Hírek Clevelandi hirek Mezei And­rás atya utol­só Cleve­landi inter­jú­ja + ( Videó és Podcast )

Mezei And­rás atya utol­só Cleve­landi inter­jú­ja + ( Videó és Podcast )

Szin­te nap­ra pon­to­san öt évvel ezelőtt, váro­sunk­ba érke­zé­sé­nek máso­dik heté­ben Mezei And­rás atyá­val készí­tet­tem az első interjút. 

Csü­tör­tö­kön újra leül­tünk és egy 45 per­ces beszél­ge­tés­ben az elmúlt öt évet beszél­tük át. 

Köszön­jük szé­pen az Mezei atyá­nak az egész­sé­ges keresz­tény lel­künk ápo­lá­sát, magyar­ság­tu­da­tunk erő­sí­té­sét, pél­da­mu­ta­tó fárad­ha­tat­lan­sá­gát, a fia­ta­lok­kal való köz­vet­len­sé­gét, az idő­seb­bek­hez való türel­mét és min­den­ki felé egy­for­mán sugár­zó lel­ki­pász­to­ri szeretetét !

Csi­bi Lóránd (bal­ról) Mezei And­rás(Jobb­ról)

A videó elérhető 

Csi­bi Lóránd