Hírek Amerikai hirek Michi­gan­ben a tör­vény­ho­zás meg­von­ta a demok­ra­ta kor­mány­zó kor­lát­lan vész­hely­ze­ti hatalmát

Michi­gan­ben a tör­vény­ho­zás meg­von­ta a demok­ra­ta kor­mány­zó kor­lát­lan vész­hely­ze­ti hatalmát

A michi­ga­ni repub­li­ká­nus tör­vény­ho­zók a héten meg­sem­mi­sí­tet­ték azt a tör­vényt, amely a Gretchen Whit­mer kor­mány­zó által 2020-ban kiadott koro­na­ví­rus-kor­lá­to­zá­so­kat támasz­tot­ta alá, és töröl­ték a jog­sza­bá­lyok­ból, miu­tán az állam leg­fel­sőbb bíró­sá­ga alkot­mány­el­le­nes­nek nyil­vá­ní­tot­ta az intézkedést.

A demok­ra­tá­nak nincs hatal­ma meg­vé­tóz­ni az állam­pol­gá­rok által kez­de­mé­nye­zett tör­vényt, ami mos­tan­tól kor­lá­toz­za a lehe­tő­sé­gét, hogy üzlet­be­zá­rá­so­kat és kapa­ci­tás­kor­lá­to­zá­so­kat ren­del­jen el az étter­mek­re és más létesítményekre.

A Whit­mer hatás­kö­ré­nek meg­vo­ná­sá­ra irá­nyu­ló lépés akkor tör­tént, ami­kor az álla­mi egész­ség­ügyi tiszt­vi­se­lők arról szá­mol­tak be, hogy az elmúlt két hét­ben meg­dup­lá­zó­dott a koro­na­ví­ru­sos meg­be­te­ge­dé­sek szá­ma – az indi­án del­ta vál­to­zat miatt.

Egy kon­zer­va­tív cso­port, amely a sza­va­zást szer­vez­te, leg­kö­ze­lebb egy köz­egész­ség­ügyi tör­vényt ter­vez cél­ba ven­ni, amely lehe­tő­vé tet­te Whit­mer kor­má­nyá­nak, hogy továb­bi nyolc hóna­pig fenn­tart­sa a kapa­ci­tás­kor­lá­to­zá­so­kat és a maszk­kö­ve­tel­mé­nye­ket, amíg júni­us­ban önként fel nem oldot­ta azo­kat, miu­tán a fer­tő­zé­sek az oltá­sok köze­pet­te alábbhagytak.

A Repub­li­ká­nus Párt által veze­tett kép­vi­se­lő­ház 60 – 48 arány­ban meg­sza­vaz­ta az 1945-ös tör­vény hatá­lyon kívül helye­zé­sét, négy demok­ra­ta csat­la­ko­zott az összes republikánushoz.

A tör­vény szé­les körű fel­ha­tal­ma­zást adott a kor­mány­zók­nak arra, hogy vész­hely­ze­tet hir­des­se­nek és sza­bá­lyo­kat hoz­za­nak “az élet és a vagyon védel­me vagy az érin­tett terü­le­ten belü­li vész­hely­zet ellen­őr­zés alá voná­sa érdekében”.

Republicans in Michigan's state legislature moved to kill emergency powers used by Governor Gretchen Whitmer (pictured above in April) to impose lockdown measures during the coronavirus pandemic

A michi­ga­ni álla­mi tör­vény­ho­zás repub­li­ká­nus kép­vi­se­lői meg akar­ták szün­tet­ni a Gretchen Whit­mer kor­mány­zó (a fen­ti képen ápri­lis­ban) által a koro­na­ví­rus világ­jár­vány ide­jén alkal­ma­zott lezá­rá­si intéz­ke­dé­sek elren­de­lé­sé­re hasz­nált vész­hely­ze­ti hatásköröket.

Unlock Michigan, a ballot committee with ties to Republicans, spent millions of dollars to collect hundreds of thousands of voter signatures to bring the bill to the Legislature. From left to right: Garrett Soldano, Ron Armstrong and Meshawn Maddock, co-chairs of Unlock Michigan, are seen above in Lansing in October

Az Unlock Michi­gan, egy repub­li­ká­nu­sok­hoz kötő­dő válasz­tá­si bizott­ság dol­lár­mil­li­ó­kat köl­tött arra, hogy több száz­ezer válasz­tói alá­írást gyűjt­sön, hogy a tör­vény­ja­vas­lat a tör­vény­ho­zás elé kerül­jön. Bal­ról jobb­ra: Gar­rett Sol­da­no, Ron Arm­strong és Mes­hawn Mad­dock, az Unlock Michi­gan társ­el­nö­kei októ­ber­ben Lansingben.

A sze­ná­tus a múlt héten fogad­ta el a jogszabályt.

Whit­mer a tör­vényt arra hasz­nál­ta, hogy hatá­ro­zat­lan idő­re elren­del­je a COVID-19 ren­de­le­te­ket, amíg a bíró­ság tavaly októ­ber­ben elle­ne nem döntött.

For­rás: daily​mail​.com