Hírek Sport hirek Mes­si nyer­te az Arany­lab­dát, Lewan­dows­ki az év csatára

Mes­si nyer­te az Arany­lab­dát, Lewan­dows­ki az év csatára

Az argen­tin Lion­el Mes­si nyer­te a France Foot­ball heti­lap elis­me­ré­sét, míg Robert Lewan­dows­ki az év csa­tá­ra díj­jal vigasztalódhat

Miu­tán tavaly a France Foot­ball egye­bek mel­lett a világ­jár­vány­ra hivat­koz­va meg­fosz­tot­ta Robert Lewan­dows­kit attól a lehe­tő­ség­től, hogy meg­nyer­hes­se pálya­fu­tá­sa első Arany­lab­da-díját, a Bayern Mün­chen világ­klasszis táma­dó­já­nak idén amo­lyan vigasz­díj­ként, a fris­sen ala­pí­tott Év csa­tá­ra elis­me­rést szán­ta a fran­cia szaklap.

A hét­fő esti pári­zsi gálá­ról a len­gyel gól­vá­gó így nem távo­zott üres kéz­zel, de a cere­mó­nia leg­ran­go­sabb díját Lion­el Mes­si vihet­te haza, kar­ri­er­je során immár hete­dik alka­lom­mal, ami rekord­nak számít. 

Az argen­tin sztár hazá­ja válo­ga­tott­já­val idén meg­nyer­te a Copa Amé­ri­cát, a 2021-es nap­tá­ri évben össze­sen 40 gólt ter­melt, ebből 28-at az FC Bar­ce­lo­na, négyet jelen­le­gi klub­ja, a Paris-Saint Ger­ma­in, nyol­cat pedig az argen­tin válo­ga­tott szí­ne­i­ben szerzett. 

A sza­va­zá­son – ame­lyen 180 sport­új­ság­író véle­mé­nyét veszik figye­lem­be – a Chel­sea-vel BL-győz­tes, az olasz nem­ze­ti csa­pat­tal pedig Euró­pa-baj­nok Jor­gin­ho vég­zett a har­ma­dik helyen. 

A Bra­zí­li­á­ban szü­le­tett közép­pá­lyás 460 pon­tot kapott, Lewan­dows­ki és Mes­si között éles volt a ver­seny, előb­bi 580, utób­bi 613 pont­tal végzett. 

Ami a töb­bi kate­gó­ri­át ille­ti, a leg­jobb kapus­nak járó Lev Jasin-díj Gian­lu­i­gi Don­na­rum­mát, a PSG (koráb­ban AC Milan) olasz válo­ga­tott kapu­sát illet­te meg. 

A leg­jobb U21-es lab­da­rú­gó­nak (Ray­mond Kopa-díj) a Bar­ce­lo­nát erő­sí­tő Ped­rit válasz­tot­ták, de a kata­lán klub adja a női arany­lab­dást is, Ale­xia Putel­las személyében. 

Az év klub­ja a BL-győz­tes Chel­sea lett.

For­rás: sze​kely​sport​.ro