Hírek Elszakított területi hirek Meg­van az idei csík­som­lyói búcsú prog­ram­ja és a búcsús szent­mi­se szónoka

Meg­van az idei csík­som­lyói búcsú prog­ram­ja és a búcsús szent­mi­se szónoka

Köz­zé­tet­ték a csík­som­lyói pün­kös­di búcsú prog­ram­ját, pén­tek­től hét­fő­ig több alka­lom­mal is szent­mi­sék és imád­ko­zá­si, vir­rasz­tá­si lehe­tő­sé­gek lesz­nek – szá­mol be a rom​kat​.ro.

Az idei pün­kös­di búcsú mot­tó­ja „Újul­ja­tok meg!” – a jel­mon­dat a gyu­la­fe­hér­vá­ri főegy­ház­me­gyé­ben idén meg­hir­de­tett pasz­to­rá­lis évhez kap­cso­ló­dik, mely­nek témá­ja „Imád­ság­gal meg­úju­ló közösség.”

Pén­te­ken, május 17-én a dél­után hat órai nyi­tó szent­mi­sét köve­tő­en, szom­bat­ra vir­ra­dó­an vir­rasz­tás­ra lesz lehetőség. 

Szom­ba­ton, május 18-án reg­gel a kegy­temp­lom­ban fél nyolc­tól szent­mi­se kez­dő­dik, 10 órá­tól ünne­pé­lyes rózsa­fü­zért mon­da­nak a Hár­mas­ha­lom-oltár­nál. A kor­don fél tizen­egy­kor indul a nye­reg­be a kegytemplomtól. 

Az ünne­pi szent­mi­se 12 óra 30 perc­kor kez­dő­dik, amely­nek ünne­pi szó­no­ka Fel­föl­di Lász­ló pécsi megyés püs­pök lesz. Ugyan­csak szom­ba­ton dél­után öt órá­tól csán­gó szent­mi­sét tar­ta­nak a Szent Péter és Pál plé­bá­nia­temp­lom­ban, a kegy­temp­lom­ban pedig pün­kös­di vigí­lia szent­mi­sét hat órától. 

Vasár­nap­ra vir­ra­dó­an vir­rasz­tást tar­ta­nak a kegy­temp­lom­ban. Május 19-én, vasár­nap reg­gel reg­gel hét és nyolc órá­tól, majd fél tizen­egy­től és dél­után hat órá­tól is szent­mi­sé­ket tar­ta­nak a kegytemplomban. 

Pün­kösd hét­főn pedig szin­tén a vasár­na­pi­val meg­egye­ző lesz a szent­mi­sék időpontja. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro