Hírek Clevelandi hirek Magyarországi hírek Mezei And­rás atya első inter­jú­ja a Keszt­he­lyi Tv Objek­tív műsorában

Mezei And­rás atya első inter­jú­ja a Keszt­he­lyi Tv Objek­tív műsorában

Mezei And­rás atya és Bacsa Dávid volt a keszt­he­lyi tv Objek­tív című műso­rá­nak ven­dé­ge, ahol elő­ször a Kis Szent Teréz Plé­bá­nia körü­li új kihí­vá­sok­ról beszél­get­tek, majd a cleve­landi 5 éves szol­gá­la­tá­ról beszélt bőveb­ben Mezei And­rás atya.

Az aláb­bi lin­ken, a keszt­he­lyi tv olda­lán lehet meg­te­kin­te­ni a beszélgetést

https://​tvkeszt​hely​.hu/​m​a​g​a​z​i​n​o​k​/​o​b​j​e​k​t​i​v​-​2​020 – 08-20