Hírek Vélemények/Publicisztikák „Mer­jünk azok len­ni, aki Szent Ist­ván volt: keresz­tény és magyar”

„Mer­jünk azok len­ni, aki Szent Ist­ván volt: keresz­tény és magyar”

Az állam­ala­pí­tó Szent Ist­ván taní­tá­sa mai üze­ne­té­ről szólt a római magyar közös­ség augusz­tus 20‑i ünne­pi misé­je, melyet Németh Nor­bert a római Pápai Magyar Inté­zet (PMI) rek­to­ra, a római magyar közös­ség új lel­ké­sze muta­tott be vasár­nap a római Szent Ist­ván-ház kápolnájában.

Németh Nor­bert atya homí­li­á­já­ban kije­len­tet­te: az állam­ala­pí­tás ünne­pén nem „elég a múlt­ban baran­gol­ni, és a jövő­ről álmodozni”.

„A jelent kell jól csi­nál­nunk. Közel van a meg­ol­dás, ha Szent Ist­ván­ra tekin­tünk, aki a jelent csi­nál­ta jól: Isten­nel szö­vet­ke­zett, orszá­got ala­pí­tott, és keresz­ténnyé tet­te a népét úgy, hogy ő maga is meg­él­te a hitét. Mi, Rómá­ban élő magya­rok a jelen­ben sze­ret­nénk cse­le­ked­ni a közös­sé­gün­kért” – hangoztatta.

Hoz­zá­tet­te, Ist­ván király korá­ban „a magyar keresz­tény­ség még a gyer­mek­ko­rát élte. Vész­hely­zet­ben, kény­szer­pá­lyán mozog­tunk annak ide­jén, nem egy peda­gó­gi­ai labo­ra­tó­ri­um­ba érkez­tünk a Kár­pát-meden­cé­be, ahol időt adhat­tunk vol­na min­den­ki­nek a kísér­le­te­zé­sé­re és belá­tá­sá­ra. Néhány évti­zed volt csak a határ, hogy letö­röl­je­nek ben­nün­ket a tér­kép­ről, akik szö­vet­kez­tek elle­nünk. Ami­kor álla­mot ala­pí­tott első szent kirá­lyunk, a fun­da­men­tu­mot a keresz­tény­ség­ben talál­ta meg”.

„Szent Ist­ván ünne­pén fon­tos magunk­tól meg­kér­dez­ni, hogy van‑e ben­nünk elszánt­ság, ész, erő, s szent aka­rat, hogy mer­jünk azok len­ni, aki Szent Ist­ván volt: keresz­tény és magyar? Képe­sek vagyunk‑e ala­kí­ta­ni közös ügye­in­ket? Vagy egy­sze­rű­en arra ítél­jük magun­kat, hogy ide­gen­né vál­junk saját magyar közös­sé­günk­ben? Szent Ist­ván nagyon fon­tos­nak tar­tot­ta, hogy tud­junk együtt élni a más­ként gon­dol­ko­dók­kal, a más nyel­vű­ek­kel, az ide­ge­nek­kel. E nél­kül a keresz­tény­ség nem is létez­het” – fogalmazott.

A Meló Lajos domon­kos szer­ze­tes­sel kon­ce­leb­rált mise végén meg­ál­dot­ták a magyar sza­lag­gal átkö­tött kenyeret.

A római Szent Ist­ván-ala­pít­ványt veze­tő Németh Nor­bert atya júli­us­tól a római és a tel­jes olasz­or­szá­gi magya­rok közös­sé­ge új lelkésze.

Németh Nor­bert beje­len­tet­te, hogy utób­bi lel­ki­pász­to­ri veze­té­sét az PMI hall­ga­tó­i­val együtt­mű­kö­dés­ben fog­ja végezni.

A római magya­rok a jár­vány­kor­lá­to­zá­sok és az augusz­tu­si for­ró­ság elle­né­re sem halasz­tot­ták el az ünne­pi misét. Jelen vol­tak a Rómá­ban és a Vati­kán­ban dol­go­zó magya­rok és családjaik.

Az 1967-ben ala­pí­tott római Szent Ist­ván-ház az egy­kor a Vati­kán terü­le­tén álló, Szent Ist­ván ala­pí­tot­ta magyar zarán­dok­ház utód­in­téz­mé­nye. Kápol­ná­ját Pro­kop Péter fes­tő­mű­vész alko­tá­sai díszí­tik az állam­ala­pí­tó Szent Ist­ván és a magyar szen­tek ábrázolásaival.

For­rás: Demokrata