Hírek Magyarországi hírek „Mi a hagyo­má­nyos érté­kek­re érzékenyítünk”

„Mi a hagyo­má­nyos érté­kek­re érzékenyítünk”

A Keresz­tény Értel­mi­sé­gi­ek Szö­vet­sé­ge (KÉSZ) 1992 óta íté­li oda olyan köz­éle­ti sze­mé­lyek­nek a díjat, akik a magyar­ság és a keresz­tény érté­kek védel­mé­ben foly­ta­tott kiemel­ke­dő tevé­keny­sé­gük­kel kiér­de­mel­ték. Nem­es­kürty Ist­ván, Feke­te Gyu­la, Járó­ka Lívia, Lezsák Sán­dor és Mül­ler Cecí­lia után idén Föl­di-Kovács And­rea kap­ta a kitün­te­tést, amit kedd dél­előtt vehe­tett át sze­mé­lye­sen a KÉSZ köz­pont­já­ban. A dön­tés már novem­ber­ben meg­szü­le­tett, de csak most adták át a díjat.

„Mi a hagyományos értékekre érzékenyítünk”

Mak­láry Ákos paró­kus, a KÉSZ elnö­ke köszön­tő­jé­ben kifej­tet­te, hogy korunk egyik nagy beteg­sé­ge az álhír, diva­tos szó­val a fake news, ami ellen har­col­ni kell, mert bűn. 

Mint mond­ta, sze­ren­csé­re van­nak olyan embe­rek, akik készek meg­hall­gat­ni máso­kat, és őszin­te pár­be­széd fárad­sá­gán keresz­tül elő­se­gí­tik azt, hogy az igaz­ság kerül­jön előtérbe. 

Véle­mé­nye sze­rint ez nem könnyű mun­ka, de fon­tos, mert nem a stra­té­gi­ák, hanem min­dig sze­mé­lyek jelen­tik a garan­ci­át arra, hogy az igaz­ság­ra fény derül­jön. Ha a fél­re­tá­jé­koz­ta­tás útvesz­tő­jé­ben kive­ze­tő út a fele­lős­ség útja, külö­nö­sen nagy jelen­tő­sé­ge van azok­nak a sze­mé­lyek­nek, akik mun­ká­juk­nál fog­va fele­lős­sé­get visel­nek a tájé­koz­ta­tás terén: az újság­írók­nak – fogal­ma­zott Ákos atya. 

Úgy foly­tat­ta, hogy mind­ez nem pusz­tán mun­ka, hanem kül­de­tés, hiszen ahogy Ferenc pápa is hang­sú­lyoz­ta, aki infor­mál, hírek­kel dol­go­zik, az való­já­ban for­mál, embe­ri éle­te­ket alakít. 

A for­rá­sok meg­bíz­ha­tó­sá­ga és a köz­lés hite­les­sé­ge bizal­mat teremt az embe­rek között, így hoz­zá­já­rul a köz­jó fej­lő­dé­sé­hez. Azt is hoz­zá­tet­te, hogy a Szent Adal­bert-díj Föl­di-Kovács And­rea eddi­gi újság­írói, szer­kesz­tői mun­ká­ját isme­ri el, de egy­ben a most kez­dő­dő jövő felé is mutat, hiszen a Védett Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­ban vál­lalt új fel­adat­kö­re ugyan­az a szol­gá­lat, de még­is más, mint a médi­á­ban betöl­tött sze­re­pe volt. 

„And­rea azt szok­ta mon­da­ni: mi a hagyo­má­nyos érté­kek­re érzé­ke­nyí­tünk. Olyan jó, hogy az »érzé­ke­nyí­tés« szót ilyen kon­tex­tus­ba helye­zi, amit mi is vál­lal­ni tudunk, keresz­té­nyek, kon­zer­va­tí­vok, nem­ze­ti érzel­mű emberek” 

– sorol­ta Mak­láry atya a díj indok­lá­sát. Végül Ferenc pápa egyik témá­hoz illesz­ke­dő imád­sá­gá­val zár­ta méltatását.

Föl­di-Kovács And­rea a díj átvé­te­le után arról beszélt, hogy bár nagyon meg­tisz­te­lő és meg­ha­tó az elis­me­rés, de mint min­den díj ese­té­ben, most is elmond­ja, hogy mél­tat­lan­nak érzi magát rá. Úgy véli, hogy a Jóis­ten úgy dol­go­zik vele, mint egy jó peda­gó­gus a rossz diák­kal, aki fel­ada­to­kat ad, hogy lekös­se a diá­kot, és ezál­tal bizal­mat sza­vaz neki.

– Mivel velem más mód­sze­re már nem volt az Isten­nek, való­szí­nű­leg ezért esett a válasz­tá­sa ezek­re a fel­ada­tok­ra, ame­lyek­kel lefog­lalt, így nem maradt időm rossz irány­ba indul­va letér­ni az utam­ról. Ilyen kül­de­tés volt szá­mom­ra a médiapályafutásom 

– mond­ta el Föl­di-Kovács Andrea. 

Hoz­zá­tet­te:

Köszö­nöm a Szent Adal­bert-díjat min­den Cre­do című műso­rom­ban meg­szó­lal­ta­tott inter­jú­ala­nyom­nak, mert való­já­ban én egy köz­ve­tí­tő vagyok újság­író­ként, aki­nek fel­ada­ta bemu­tat­ni a világ dol­ga­it. A keresz­tény újság­író fel­ada­ta pedig az, hogy olyan dol­go­kat is lete­gye­nek a közös asz­tal­ra, ame­lye­ket lehet, hogy csak keve­sen vesz­nek el, de ott a helyük, mert külön­ben sen­ki más nem szá­mol be róluk. Nem a szen­zá­ció­haj­há­szás, hanem az örök és egye­te­mes érté­kek meg­je­le­ní­té­se a dolgunk

– fogal­ma­zott az idei díjazott.

Fotó for­rá­sa: Keresz­tény Értel­mi­sé­gi­ek Szövetsége)

For­rás: magyar​nem​zet​.hu