Hírek Magyarországi hírek „Mi győ­zünk, ők veszítenek!”

„Mi győ­zünk, ők veszítenek!”

Orbán Balázs azt mond­ta: Nem aka­runk vissza­tér­ni a 2002 – 2010 közöt­ti világba

Stra­té­gi­át vázolt fel teg­nap Köt­csén a jövő évi válasz­tá­sok meg­nye­ré­sé­re Orbán Vik­tor – szá­molt be róla a minisz­ter­el­nök poli­ti­kai igaz­ga­tó­ja ma reg­gel a Kos­suth rádi­ó­ban. Orbán Balázs beszélt arról is, hogy a kor­mány nem ter­vez lezá­rá­so­kat, az oltás­tól vár­ja a védel­met a koro­na­ví­rus ellen. A teg­na­pi kor­mány­fői beszéd­ből az Euró­pai Unió jövő­jét érin­tő része­ket is ismer­tet­te az államtitkár.

„Mi győzünk, ők veszítenek!”

A teg­nap meg­tar­tott köt­csei pol­gá­ri pik­ni­ken komp­lex, össze­tett és bonyo­lult stra­té­gi­át vázolt fel a jövő évi válasz­tá­sok­ra a minisz­ter­el­nök, amely­nek lénye­ge úgy fog­lal­ha­tó össze: 

Mi győ­zünk, ők veszítenek!

– mond­ta ma reg­gel a Kos­suth rádi­ó­ban Orbán Balázs, a kor­mány­fő poli­ti­kai igaz­ga­tó­ja. A Minisz­ter­el­nök­ség par­la­men­ti állam­tit­ká­ra kifej­tet­te: az ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok fő kér­dé­se leegyszerűsödött, 

a bal­ol­dal a 2002 – 2010 közöt­ti idő­sza­kot hoz­ná vissza. 

– Ugyan­azok a javas­la­tok, ugyan­azok a szak­po­li­ti­kák, és ugyan­azok az embe­rek is – sorol­ta Orbán Balázs, hoz­zá­té­ve, hogy ők nem sze­ret­né­nek ide vissza­tér­ni, hanem foly­tat­ni sze­ret­nék az adó­csök­ken­tés, csa­lád­tá­mo­ga­tás poli­ti­ká­ját, vala­mint tovább­vin­nék a nem­ze­ti iden­ti­tás védel­mé­re, a nem­ze­ti érde­ke­kért való kemény kiál­lás­ra épü­lő politikájukat. 

Az oltás műkö­dik, Magyar­or­szág működik

– Nagyon örül­tünk annak, hogy a teg­na­pi köt­csei talál­ko­zó lét­re­jö­he­tett, hiszen tavaly elma­radt, és két éven keresz­tül a tus­nád­für­dői ese­ményt sem lehe­tett meg­szer­vez­ni – emlé­kez­te­tett Orbán Balázs. – Az oltás műkö­dik, Magyar­or­szág műkö­dik – jelen­tet­te ki a poli­ti­kus. A Cum Deo Pro Pat­ria et Liber­ta­te jel­mon­dat­ról, ame­lyet a szer­ve­zők válasz­tot­tak a pik­nik­nek, elmond­ta, a körü­löt­tünk lévő vilá­got is értel­me­zi. – Kína és az Egye­sült Álla­mok vetél­ke­dé­se új hideg­há­bo­rú­val fenye­get, ez Magyar­or­szág­nak nem érde­ke, az Euró­pai Unió (EU) pedig kihí­vá­sok előtt áll. Fel kell készül­ni a jár­vá­nyok és a beván­dor­lás korá­ra, amely­ben nem lehet más­ra támasz­kod­ni, mint ami­re annak ide­jén Rákó­czi­ék is – fej­tet­te ki. Az állam­tit­kár arról is beszélt, hogy 

az elmúlt más­fél évben bebi­zo­nyo­so­dott, hogy kor­lá­to­zá­sok­kal nem lehet meg­ál­lí­ta­ni a vírust, egye­dül az oltás a haté­kony fegyver, 

így a kor­mány nem ter­vez lezá­rá­so­kat, inkább az oltás fel­vé­te­lé­re ösz­tö­nöz­né a magyarokat. 

Hogyan vál­toz­zon az EU?

Ez a leg­él­he­tőbb keret a magya­rok szá­má­ra az elmúlt száz évből – mond­ta az uni­ós együtt­mű­kö­dés­ről Orbán Balázs. Sze­rin­te éppen ezért meg kell tar­ta­ni, de a nem­zet­kö­zi bal­ol­dal olyan ideo­ló­gi­ai konf­lik­tu­so­kat gene­rál, ame­lyek szét­ver­he­tik az uni­ót. A mig­rá­ci­ós kér­dé­sek­ben, a gen­der­lob­bi terén a saját prog­resszív prog­ram­ja­ik meg­va­ló­sí­tá­sát tol­nák elő­tér­be, a klí­ma­vál­to­zás miat­ti ter­he­ket pedig az embe­rek­kel akar­ják meg­fi­zet­tet­ni – sorol­ta a pél­dá­kat a poli­ti­kai igaz­ga­tó. Az uni­ós tag­ság előny, de az euró­zó­na már recseg-ropog, adós­ság­vál­ság fenye­ge­ti, de

Még akkor is, ha az Euró­pai Unió szét­esik, mi ott leszünk, és tar­ta­ni fog­juk az utol­só gerendát

– idé­zett Orbán Vik­tor teg­na­pi beszé­dé­ből az államtitkár. 

Orbán Balázs arról is beszélt, hogy komoly mig­rá­ci­ós hul­lám vár­ha­tó Afga­nisz­tán­ból. Emlé­kez­te­tett: a német bel­ügy­mi­nisz­ter volt az egyik, aki konk­rét szá­mot mert mon­da­ni, erre hivat­koz­nak ők is, de az biz­tos, hogy nagyon sokan fog­nak útnak indul­ni Euró­pa felé. 

2015-ben még egye­dül vol­tunk a mig­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos eluta­sí­tó állás­pon­tunk­kal, a V4-ek áll­tak csak mel­lénk, de most töb­ben a mi állás­pon­tun­kat oszt­ják Nyu­ga­ton és Közép-Euró­pa több orszá­gá­ban is

– hív­ta fel a figyel­met az államtitkár.

Sze­rin­te a brüssze­li nyo­más­gya­kor­lás már elin­dult, a prob­lé­ma most is az, hogy 

a beván­dor­lás­pár­ti­ak megint meg­pró­bál­ják ráeről­tet­ni állás­pont­ju­kat a beván­dor­lást elutasítókra.

For­rás: Magyar Nem­zet / Kos­suth Radio