Hírek Amerikai hirek Mene­kül­nek az embe­rek Ame­ri­ká­ban a demok­ra­ta veze­té­sű államokból

Mene­kül­nek az embe­rek Ame­ri­ká­ban a demok­ra­ta veze­té­sű államokból

Folya­ma­tos az elván­dor­lás a demok­ra­ta veze­té­sű tag­ál­la­mok­ból a repub­li­ká­nus tag­ál­la­mok­ba az Egye­sült Álla­mok­ban, s ez a folya­mat már a koro­na­ví­rus-jár­vány előtt is meg­fi­gyel­he­tő volt – írja elem­zé­sé­ben a The Ame­ri­can Spec­ta­tor című ame­ri­kai kon­zer­va­tív online magazin.

A cikk ismer­te­ti az ame­ri­kai nép­szám­lá­lá­si hiva­tal (USCB) ada­ta­it, ame­lyek sze­rint 2010 és 2019 között Kali­for­nia, New York, New Jer­sey, Michi­gan és Illi­no­is álla­mok együt­te­sen négy­mil­lió lakost veszí­tet­tek. Eköz­ben Flo­ri­da, Texas, Tenn­es­see, Ohio és Ari­zo­na volt az az öt, repub­li­ká­nus poli­ti­ku­sok által veze­tett tag­ál­lam, aho­vá a leg­töb­ben köl­töz­tek. Az emlí­tett tag­ál­la­mok közül Flo­ri­dá­ban, Texas­ban és Tenn­es­see-ben nem kell jöve­de­lem­adót fizetni.

Mint írják, a világ­jár­vány a kataszt­ro­fá­lis demok­ra­ta pár­ti poli­ti­ká­val ötvöz­ve csu­pán fel­gyor­sí­tot­ta a töme­ges elván­dor­lást az úgy­ne­ve­zett kék (demok­ra­ta pár­ti kor­mány­zók vezet­te) álla­mok­ból. Az isko­lák, étter­mek, vál­lal­ko­zá­sok drá­kói szi­go­rú­sá­gú bezá­rá­sa, az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek szá­má­nak kiug­ró növe­ke­dé­se, a magas adók és a mun­ka­he­lyek szá­má­nak csök­ke­né­se is hoz­zá­já­rult ahhoz, hogy ezek­ben az álla­mok­ban egy­re kevés­bé kívá­na­tos élni, vagy gyer­me­ket nevel­ni – áll a cikkben.

A The Ame­ri­can Spec­ta­tor össze­ál­lí­tá­sa első­ként Kali­for­nia álla­mot hoz­za fel pél­da­ként, amely ten­ger­part­ja­i­nak és nap­fé­nyes idő­já­rá­sá­nak köszön­he­tő­en koráb­ban az ame­ri­ka­i­ak szá­má­ra von­zó lakó­hely volt. De – mint a lap írja – Gavin New­som demok­ra­ta kor­mány­zó tota­li­tá­ri­us veze­té­sé­nek és a pan­dé­mi­á­ra adott rossz vála­sza­i­nak köszön­he­tő­en mos­tan­ra mind­ez megváltozott.

2020-ban 135 600-zal több ember hagy­ta el Kali­for­nia álla­mot, mint amennyi oda köl­tö­zött. Ez a vala­ha volt har­ma­dik leg­na­gyobb népes­ség­vesz­tés a nyu­ga­ti állam­ban, és 1900 óta ez mind­össze a 12. alka­lom, hogy csök­kent Kali­for­nia népessége.

A cikk sze­rint tavaly New­som kor­mány­zó min­dent meg­tett azért, hogy „a kali­for­ni­ai lako­sok éle­tét meg­ke­se­rít­se”. A kor­mány­zó ápri­li­sig nem is szor­gal­maz­ta az isko­lák újra­nyi­tá­sát, Kali­for­nia több mint 420 nyil­vá­nos ten­ger­par­ti strand­ját és 280 álla­mi park­ját, vala­mint Dis­ney­lan­det is bezár­at­ta. A lap elem­zé­se meg­ál­la­pít­ja: Gavin New­som intéz­ke­dé­sei körül­be­lül 72 mil­li­árd dol­lá­ros bevé­tel­ki­esést okoz­tak az állam szá­má­ra. Az elván­dor­lás indo­ka­ként emlí­ti a The Ame­ri­can Spec­ta­tor azt is, hogy TOVÁBBRA IS ORSZÁGOSAN KALIFORNIÁBAN A LEGMAGASABB A JÖVEDELEMADÓ MÉRTÉKE: 13,3 SZÁZALÉK. 

Az össze­ál­lí­tás kieme­li NEW YORK ÁLLAMOT IS, AHONNAN 2020. JANUÁR 1. ÉS 2020. DECEMBER 7. KÖZÖTT 3,57 MILLIÓ EMBER KÖLTÖZÖTT EL. EZ A 19,5 MILLIÓS LAKOSSÁG MAJDNEM EGYÖTÖDE. Ennek követ­kez­té­ben csak­nem 34 mil­li­árd dol­lár adó­be­vé­tel­től esett el a tag­ál­lam. And­rew Cuo­mo demok­ra­ta pár­ti kor­mány­zó tavaly már­ci­us­ban bezár­at­ta a Broad­way szín­há­za­it, és csak idén feb­ru­ár­ban enge­dé­lyez­te a bel­té­ri étke­zést az étter­mek­ben, akkor is jelen­tő­sen csök­ken­tett kapa­ci­tás­sal. Ezek az intéz­ke­dé­sek 60 mil­li­árd dol­lár vesz­te­sé­get ered­mé­nyez­tek New York állam­ban 2020-ban.

A kele­ti par­ti tag­ál­lam­ban „drá­mai módon nőtt a bűnö­zés” – emlé­kez­tet a kon­zer­va­tív lap. S idé­zi a New York‑i rend­őr­ség jelen­té­se­it, melyek sze­rint a város­ban elkö­ve­tett gyil­kos­sá­gok szá­ma 2020-ban 462-re emel­ke­dett, S EZ 45 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉST JELENT 2019-HEZ KÉPEST. New York-ban 2020-ban 1531 lövöl­dö­zést is rög­zí­tet­tek, AMELY 97 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉST JELENT AZ ELŐZŐ ÉVIHEZ KÉPEST. Miköz­ben drasz­ti­ku­san nő a bűn­ese­tek szá­ma a város­ban, Bill de Blas­io demok­ra­ta pár­ti pol­gár­mes­ter tavaly – miköz­ben segí­tett fel­fes­te­ni a Black Lives Mat­ter (Feke­te Éle­tek Szá­mí­ta­nak) fel­ira­tot a man­hat­ta­ni Trump-torony elé az úttest­re – kije­len­tet­te: egy­mil­li­árd dol­lár­ral csök­ken­te­né a New York‑i rend­őr­ség költségvetését.

A cikk a piros (vagy­is főleg repub­li­ká­nus sza­va­zók által lakott) tag­ál­la­mok közül pél­da­ként hoz­za fel Flo­ri­dát, Texast, Tennessee‑t, Ohi­ót és Ari­zo­nát, ahol az elmúlt idő­szak­ban a népes­ség jelen­tős ará­nyú növe­ke­dé­sét tapasz­tal­ták. Ez a folya­mat – mint írják – átraj­zol­hat­ja a poli­ti­kai erő­vi­szo­nyo­kat is, ugyan­is a lakos­ság­szám­mal arány­ban az adott állam kong­resszu­si kép­vi­se­lő­i­nek szá­ma is változik.

For­rás: ori​go​.hu