Hírek Magyarországi hírek Mer­re tovább a Bre­xit után?

Mer­re tovább a Bre­xit után?

Magyar­or­szág és Nagy-Bri­tan­nia kap­cso­la­tai abban az idő­ben fej­lőd­tek ki, ami­kor mind­két ország az Euró­pai Unió tag­ja volt, ez az idő­szak azon­ban elmúlt, a Bre­xit lezaj­lott, és a fel­adat most a Bre­xit utá­ni idő­szak együtt­mű­kö­dé­si for­má­i­nak kiala­kí­tá­sa – mond­ta pén­te­ken, Lon­don­ban Orbán Vik­tor, miu­tán két­ol­da­lú meg­be­szé­lést foly­ta­tott Boris John­son brit kor­mány­fő­vel a Dow­ning Street‑i minisz­ter­el­nö­ki hivatalban.

A talál­ko­zó után a magyar minisz­ter­el­nök újság­írók­nak nyi­lat­koz­va elmond­ta: a John­son­nal foly­ta­tott tár­gya­lá­son min­de­nek­előtt a magyar – brit két­ol­da­lú együtt­mű­kö­dés továb­bi mene­té­ről volt szó, de meg­vi­tat­ták a közép-euró­pai, min­de­nek­előtt a viseg­rá­di orszá­gok és Nagy-Bri­tan­nia továb­bi együtt­mű­kö­dé­sé­nek lehe­tő­sé­ge­it is. Orbán Vik­tor sze­rint a két­ol­da­lú kap­cso­la­tok két külö­nö­sen ígé­re­tes terü­le­te­ként került szó­ba a meg­be­szé­lé­sen az ener­gia­ipar és a védel­mi ipar. Fel­idéz­te, hogy a Shell volt az első nem orosz ener­gia­ipa­ri cég, amellyel Magyar­or­szág hosszú távú gáz­vá­sár­lá­si meg­ál­la­po­dást kötött.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivi­en Cher

For­rás: MTI / pes​tis​ra​cok​.hu