Hírek Magyarországi hírek Mi magya­rok, szer­te a Kár­pát-meden­cé­ben, ismét részt vehe­tünk egy­más életében

Mi magya­rok, szer­te a Kár­pát-meden­cé­ben, ismét részt vehe­tünk egy­más életében

Egy ret­te­ne­te­sen nehéz évszá­zad után, elin­dít­va a magyar nem­zet hatá­ro­kon átíve­lő újra­egye­sí­té­sé­nek folya­ma­tát, a magya­rok szer­te a Kár­pát-meden­cé­ben ismét részt vehet­nek egy­más éle­té­ben – mond­ta Kövér Lász­ló a 15. Kár­pát-meden­cei Egye­te­mek Kupá­ján (KEK) részt­ve­vő spor­to­lók előtt tar­tott ünne­pé­lyes meg­nyi­tón Budapesten.

Az Ország­gyű­lés elnö­ke, aki a KEK fővéd­nö­ke, rámu­ta­tott, hogy az immár hagyo­mánnyá neme­se­dett Kár­pát-meden­cei egye­te­mi kupa a sport révén segí­ti a részt­ve­vő­ket abban, hogy gya­ra­pod­jon a kap­cso­la­ti tőké­jük a Kár­pát-meden­cei magyar világ­ban. Lehe­tő­sé­get teremt arra, hogy minél több olyan tár­sat talál­ja­nak, akik­nek segít­sé­gé­vel sze­mé­lyes cél­ja­i­kat nem­ze­dé­ki, sőt nem­ze­ti célo­kat is elér­ve tud­ják megvalósítani.

Kövér Lász­ló köszö­ne­tet mon­dott a szer­ve­zők­nek, akik 2010-ben 100 ver­seny­ző­vel indí­tot­ták útjá­ra a kupát, ma pedig 2000 magyar egye­te­mis­tá­nak jelent­het mind­ez nem­csak kihí­vást és erő­pró­bát, továb­bá élet­re szó­ló barát­sá­gok lehe­tő­sé­gét is.

Emlé­kez­te­tett arra, hogy az egy­ko­ri magyar fia­ta­lok, a jelen­lé­vő spor­to­lók déd­szü­lei, nagy­szü­lei és szü­lei – Szé­kely­föld­től Buda­pes­ten át Őrvi­dé­kig, Dél­vi­dék­től Kár­pát­al­ján át Fel­vi­dé­kig -, bár szí­ve­sen talál­koz­tak, ver­se­nyez­tek vol­na egy­más­sal, de ezt a tri­a­no­ni hatá­rok miatt nem tehet­ték meg.

A ház­el­nök kitért arra is, hogy az új évez­red új lehe­tő­sé­ge­ket és új fel­ada­to­kat hozott. Mint fogal­ma­zott: egy „ret­te­ne­te­sen nehéz évszá­zad után”, elin­dít­va a magyar nem­zet hatá­ro­kon átíve­lő újra­egye­sí­té­sé­nek folya­ma­tát, meg­te­rem­tet­ték annak lehe­tő­sé­gét, hogy a magya­rok, szer­te a Kár­pát-meden­cé­ben, ismét részt vehes­se­nek egy­más életében.

Fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy az élet min­den terü­le­tén újra kell épí­te­ni, fenn kell tar­ta­ni és meg kell erő­sí­te­ni a köte­lé­ke­in­ket. Ez – mint mond­ta – „egy­szer­re elég­té­tel az elő­de­ink­nek és lehe­tő­ség, vala­mint köte­les­ség mind­annyi­unk számára”.

A KEK fővéd­nö­ke meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy „a becsü­let­tel meg­ví­vott ver­se­nyek, a tel­jes erő­be­do­bás­sal meg­ví­vott nagy sport­csa­ták élmé­nye össze­kö­ti az embe­re­ket, és fel­ké­szí­ti őket az élet más küz­del­me­i­re”. Hoz­zá­tet­te: ennek a ver­seny­nek az is cél­ja, hogy kap­cso­la­to­kat épít­sen egye­tem­től egye­te­mig, közös­ség­től közös­sé­gig, magyar­tól magyarig„.

Élje­nek a lehe­tő­ség­gel ebben az esz­ten­dő­ben is

– kér­te a jelen­lé­vő­ket Kövér László.

For­rás: demok​ra​ta​.hu