosszú cik­ke­ket írt arról miként ter­jeszt a műsor­ve­ze­tő dez­in­for­má­ci­ót és fake newst. A janu­ár 6‑ai vide­ók leját­szá­sát köve­tő­en maga Chuck Schu­mer a sze­ná­tus demok­ra­ta több­sé­gi veze­tő­je köve­tel­te a Fox­tól, hogy vegyék le Tuc­kert a kép­er­nyő­ről. A hét­vé­gén Ale­xand­ria Ocas­io-Cor­tez, prog­resszív kép­vi­se­lő­nő pedig fel­ve­tet­te, hogy sza­bá­lyoz­hat­ják a Fox-ot mivel sze­rin­te Tuc­ker Carl­son „erő­szak­ra uszít”.

Meg kell jegyez­ni, hogy Fox News már Tuc­ker előtt is egy­faj­ta kigú­nyolt és lené­zett csa­tor­na volt. A hol­ly­woo­di fil­mek­től kezd­ve a libe­rá­lis saj­tón át a demok­ra­ta poli­ti­ku­so­kig gyak­ran táma­dá­sok érték a csa­tor­nát nyílt elfo­gult­sá­ga miatt. Ez való­szí­nű­leg Tuc­ker Carl­son után sem fog változni.

A brand nagyobb mint az ember?

A Fox News műso­rai messze a leg­né­zet­tebb hír­mű­so­rok az ame­ri­kai kábel tele­ví­zi­ó­ban, s bár a tv nézők nagy­részt átván­do­rol­nak az inter­net­re az ő nézett­sé­gük sta­bil maradt. Köz­is­mert, hogy az ame­ri­kai repub­li­ká­nus sza­va­zók között van olyan ház­tar­tás, ahol éjjel-nap­pal megy a Fox News a tévé­ben. A repub­li­ká­nus párt fő sza­va­zó­bá­zi­sa az idő­sebb kor­osz­tály, amely tovább­ra is inkább a tévé­ből tájékozódik.

Egy Tuc­ker Carl­son­hoz hason­ló meg­osz­tó figu­ra távo­zá­sa a Fox News-tól üzle­ti ala­pon ért­he­tő, hiszen bár nép­sze­rű­sé­ge hatal­mas volt, pénz­ügyi szem­pont­ból nem volt kifi­ze­tő­dő. Más­részt Carl­son hatal­mas nép­sze­rű­sé­ge és a kon­zer­va­tív média online sike­re miatt a műsor­ve­ze­tő vár­ha­tó­an könnyen talál magá­nak követ­ke­ző projektjét.

Az elmúlt évek­ben meg­kér­dő­je­le­ző­dött a Fox News kon­zer­va­tív elkö­te­le­zett­sé­ge, azon­ban Tuc­ker egy­faj­ta utol­só bás­tya­ként funk­ci­o­nált a csatornánál.

For­rás: neok​hon​.com